?>

Ҹејһун Бајрамов Авропа Иттифагы өлкәләринин дипломатик нүмајәндәликләринин рәһбәрләри илә ҝөрүшүб

Ҹејһун Бајрамов Авропа Иттифагы өлкәләринин дипломатик нүмајәндәликләринин рәһбәрләри илә ҝөрүшүб

Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов Авропа Иттифагы (АИ) үзв өлкәләринин Азәрбајҹан Республикасындакы дипломатик нүмајәндәликләринин рәһбәрләри илә ҝөрүшүб.

АБНА24 Хәбәр Верир, ҝөрүшдә Ҹ.Бајрамов һазырда бөлҝәдә мөвҹуд олан вәзијјәт, хүсусилә дә Азәрбајҹан, Ермәнистан вә Русија лидерләринин имзаладығы үчтәрәфли 10 нојабр 2020-ҹи ил вә 11 јанвар 2021-ҹи ил тарихли үчтәрәфли бәјанатларын иҹрасы илә бағлы мәсәләләр үзрә мәлумат вериб. Бөлҝәдә јаранмыш јени тәһлүкәсизлик форматы, еләҹә дә јени әмәкдашлыг имканларындан бәһс олунуб. Ҹ.Бајрамов 10 нојабр тарихли үчтәрәфли бәјанатын имзаланмасындан сонра Ермәнистан тәрәфиндән бу разылашмаја тамамилә зидд олараг, ишғалдан азад олунмуш әразиләрә террорчу диверсант групунун ҝөндәрилдијини АИ сәфирләринин диггәтинә чатдырыб вә бу ҹинајәт тәркибли әмәлләрин јолверилмәзлијини вурғулајыб. Назир Ҹејһун Бајрамов, ејни заманда Азәрбајҹанын Авропанын енержи тәһлүкәсизлијинә төһфәси, артыг там истисмара верилән нәһәнҝ Ҹәнуби Газ Дәһлизи лајиһәси вә бу лајиһәнин Авропада ҹоғрафијасынын ҝенишләндирилмәси имканлары, һабелә Азәрбајҹан-АИ икитәрәфли мүнасибәтләри вә бу мүнасибәтләрин һүгуги әсасыны тәшкил едәҹәк јени Сазиш үзрә данышыглара даир әтрафлы мәлумат вериб. АИ-нин Азәрбајҹандакы нүмајәндәси сәфир Кестудис Јанкаускас тәгдим едилән мәлуматлара ҝөрә тәшәккүр едәрәк, бу форматда диалогун ҝәләҹәкдә дә давам етдирилмәсинин фајдалы олаҹағыны билдириб. О, икитәрәфли мүнасибәтләр, о ҹүмләдән јени Сазишин имзаланмасынын әһәмијјәти, енержи саһәсиндә тәрәфдашлыг вә јени имканларын нәзәрдән кечирилмәси, Шәрг Тәрәфдашлығы чәрчивәсиндә әмәкдашлыг мәсәләләрини гејд едиб. АИ-нин мүнагишәдән әзијјәт чәкән инсанлара һуманитар јардымына истинад едән сәфир Иттифагын мүнагишә сонрасы просесдә ојнаја биләҹәји ролу барәдә әтрафлы мүзакирәләрин апарылмасынын өнәмини вурғулајыб. Сонра Ҹ.Бајрамов АИ сәфирләринин чохсајлы суалларыны ҹавабландырыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!