?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Ишғал Олунмуш Фәләстин Әразиләри

Јәһуди ишғалчылары шок јашамагда давам едир. Ҹалбоу һәбсханасындан гачан 6 фәләстинли әсир тапылмыр – Видео Репортаж

Аналтикләр Ислами Ҹиһад үзвләринин әсирликдән гачмасы әмәлијјатыны сионист режимин тәһлүкәсизлик тәшкилатлары үчүн шиддәтли бир зәлзәлә олдуғуну дејирләр. Ислами Ҹиһад Тәшкилаты бу әмәлијјаты, ишғалчы ордуја вә үмумиликд сионист режиминә ағыр зәрбә вуран бөјүк бир гәһрәманлыг әмәлијјаты адландырыб.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасына бағлы силаһлы мүгавимәт тәшкилаты олан Фәләстин Ислами Ҹиһад Тәшкилатынын јәһуди ишғалчы гүввәләриндә әсирликдәки алты үзвү һәбсханадан гачмаға наил олублар.

Ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринин шималындакы Бисан бөлҝәсиндәки Ҹалбоуа һәбсханасындан тунел газараг гачан Ислами Ҹиһад Тәашкилатынын алты үзвүнү тапмаг үчүн сионист ордусу там һазыр вәзијјәтә ҝәтиздирилсә дә лакин бу һеч бир фајда вермәјиб.

Гејд едәк ки, Ҹалбоу һәбсханасындан әсирләрин гачмасы әмәлијјатынын командири "Маһмуд Абдуллаһ Әл-Ареза" дыр.

Аналтикләр Ислами Ҹиһад үзвләринин әсирликдән гачмасы әмәлијјатыны сионист режимин тәһлүкәсизлик тәшкилатлары үчүн шиддәтли бир зәлзәлә олдуғуну дејирләр. Ислами Ҹиһад Тәшкилаты бу әмәлијјаты, ишғалчы ордуја вә үмумиликд сионист режиминә ағыр зәрбә вуран бөјүк бир гәһрәманлыг әмәлијјаты адландырыб.

Бу арада Һәмасын сөзчүсү Фовзи Барһум, бүтүн тәһлүкәсизлик манеәләринә бахмајараг, алты мәһбусун сәрбәст бурахылмасынын ҹәсарәтли вә гәһрәманлыг олдуғуну вурғулајыб.

Һәмас спикери вурғулајыб ки, бу гәләбә сионист дүшмәнин әлиндә олан бүтүн имканлара бахмајараг һеч вахт галиб ҝәлмәјәҹәјини сүбут етди.

Һәмас һәрәкаты, бу гәһрәманлыг әмәлијјатынын Фәләстин халгынын азадлыг мүбаризәсинин һәбсхана дахилиндә белә давам етдијини вә дајанмајаҹағыны сүбут етдијини ачыглајыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*