?>

Ҹ.Бајрамов: Ирәван тәрәфиндән һансыса тәклиф јохдур

Ҹ.Бајрамов: Ирәван тәрәфиндән һансыса тәклиф јохдур

Азәрбајҹан Республикасынын ХИН башчысы Ермәнистанын Бакыја 6 бәндлик тәклиф вермәсинә мүнасибәт билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Ҹејһун Бајрамов дејиб ки, Азәрбајҹан тәрәфи һәлә феврал ајында Ермәнистана сүлһ мүгавиләсинин тәмәл принсипләрини тәгдим едиб. Ермәнистан тәрәфи исә һәмин база принсипләриндә онлар үчүн гәбулолунмаз һеч нәјин олмадығыны билдирибләр.

Назир журналистләрә ачыгламасында гејд едиб ки, даһа сонра Ермәнистан тәрәфиндән Азәрбајҹанын 5 тәклифинә 6 тәклифин верилмәси хәбәрләри јајылды. Бөјүк еһтималла, һәр кәс Ермәнистан тәрәфинин гејд етдији сәнәди ҝөрүб, чүнки онлар бу сәнәди ачыг формада јајыблар. Лакин сәнәдә бахдыгда буна тәклиф демәк олмаз. Һәмин сәнәд тәгдим олунан заман Ермәнистан тәрәфи бунун Азәрбајҹанын тәклифләринә реаксија кими билдирмишди.

Русијалы сүлһмәрамлы гүввәләрин Гарабағда фәалијјәтинә ҝәлинҹә Ҹејһун Бајрамов вурғулајыб ки, Гарабағда Русија сүлһмәрамлыларынын јерләшмәси үчтәрәфли бәјанат әсасында һәјата кечирилир.

“Тәбии ки, вахташыры һансыса суаллар олур вә о суаллар әсасән һәлә дә Гарабағ бөлҝәсиндә Ермәнистанын һәрби бирләшмәләринин мөвҹудлуғу, ганунсуз олараг һәмин әразиләрә сәфәрләрлә бағлыдыр. Белә олан һалда мәсәлә һәм сүһмәрамлыларын бурадакы команданлығы, һәм дә диҝәр сәвијјәләрдә галдырылыр вә мүзакирә мөвзусу олур. Азәрбајҹан тәрәфи мәсәләләрин мәһз бу мүстәвидә һәлл едилмәсинин тәрәфдарыдыр”, - дејә назир гејд едиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*