?>

Ҝүрҹүстанда мүхалиф партијанын сәдри һәбс олунуб

Ҝүрҹүстанда мүхалиф партијанын сәдри һәбс олунуб

Ҝүрҹүстанын мүхалиф Ваһид Милли Һәрәкат Партијасынын (ВМҺП) сәдри Ника Мелија һәбс олунуб.

АБНА24 Хәбәр Верир, полис ону һәбс етмәк үчүн ВМҺП-нин баш офисинә дахил олуб. Партија тәрәфдарлары һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашларына мүгавимәт ҝөстәрмәјә ҹәһд едибләр. Н.Мелија полис машыны илә әразидән узаглашдырылыб. Офис јахынлығында 10-дан чох шәхсин дә сахланылдығы билдирилир. Гејд едәк ки, 2019-ҹу илин ијунунда мүхалиф сијасәтчи зоракылыгда иштирак иттиһамы илә ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб олунуб. Тбилиси Шәһәр Мәһкәмәсинин гәрары илә о, 30 мин лари мәбләғиндә ҝиров мүгабилиндә азадлыға бурахылыб вә електрон голбаг васитәсилә нәзарәтдә сахланылыб. Н.Мелија өтән илин нојабрында голбағыны чыхарыб. Бундан сонра ҝировун мәбләғи 40 мин ларијә гәдәр артырылыб вә өдәнилмәси үчүн 50 ҝүн мүәјјән едилиб. Мүддәт февралын 12-дә баша чатыб. Н.Мелија ҝирову өдәмәкдән имтина едиб. Мәһкәмә февралын 17-дә она гаршы һәбс гәтимкан тәдбиринин сечилмәси барәдә гәрары гәбул едиб. Нөвбәти ҝүн полис мәһкәмә гәрарыны Н.Мелијаја тәгдим етмәк истәсә дә, мүхалифәт тәрәфдалары буна имкан вермәјиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!