?>

Ҝ7 лидерләри Украјна президенти илә виртуал ҝөрүш кечирибләр

Ҝ7 лидерләри Украјна президенти илә виртуал ҝөрүш кечирибләр

Британија, Франса, АБШ, Канада, Алманија, Јапонија вә Италијанын дахил олдуғу Ҝ7 өлкәләринин лидерләри базар ҝүнү Украјна президенти Володимир Зелински илә виртуал ҝөрүш кечирибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир , Виртуал ҝөрүш Гәрбин Русијаја гаршы һәрәкәтләрини әлагәләндирмәк мәгсәди дашыјыб.

"Иран Пресс"ин мәлуматына ҝөрә, Украјна президенти Владимир Зеленски илә виртуал ҝөрүшдән сонра Ҝ7 лидерләри Русијаја гаршы тәзјигләри артаҹагларыны бәјан едибләр.

Буна әсасән, Једдилик Групу өлкәләри Русијанын сәнаје секторуну, дөвләтин нәзарәтиндә олан медиаларыны, әсас малијјә гурумлары вә банкларынын, о ҹүмләдән "Газпромбанк"ын рәһбәрләрини һәдәфә алан јени санксијалар пакети тәтбиг едәҹәкләрини билдирибләр.

Ҝ7 лидерләри һәмчинин Русијадан нефт идхалыны мәрһәләли шәкилдә дајандыраҹагларыны вә ја там гадаған едәҹәкләрини ачыглајыблар.

Русија президенти Владимир Путин бу јахынларда Москванын Украјнадакы әмәлијјатдан мәгсәдинин Украјнаны "денсификасија" етмәк, һәмчинин бу өлкәнин русдилли бөлҝәләрини сојгырымдан хилас етмәк олдуғуну билдириб.

Москва бундан әввәл дәфәләрлә Гәрб өлкәләринә Украјнаны силаһландырмаг, еләҹә дә Украјнанын шәргиндә инсан һүгугларынын позулмасына вә Украјна гүввәләринин бу әразиләрдәки руслара гаршы һүҹумларына лагејдликлә бағлы хәбәрдарлыг едиб.

Ејни заманда, АБШ башда олмагла, Гәрб Русијаны ҹиловламаг вә мүһасирәјә алмаг мәгсәди илә Украјнаја силаһ вә һәрби јардымлары ҝөндәрмәкдә давам едир. НАТО да бирҝә тәлимләр кечирәрәк вә украјналы һәрбчиләрә тәлим кечмәклә Украјнада ҝетдикҹә даһа чох иштирак едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*