?>

Һөкумәт бунун ујдурма олдуғуну дејир

Һөкумәт бунун ујдурма олдуғуну дејир

Азәрбајҹан Республикасы һөкумәти бу өлкәдә биоложи силаһларла бағлы мәркәзләрин олдуғуну рәсмән тәкзиб етди.

АБНА24 Хәбәр Верир , Дөвләт Тәһлүкәсизлији Хидмәти билдирилир: "Сон заманлар Азәрбајҹанда ҝуја үчүнҹү өлкәләрин малијјә дәстәји илә биоложи силаһлар үзрә елми тәдгигатлар апаран мәркәзләрин фәалијјәт ҝөстәрмәси барәдә бир нечә дәфә, о ҹүмләдән бејнәлхалг тәдбирләр чәрчивәсиндә Русија Федерасијасынын тәмсилчиләри тәрәфиндән мүәјјән фикирләр сәсләндирилиб. Һеч бир факт ҝөстәрилмәдән ирәли сүрүлмүш бу мүлаһизәләрин республикамызын иҹтимаијјәти тәрәфиндән мүәјјән нараһатлыгла гаршыланмасы мүшаһидә едилмәкдәдир. Бунунла бағлы гејд едирик ки, Азәрбајҹанда белә елми мәркәзләр һеч вахт фәалијјәт ҝөстәрмәјиб, өлкә әһалисинин вә ја гоншу дөвләтләрин вәтәндашларынын сағламлығына зәрәр вура биләҹәк һәр һансы тәдгигатлар апарылмајыб. Бу гәбилдән олан мәлуматларын Азәрбајҹан тәрәфинин мөвгеји өјрәнилмәдән бејнәлхалг тәдбирләрдә, о ҹүмләдән БМТ кими мөтәбәр тәшкилатда бәјан едилмәси тәәссүф доғурур.

Ачыгламада вурғуланыр ки, тәрәфдашлыг мүнасибәтләриндән чыхыш едәрәк, мүгабил тәрәфдән галдырылан мәсәлә илә бағлы конкрет фактлар тәгдим едилдији һалда Азәрбајҹан дөвләти онлары арашдырмаға һазырдыр.

Гејд едәк ки, илк дәфә јанварын 22-дә “Россија-24” телеканалында кечмиш ССРИ-нин бир чох республикаларында АБШ Мүдафиә Назирлијинин, јәни Пентагонун малијјә вәсаити илә тикилмиш микробиоложи лабораторијаларла бағлы сәнәдли филм ефирә верилиб. Сәнәдли филмдә Азәрбајҹанда да белә лабораторијаларын мөвҹудлуғу иддиа едилиб. Филмдә Ермәнистандакы лабораторијалар һагда да сөһбәт ачылыр.

Русија һөкумәти тәкҹә Украјнада 30 биоложи лабораторија јарадылдығыны вә бунунла бағлы ҹидди фактлар топладығыны иддиа едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*