?>

Әмир Абдуллаһијан: Әрдоған јахын ҝәләҹәкдә Ирана ҝәләҹәк

Әмир Абдуллаһијан: Әрдоған јахын ҝәләҹәкдә Ирана ҝәләҹәк

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһијан бу ҝүн Теһранда Түркијәнин хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлуну гәбул едиб, ҝөрүшдән сонра назирләр бирҝә мәтбуат конфрансы кечирибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Мәтбуат конфрансынын әввәлиндә Иранын хариҹи ишләр назири түркијәли һәмкарыны саламлајараг дејиб: "Бу ҝүн ики өлкә арасында әлагәләрин инкишафы илә бағлы мүһүм диалогумуз олду. Иран вә Түркијә арасында әмәкдашлыг үчүн узунмүддәтли һәртәрәфли јол хәритәсинин һазырланмасы илә бағлы разылыға ҝәлдик вә үмид едирик ки, Әрдоғанын Теһрана ҝәләҹәк сәфәри заманы ики өлкә президентләринин иштиракы илә узунмүддәтли әмәкдашлыг мүгавиләси имзаланаҹаг".

Иранын дипломатија апаратынын сәдри ҝөрүш заманы Әфганыстанын вәзијјәти, реҝионал мәсәләләр, Гәрби Асијада тәһлүкәсизлик вә сабитлијин јахшылашдырылмасы зәрурәти вә ики өлкәнин гоншулуг сијасәтинин мүзакирә оундуғуну билдириб вә вурғулајыб: "Һәм Теһранда, һәм дә Анкарада јерләшән һөкумәтләр прагматик һөкумәтләрдир вә биз ики өлкә арасындакы мүнасибәтләрин мүмкүн манеәләрини тез бир заманда арадан галдырмалыјыг".

Иранын хариҹи ишләр назири әлавә едиб: "Ики өлкә арасындакы мүнасибәтләр тарихи, дост вә меһрибан мүнасибәтләрдир вә биз әмәкдашлығын инкишафына наил олмаг үчүн ики өлкә арасында олан бу тарихи вә дәрин әлагәләрә хүсуси диггәт јетирәҹәјик".

Түркијәнин хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлу да мәтбуат конфрансында дејиб: "Ирана гаршы санксијалар залымҹасынадыр вә санксијалары тәтбиг едәнләр онлары ләғв едилмәлидир. Үмид едирәм ки, Вјана данышыглары уғурлу олаҹаг".

Чавушоғлу әлавә едиб: "Биз Ирагда сабитлијин тәрәфдарыјыг вә Ирагын баш назиринә гаршы һүҹуму писләјирик. Суријаја ҝәлинҹә исә, јүксәк сәвијјәли ҝөрүшләр кечирәҹәјимизә үмид едирик. Әфганыстан вә онун сабитлији мәсәләсиндә Иранла бир јердәјик. Биз Әфганыстандакы вәзијјәтдән чох нараһатыг вә инклүзив һөкумәтин јарадылмасы һәлл јолу ола биләр".

"Биз Әфганыстанла бағлы әмәкдашлыға һазырыг вә Иранла бејнәлхалг әмәкдашлығы инкишаф етдирмәк истәјирик", - дејә Түркијәнин хариҹи ишләр назири гејд едиб.

О, әлавә едиб: "Мән Теһраны һәмишә дост еви билмишәм вә өзүмү өз евимдә һисс едирәм".

Чавушоғлу, һәмчинин реҝионун игтисадијјатыны ҝүҹләндирмәјә көмәк едәҹәк лајиһәләрдә иштирак етдикләрини билдириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*