?>
Ислам Үммәтинә Мүраҹиәт:

Үмүмдүнја Әһли-Бејти Ассамблејасынын (ә) Баш катибинин Бөјүк Гурбан Бајрамы мүнасибәтилә месажы

Үмүмдүнја Әһли-Бејти Ассамблејасынын (ә) Баш катибинин Бөјүк Гурбан Бајрамы мүнасибәтилә месажы

Гурбан Бајрамы, һәр бири ону әбәди һәбс етмәк үчүн јетәрли олан "мүкәммәл салеһ инсанын" бүтүн мәһдудијјәтләрдән азад едилмәсинин илдөнүмүдүр; Истәр шејтани тилсимләрдән ибарәт олан мәһдудијјәтләр, истәр ҹисмани истәкләрин мүрәккәблијинә булашан мәһдудијјәтләр, истәр архајын гәлби һәдәфләјән вәсвәсәләр вә истәрсә дә инсанын руһунун дәринликләриндә көк салмыш бағлылыглар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Инсанын дүнјаја бағлылығындан гуртулуш ҝүнү олан Гурбан Бајрамы мүнасибәти илә Үмүмдүнја Әһли-Бејти Ассамблејасынын (әлејһимус сәлам) Баш катиби әһәмијјәтли бир месаж вериб.

Бу месажда о, Гуран ифадәләри илә гурбанлығын һәгигәтини чатдырмаға чалышыб. Вә буҝүнкү ҝүн мүсәлманларын һәзрәт Ибраһим (ә.с) Хәлилин һәјатындан нүмунә ҝөтүрмәләри лазым олдуғу нөгтәләрини хатырладыб.

Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин месажынын там мәтни беләдир:

Бисмилләһир Раһмәнир Раһим

وَإذِ ابْتَلىٰ إِبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما (1)

Вахтилә Рәбби Ибраһими бир нечә сөзлә сынаға чәкмишди. О да онлары тамамилә јеринә јетирди. Аллаһ деди: “Мән сәни инсанлара имам (дини рәһбәр) тәјин едәҹәјәм!” (Бәгәрә сүрәси, ајә 124.)

Гурбан Бајрамы, һәр бири ону әбәди һәбс етмәк үчүн јетәрли олан "мүкәммәл салеһ инсанын" бүтүн мәһдудијјәтләрдән азад едилмәсинин илдөнүмүдүр; Истәр шејтани тилсимләрдән ибарәт олан мәһдудијјәтләр, истәр ҹисмани истәкләрин мүрәккәблијинә булашан мәһдудијјәтләр, истәр архајын гәлби һәдәфләјән вәсвәсәләр вә истәрсә дә инсанын руһунун дәринликләриндә көк салмыш бағлылыглар.

Әбу әл-Әнбија һз. Ибраһим (әлејһи сәалм) бу гуртулуш јолунда ән ағыр әзијјәтләрлә сынанды ки, لا أحبّ آفِلين (2) (“Мән уфул едиб, батанлары севмирәм”)-и әмәл мәгамында сүбута јетирсин. Беләликлә, "уфул едиб батанларын мәһбубу"ну "Әбәди Мәшугун" гәссабханасына апардыгда, اِبَرَاهِيمُ ٭ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا یا (3) – (Еј Ибраһим! Һәгигәтән сән рөјаны тәсдигләдин) месажы ҝәлди. Сонра Хәлиллик мәгамына чатды; Вә "Хәлил Рәһман" мәгамына чатдығы үчүн дә, "аләмләрин имамы" олмаға лајиг олду.

Беләликлә, һәзрәт Ибраһимдән (әлејһи сәлам) сонра ҝөндәрилән бүтүн пејғәмбәрләр јалныз Онун дининин ардыҹылы олмаға мәмур олдулар. ثمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفا (4) – (Сонра сәнә: “Доғру јола јөнәләрәк Ибраһимин дининә табе ол! ... - дејә вәһј етдик.) О Имам, ондан сонра ҝәлән бүтүн үммәтләр үчүн јахшы бир нүмунә иди. لقَدْ كٰانَتْ‌ لَكُمْ‌ أُسْوَةٌ‌ حَسَنَةٌ‌ (5) فِي إبراهيمَ‌ - (Ибраһим вә онунла бирликдә оланларда сизин үчүн ҝөзәл нүмунә вардыр.)

Бу арада һәзрәт Хатәмул Әнбијанын (сәләллаһу әлејһи вә алиһ) үммәти бу табечилијә вә Илаһи нүмунәјә ардыҹыл олмаға һаглыдыр. Белә ки, Аллаһ Тәала бујуруб: إِنَّ‌ أَوْلَى النّٰاسِ‌ بِإبراهِيمَ‌ لَلَّذِينَ‌ اتَّبَعُوهُ‌ وَ هٰذَا النَّبِيُّ‌ وَ الَّذِينَ‌ آمَنُوا وَ اللّٰهُ‌ وَلِيُّ‌ الْمُؤْمِنِين (6) – (Шүбһәсиз ки, инсанларын Ибраһимә ән јахын оланы, онун ардынҹа ҝедәнләр, бу Пејғәмбәр (Мүһәммәд әлејһиссалам) вә (она) иман ҝәтирәнләрдир.)

