?>

Әрдоған өлкәнин милли валјутасыны хилас етмәјә јол ахтарыр-ТӘҺЛИЛ

Әрдоған өлкәнин милли валјутасыны хилас етмәјә јол ахтарыр-ТӘҺЛИЛ

Түркијәдә јаранмыш девалвасија бу өлкә әһалисини һиддәтләндириб, игтисадчы експертләр исә мүмкүн сәбәбләри тәсбит етмәјә чалышырлар.

АБНА24 Хәбәр Верир, Түркијә Мәркәзи Банкы кечән ај пул сијасәти фаизини 19-дан 18-ә ендирди. Бу гәрардан сонра Түрк лирәси сүрәтлә уҹузлашмаға доғру ҝетди. 11 октјабрда исә рекорд уҹузлашма мүшаһидә едилди. Һәмин ҝүн 1 доллар 9 лирәјә бәрабәр олду. Бу, Түрк лирәсинин уҹузлашмасында тарихи рекорд сајылырды, дүнән исә јени бир антирекорд гејдә алынды вә бир АБШ доллары 13 түрк лирәсинә бәрабәр олараг өлкәни чалхалады.

Игтисадчы експертләр билдирирләр ки, Түркијәдә институсионал проблемләр јараныб. Бу, Түркијә Мәркәзи Банкынын мүстәгиллији вә хариҹи инвесторларын ҝүвәнсизлији илә бағлы јаранмыш ситуасијадан гајнагланыр. Мәркәзи Банкын мүстәгиллијинә сон 3 илдә чох ҹидди зәрбә вурулуб. Сон 2 илдә Мәркәзи Банкда 3 сәдр дәјишдирилиб. Ани гәрарлар онунла изаһ олунур ки, мәркәзи банкын буҝүнкү јанашмасыны гәбул етмәјән шәхсләр ишдән узаглашдырылыр. Лакин бу мәнтиг әсаслы дејил, даһа чох диктә әсаслы бир механизм формалашыб.

Әслиндә дөвләтин пул сијасәти әсасында фаиз дәрәҹәсинин ендирилмәси түрк лирәсинин дәјәрини ашағы салыр. Мәркәзи Банк инфлјасија јүксәлдији һалда, фаизләри ашағы салмышдыр. Бу да лирәнин сүрәтлә дәјәрсизләшмәсини шәртләндирән әсас мәсәләләрдәндир.

Башга бир мәсәлә исә ҝүвәнсизлик фонунда өлкәдән гачан хариҹи инвестисијадыр. Өлкәдән хариҹи инвестисијанын ҝетмәси, валјутанын ҝетмәси демәкдир. Бу просес дахили базарда валјута тәләбини артырмагла түрк лирәси үзәриндә мәзәннә тәзјигләрини ҝүҹләндирир.

Хатырладаг ки, өтән ҹүмә ахшамы Түркијәнин Мәркәзи Банкы учот дәрәҹәләрини 16%-дән 15%-ә ендирмәк барәдә гәрар гәбул едиб. Базар ертәси исә Түркијәнин Президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған телевизија илә мүраҹиәтиндә бир даһа учот дәрәҹәсинин азалдылмасыны алгышлајыб. Лакин көкумәтин бу аддымы тәлатүмлү вәзијјәтдә олан базары гане етмәјиб вә нәтиҹәдә түрк лирәсинин дәјәриндә јени антирекорд баш вериб. Бу, сон ијирми илдә Түркијә валјутасынын ән пис ҝөстәриҹисидир. Ҹари илин нојабр ајындан бу ҝүнә гәдәр доллара мүнасибәтдә 26,7% уҹузлашыб.

Түркијә лирәсинин уҹузлашмасы фонунда мүхалифәт өлкәдә нөвбәдәнкәнар сечкиләрин кечирилмәсинә чағырыб. Өлкә Президенти Әрдоған бунун олмајаҹағыны дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Түркијә һөкумәти милли валјутанын уҹузлашмасы үзүндән гијмәтләрин артымына имкан вермәјәҹәк.

Анҹаг мөвҹуд вәзијјәт бунун там әксини ҝөстәрир, һөкумәтин гијмәтләрә мүдахиләсинин мүсбәт ҹаваб верәҹәјинә чох аз адам инаныр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*