?>
Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Мүнасибәти илә

Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын 1442-ҹи илин Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә вердији бәјанаты

Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын 1442-ҹи илин Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә вердији бәјанаты

“Дөврүн Вәлијји Фәгиһи вә һәзрәт Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлјеһи вә алиһ) ҝәтирдији халис Исламын Ҝөзәтчисинин чағырышына Ләббејк дејин ки, гәләбә јахындыр”.“Еј иман ҝәтирәнләр! Әҝәр Аллаһа јардым етсәниз, О, сизи диниздә сабитгәдәм едәрәк сизә јардым едәр.” (Гуран Кәрим, Мһәммәд сүрәси, ајә 7.)

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы һиҹри гәмәри тарихи илә 1442-ҹи илин сон Рамазан ајында кечирилән Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәти илә бәјанат вериб.

Биз АБНА сајты олараг бәјанатын там мәтнини сајтымызын әзиз вә дәјәрли изләјиҹиләринә тәгдим едирик:

 

Мәрһәмәтли вә Рәһмли Аллаһын ады илә!

# Бу ҝүн мүгәддәс Гүдс бизә һәр заманкындән даһа јахындыр. #

Бәнзәрсиз тәшәббүсү илә мүгәддәс Рамазан ајынын сон Ҹүмә ҝүнүндә ҝурултулу сел кими бүтүн мүсәлманларын, хүсусән дә дүнјанын азад инсанларынын гәлбини бир јерә топлајан Имам Хомејнијә (ризвануллаһи тәала әлејһ) Аллаһын саламы вә бәрәкәти олсун. Шејтансифәт сионистләрин үзәринә едилән Исламчыларын нәрәләри санки Рәмји Ҹамаратда шејтана атылан дашдыр.

Сәрһәдсиз Мүгавимәт Ҹәбһәси, дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә халгын ичәрисиндән чыхан Сәрдар Сүлејмани кими шәһид командирләри үлҝү гәрар верәрәк, ишғалчы Исраил режимини ан ба ан мәһвә етмәјә вә һәјатындан узаглашмаға мәҹбур едир. Һабелә Ислам Үммәтини, дүнјанын азад инсанларыны һәр ҝүн кечдикҹә шәрафәтли Гүдсә вә Илаһи һәдәфләрә даһа да јахынлашмаға вадар етди.

Динҹ вә сүлһ мәгсәдләр үчүн истифадә олунан нүвә технолоҝијасы саһәсиндәки инкишаф, Ислам өлкәләринин мүдафиә габилијјәтләринин ҝүҹләндирилмәси Гүдсү ишғал етмиш, јаланчы вә әсрин мүгавиләси адлы уғурсуз гәрәрдадын мәнфәәт тәләб вә һеҝемон гүввәләрини раһат јатмаға гојмур.

Бундан әлавә, ушаг гатили олан Нетанјаһунун кабинет гурмаг үчүн уғурсуз ардыҹыл сәјләри вә һөкумәтин уғурсуз сијасәтләринә гаршы јајылан халг етиразлары гондарма Исраил режимини чөкмәјә сүрүкләјир. Нүвә вә инфраструктур објектимизә едилән уғурсуз һүҹум, Фәләстинлиләрин евләринә давамлы ахтарышлар вә басгынларын едилмәси, мәзлум әсирләрә вә мәһбуслара гаршы ҹинајәтләрин вә шиддәтин артмасы, асылы вә горхаг өлкәләр арасындакы мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы хәјаллары, һәмчинин ҝизли вә уғурсуз нүвә сынаглары, бүтүн бунларын һамысы ишғалчы сионист режиминин јыхылма әрәфәсиндә олмасынын ҝөстәриҹисидир.

Анҹаг сиоснистләр вә дүшмән гүввәләри билмәлидирләр ки, дүнја халглары Шәрги вә Гәрби Гүдс фикринә гаршы ҹидди шәкилдә етираз едир вә ону танымыр, Мүгәддәс Гүдсүн Фәләстинин даими пајтахты олмасыны гәтијјәтлә вурғулајыр, даһа да ојаг бир вәзијјәтдә сионист режиминин мәһв едилмәси үчүн гијама галхыр, мүсәлманларын вә дүнјанын азад инсанларынын лидери Имам Хаменеинин ирәли сүрдүјү "Референдум" мәсәләсини виртуал вә физики сүрәтдә  дәстәкләјирләр. Бу да өз нөвбәсиндә, сионист режиминә Гәрбин дәстәјинин азалмасы, һијләҝәр Гәрб вә ҹинајәткар Америкадакы неолибералларынын јахын заманларда ифласа уғрајараг, дағылаҹағыны мүждәләјир.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы дүнјадакы бүтүн үзвләрини, нүмајәндәләрини, ваизләрини вә ортагларыны дәвәт етмәклә јанашы, пандемија илә әлагәдар даһа ајыг, даһа чох интеграсија олунмуш вә даһа јениликчи олмагла сионист Исраилин мәһв едилмәси үчүн сәјләр ҝөстәрмәләринә чағырыш едир. Дөврүн Вәлијји Фәгиһи вә һәзрәт Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлјеһи вә алиһ) ҝәтирдији халис Исламын Ҝөзәтчисинин чағырышына Ләббејк дејин ки, гәләбә јахындыр.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ   سوره محمد/ آیه 7

“Еј иман ҝәтирәнләр! Әҝәр Аллаһа јардым етсәниз, О, сизи диниздә сабитгәдәм едәрәк сизә јардым едәр.”

(Гуран Кәрим, Мһәммәд сүрәси, ајә 7.)

 

 

Үмүдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы

Һ. Г. тарихи илә 23 Рамазан, 1442-ҹи ил.

 

Хәбәрин сону \ 101

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*