?>

Әрдоған Исраил илә мүнасибәтләри Јахын Шәргин тәһлүкәсизлији үчүн әһәмијјәтли һесаб едир

Әрдоған Исраил илә мүнасибәтләри Јахын Шәргин тәһлүкәсизлији үчүн әһәмијјәтли һесаб едир

Түркијә президенти сионист Исраил режиминин јени президенти Исһак Һерсог-ла телефон данышығында ишғалчы режими тәрифләјиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Түркијә лидери Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған билдириб ки, бүтүн фикир ајрылыгларына бахмајараг тәмасларын вә диалогун горунмасы ваҹибдир.

Әрдоған гејд едиб ки, Түркијә-Исраил мүнасибәтләри Јахын Шәргин тәһлүкәсизлији вә сабитлији үчүн бөјүк әһәмијјәтә маликдир.

Бу ачыглама Исраил режиминин Гәззә бөлҝәсиндә јүзләрлә фәләстинлини гәтлиам етмәсиндән чох кечмәмиш Түркијә иҹтимаијјәти илә јанашы мәзлум Фәләстин халгы вә реҝионун мүсәлман халгларынын мәјуслуғуна сәбәб олуб. Билдирилир ки, Түркијә һөкумәти бу аддымы илә бир тәрәфдән АБШ дөвләтинин тәзјигләриндән хилас олмаг истәјир, башга тәрәфдән исә игтисади проблемләрин мәнҝәнәсиндән чыхмагдан өтрү гејри-леҝиттим режимә үз тутмаг гәрарына ҝәлибдир.

Мараглдыр ки, реҝион халгларынын вә еләҹә дә сечкиләрдә түрк иҹтимаијјәтинин рәғбәтини газанмаг үчүн вахтачыры Исраили гынајан Әрдоған өтән илләрдә нәинки бу режимлә әлагәләрини кәсмәјә һазыр олмады, һәтта онунла тиҹарәт дөвријјәсини артырды.

Сөзчү гәзети бу һагда јазыр ки, Түркијә илә Исраил режими арасындакы тиҹарәт һәҹми 6,2 милјард доллара јүксәлиб. Бу истигамәтдә өтән ил Түркијә Фәләстин торпагларыны ишғал алтында сахлајан Исраилә 4,7 милјард долларлыг ихраҹат едиб. Бунунла да Исраил режими Түркијәнин ихраҹат сијаһысында 9-ҹу пилләдә јер алыб.

2021-ҹи илин илк 4 ајында исә иҹраҹат 1 милјард 851 милјон доллара чатыб. Бу исә өтән илин ејни дөврү илә мүгајисәдә 35 фаиз артым демәкдир.

Мәлумат үчүн билдирәк ки, 10 ил өнҹә Түркијәнин Исраил режиминә ихраҹаты 2,4 милјард доллар иди.

Әдаләт вә Инкишаф Партијасынын (АКП) һакимијјәтә ҝәлдији 2002-ҹи илдә исә бу рәгәм ҹәми 850 милјон доллар олуб. Сонракы 18-19 илдә бу рәгәм тәхминән 5,5 дәфә артыб.

Бундан башга, Исраил режиминин ән чох мал вә мәһсул идхал етдији өлкәләр сырасында Түркијә 4-ҹү јердәдир. Исраил режиминин ән чох идхалат етдији өлкәләрин илк үчлүјүндә Чин, АБШ вә Алманија јер алыр.

Бундан башга, Исраилдә јерләшән шәхсләрин Түркијәјә инвестисија һәҹми 770 милјон доллар, Түркијәнин Исраил режиминә инвестисијасы исә 100 милјон доллардан чох олуб.

Беләликлә дә Түркијә вә Исраил сијасәтчиләри арасында сөздә ҝәрҝинлик мүшаһидә едилсә дә, игтисади мүнасибәтләр артан темпдә давам едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*