Гурбанлығын һәгигәти, дүнјаја һәр ҹүр бағлылығы тәрк етмәк вә ичиндәки "Исмаилләри" гурбан вермәкдир ки, инсан төвһид јолуна јөнәлдилсин; Вә јалныз бу һәгигәтә чатмагла Төвһидин Бөјүк Мемарынын месажы тамамилә гәбул едилә биләр. قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين (7) – (Де: “Шүбһәсиз, мәним намазым да, ибадәтим дә, һәјатым да, өлүмүм дә аләмләрин Рәбби олан Аллаһ үчүндүр.)

Инди шәһвәт, шејтан вә шүбһәләрин һөкмранлығы дөврүндә үммәт өвладларынын гуртулуш јолу һәмин атанын әһдинә вә милләтинә табе олмаг вә ејни шәкилдә сәј ҝөстәрмәкдир. وَجاهِدوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجتَباكُم وَما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيكُم إِبراهيمَ هُوَ سَمّاكُمُ المُسلِمين (8) (Аллаһ јолунда лајигинҹә ҹиһад един! О сизи сечди вә атаныз Ибраһимин дининдәки кими, дин барәсиндә сизә дә һеч бир чәтинлик вермәди. О, сизи “мүсәлманлар” адландырды...)

Бу уғурлу ҝүндә Ислам үммәти үзвләрини - хүсусән Әһли-бејт (ә) давамчыларыны бу бөјүк бајрамы тәбрик етмәклә јанашы, бу бајрамын ардынҹа ҝәлән вә "Ибраһим имамәтлији" илә әлагәләндирәҹәк "Мубаһила Муһаммади" вә "Әләви Вилајәтини" бајрамлары мүнасибәтилә тәбрик едир вә һәр кәси бу әзиз бајрамын саһиби Ибраһим Хәлилуллаһдан нүмунә вә әнәнә ҝөтүрмәјә дәвәт едирәм.

"Өзүнү ислаһ етмә", "Иманын ҝүҹләнмәси", "дүнјәви мәһдудијјәтләрдән гырылмаг", "дахили бөјүк манеәләри гурбан вермәк", "Аллаһ јолунда Гијам етмәк", "ширк вә мүшрикләрдән чәкинмәк", "Төвһид вә Тәкаллаһлыға чағырыш", "Шүҹаәт вә бүтләри гырмаг", "тағутла вә һеҝемончулугла мүбаризә", "Һидајәт јолунда чалышганлыг вә мүгавимәт", "шәһвәтә бојун әјмәмәк", "шејтан вә шејтан сифәтләри дашгалаг етмәк" вә "Рәһман Аллаһа ибадәт үчүн мәсҹидләр абадлашдырмаг" Ибраһим Нәбинин (әлејһи сәлам) һәјатынын бәзи бариз нүмунәләридир. Мүсәлманлар бунлары тәгиб едәрләрсә, һеч бир ҝүҹ вә ја супер ҝүҹ онлардан үстүн олмаз.

Гурбан бајрамы инсанын саф илаһи тәбиәтә гајытмасы вә өзүнә гајытмасыдыр; белә ки, إِنّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَليفَة (9) – (Мән јер үзүндә бир хәлифә јарадаҹағам) ајәсинин тәфсирини وَ فَدَیناهُ بِذِبْحٍ عَظِیم (10) - (Биз (оғлу Исмаилин) әвәзинә она бөјүк бир гурбанлыг вердик.) ајәси илә ишыгландырсын. Вә Кәрбәла иззәтиндә "өзүнә инанан руһун" (11) јүксәлиши, хүсуси мәгама лаиг ҝөрүлән мәләкләрин гибтәсинә лајиг олсун.

Бу һәмин о јолдур ки, ону изләмәклә дүнјада Хәлиллик вә Сечилмишләр мәгамына, Үгбада исә МҮгәррәб вә Салеһләр сырасында јер алмаг имканы јарадыр.

وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰاهُ‌ فِي الدُّنْيٰا وَ إِنَّهُ‌ فِي الْآخِرَةِ‌ لَمِنَ‌ الصّٰالِحِين (12)

(Һәгигәтән, Биз ону (Ибраһими) дүнјада (имам вә пејғәмбәр) сечдик. Шүбһәсиз, о, ахирәтдә дә әмәлисалеһләрдән олаҹагдыр.)

Рза Рамазани
Үмүмдүнја Әһли-Бејт Ассамблејасынын (ә) Баш катиби
Гурбан Бајрамы 1442
30 Тир 1400
21 ијул 2021

(1) – Бәгәрә сүрәси, ајә 137
(2) – Әнам сүрәси ајә 76
(3) – Саффат сүрәси ајә 104 вә 105
(4) Нәһл сүрәси ајә 123
(5) Мумтәһинә сүрәси ајә 4
(6) Али Имран сүрәси ајә 68
(7) Әнам сүрәси ајә 162
(8) Һәҹҹ сүрәси ајә 78
(9) Бәгәрә сүрәси ајә 30
(10) Саффат сүрәси ајә 107
(11) Фәҹр сүрәси ајә 27
(12) Бәгәрә сүрәси ајә 130.Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*