?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Һәрбичимиз: Салам Олсун Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Зәфәр газанан Азәрбајҹан Шиә Халгына! – Видео

Һадла

Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода да шанлы Азәрбајҹан халгынын Һүсејнчиләри Ермәнистан ишғалчы гүввәләринин 28 иллик ишғалындан азад етдикләри Шуша шәһәринин ән уҹа зирвәсиндән бүтүн Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчыларына Салам ҝөндәрирләр. Онлар, бир даһа Азәрбајҹан халгынын бејнини милләтчилик вә диҝәр шејтани сијасәтләр илә јуараг, диндән узаглашдырмаг истәјәнләрин фәалијјәтләрини гәрар вердиләр. Һәгигәтән дә Азәрбајҹан Халгы зүһур дөнәминдә Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринә јардыма тәләсәнләрдән олаҹаглар!


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Икинҹи Гарабағ мүһарибәси Азәрбајҹан халгынын Кимлијини сүбут едән мејданынын бир ҝүшәси иди. Бу мүһарибә бир даһа ҝөстәрди ки, Азәрбајҹан Халгы өз дини дәјәрәринә , мәзһәби инанҹларына, бүтүн варлыг аләмини јарадан Аллаһа, Онун ҝөндәрдији дининә, өз милли менталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халгдыр. Бу мүһарибә өнҹәси вә мүһарибә заманы хариҹи вә дахили дүшмәнләрин әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Азәрбајҹан халгы Аллаһ Тәаланын ирадәси илә дүшмәнләрин мәнфур планларыны вә ҝеҹә-ҝүндүз билмәдән апардыглары шејтани тәблиғатларыны пуча чевирди...

Унутмамалыјыг ки, ишғал алтында олан әразиләримизин ҝери алынмасына вә бу гәләбәнин әлдә едилмәсинә сырф Азәрбајҹан халгынын ојаглығы вә Аллаһ-Тәаланын бу халга олан лүтфү сәбәб олду! Бу ону ҝөстәрир ки, халгымызын өз торпагларыны дүшмәндән горумаға гүдрәти чатыр вә буну бир даһа бизим мүҹаһид, Һүсејнчи һәрбичиләримиз 44 ҝүнлүк мүһарибәдә бир даһа сүбут етдиләр!

Белә ки, һеч бир кәсин ҝөзләмәдији јердән азғын дүшмән гүввәләри истәдикләринә наил ола билмәдиләр. Чүнки шанлы Азәрбајҹан Халгынын иҝид вә гејрәтли оғуллары “Аллаһу Әкбәр!”, “Ја Әли! Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!”, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!” кими шүарлар илә дүшмән үзәринә шығыјыб торпаглары азад едирдиләр. Һәр бир гарыш торпагларымызы дүшмәнин ишғалындан азад едән һәрбичиләримиз орада Азан верир, намаз гылыр вә оруҹлар тутур, халгымыза вә вәтәнимизә дуалар едирдиләр. Һәгигәтән дә онлар Аллаһ Гатында ниҹат тапан бәндәләрдән идиләр...

Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода да шанлы Азәрбајҹан халгынын Һүсејнчиләри Ермәнистан ишғалчы гүввәләринин 28 иллик ишғалындан азад етдикләри Шуша шәһәринин ән уҹа зирвәсиндән бүтүн Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчыларына Салам ҝөндәрирләр. Онлар, бир даһа Азәрбајҹан халгынын бејнини милләтчилик вә диҝәр шејтани сијасәтләр илә јуараг, диндән узаглашдырмаг истәјәнләрин фәалијјәтләрини гәрар вердиләр. Һәгигәтән дә Азәрбајҹан Халгы зүһур дөнәминдә Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринә јардыма тәләсәнләрдән олаҹаглар!

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*