?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Һәрби јолдашларынын Шәһид Әмирли Тофигин кимлији вә давранышы һаггында сөјләдикләри үрәк сөзләри- Видео

Азәрбајҹан Хүсуси Тәјинатлылар Дәстәсинин ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу 1992-ҹи ил февралын 27-дә Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин Ҹәлилабад рајонунун Фәтуллагышлаг кәндиндә анадан олмуш. 2000-ҹи илләрдә исә Ҹәлилабад шәһәринин Ҝөјтәпә гәсәбәсинә валидејнләри илә бирликдә көчмүшләр. О, аиләнин икинҹи өвлады иди. Тофигдән бөјүк гардашы Ниҹат вә кичик баҹысы вардыр.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси заманы дөјүш мејданларында парлајан вә һамыдан даһа ирәлидә ҝедән иҝидләр сырасында бүтүн бөлҝәләр арасында Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин иҝидләри даһа парлаг иди. Биринҹи Гарабағ мүһарибәсиндә олдуғу кими Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә дә Азәрбајҹан Республикасынын бөлҝәләри сырасында Талыш Бөлҝәси ән чох Шәһид вә ән чох Гази верәнләрин сырасында биринҹилији горујуб сахламышдыр...

Дөјүшләрдә ҝөстәрилән бүтүн бу иҝидликләр, рәшадәтлик вә фәдәкарлыглар исә Азәрбајҹан Халгынын, хүсуси илә дә талышларын Аллаһ Тәалаја, Онун Пејғәмбринә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ), Гурани Кәриминә, Имам Әлијә (әлејһи сәлам), һәзрәт Фатимәи Зәһраја (сәламуллаһи әлејһа), Имам Һәсәнә вә Имам Һүсејнә (әлејһимәс сәлам) олан бағлылыгларындан ирәли ҝәлирди...

Белә бир иҝидләрдән бири дә Азәрбајҹан Хүсуси Тәјинатлылар Дәстәсинин ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу иди. О, 1992-ҹи ил февралын 27-дә Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин Ҹәлилабад рајонунун Фәтуллагышлаг кәндиндә анадан олмуш. 2000-ҹи илләрдә исә Ҹәлилабад шәһәринин Ҝөјтәпә гәсәбәсинә валидејнләри илә бирликдә көчмүшләр. О, аиләнин икинҹи өвлады иди. Тофигдән бөјүк гардашы Ниҹат вә кичик баҹысы вардыр. Тофиг Милли Гәһрәман Вүгар Мүрсәлов адына 1 сајлы Ҝөјтәпә шәһәр мәктәбини битирдикдән сонра һәрби хидмәтә јоланыр. Сәрһәд Гошунларында хидмәт едир. Һәрби хидмәтини баша вурдугдан сонра ишләмәк үчүн Русија Федерасијасына ҝедир. Даһа сонра вәтәнә гајыдараг сәнәдләрини јенидән Сәрһәд Гошунларына верир вә ҝизир кими ишләјир. 2016-ҹи ил 1 Апрелдән 2-си Апрелә кечән ҝеҹәдән башлајараг 5 ҝүн давам едән мүһарибәдән сонра хүсуси бир бөлүј јараныр. Шәһид Әмирли Тофиг бөлүјә дахил олараг орада хүсуси тәлимләр кечмәјә башлајыр. 2018-ҹи илдә курс кечәрәк Хүсуси Тәјинатлы Дәстәдә хидмәтә башлајыр вә снајперчи вәзифәсини дашыјыр...

Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Азәрбајҹан Халгы өз Аллаһына, Онун ҝөндәрдији дининә, өз менталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халг олдуғуну ортаја гојду. Хариҹи вә дахили дүшмәнләрин әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Азәрбајҹан халгы дүшмәнләрин дејил, мәһз Аллаһ Тәаланын истәдијини һәјата кечиртди.

Азғын дүшмән гүввәләри истәдикләринә наил ола билмәдиләр. Азәрбајҹан Халгынын иҝд вә гејрәтли оғуллары “Аллаһу Әкбәр!”, “Ја Әли! Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!”, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!” кими шүарлар илә дүшмән үзәринә шығыјыб торпаглары азад едирдиләр. Һәр бир гарыш торпагларымызы дүшмәнин ишғалындан азад едән һәрбичиләримиз орада Азан верир, намаз гылыр вә оруҹлар тутур, халгымыза вә вәтәнимизә дуалар едирдиләр.

Белә бир һәрбичиләрдән бири дә Азәрбајҹан Хүсуси Тәјинатлы Дәстәләрин ХТД ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлудур. О, даим идманла мәшғул олан, гисасыны јағы дүшмәнләрдән алмағы даим арзулајан, пешәкар һәрбичи олмағы илә јанашы һәм дә сөзүн әсил мәнасында Аллаһына ибадәт едән бир шәхс иди. Һәрби тәлимләрдә белә намаз вә оруҹ тутмағыны гәзаја вермирди. О, Мөвласы Әмирәл Мөминин, Әли Ибни Әбу Талибә (әлејһимәс сәлам) вә шәһидләр Ағасы һәзрәт Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едән бир һәрбичи иди...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!