?>

Јәмәндә Әмирәлмөминин һәзрәт Әлинин (ә) әлјазма Гурани-Кәрими – Видео

Ҹаме Кәбир Мәсҹидинин китабхана мүдири “Әли әд-Дөвлә” дејир: “Бу әлјазма нүсхә ики ҹилддән ибарәтдир, биринҹи ҹилди Кәф сурәсинин әввәлиндән ахыра гәдәр, икинҹи ҹилди исә Мәрјәм сурәсиндән Һәшр сурәсинә гәдәрдир.”


Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Әмирәлмөминин һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам) дәсти-хәтти олан Гурани-Кәримин бир нүсхәси гәдим Сәна шәһәринин “Ҹаме Кәбир” Мәсҹидинин китабханасында сахланылыр.

Бу нүсхә әввәлләр Сәнада “Шәһидејн” Мәсҹидиндә сахланылырды.

Шәһидејн Мәсҹиди Әмирәлмөминин һәзрәт Әлинин (ә) Јәмән валиси олан “Убејдуллаһ ибн Аббасын” ики оғлу “Әбдүррәһман” вә “Гасимин адыны дашыјыр. Онларын һәр икиси Мүавијјә ибн Әби Сүфјанын амансыз ҹәлладларындан бири тәрәфиндән шәһид едилибләр.

Ҹаме Кәбир Мәсҹидинин китабхана мүдири “Әли әд-Дөвлә” дејир: “Бу әлјазма нүсхә ики ҹилддән ибарәтдир, биринҹи ҹилди Кәф сурәсинин әввәлиндән ахыра гәдәр, икинҹи ҹилди исә Мәрјәм сурәсиндән Һәшр сурәсинә гәдәрдир.”

О, бу Гуран нүсхәсинин Јәмәндә горунмасыны Јәмән халгынын һәзрәт Әли (әлејһи сәлам) илә әлагәләринин олмасына даир етибарлы сәнәди һесаб едиб.

Мүтәхәссисләрин фикринҹә, Гуран сәһифәләринин бәзи һиссәләринә һопмуш маддәләр бу Гураны охујаркән шәһид едилән шәхсин ганы олдуғу билдирилир.

Сәнанын Ҹаме Кәбир Мәсҹидинин китабханасында бир чох гијмәтли әлјазма нүсхәләри сахланылыр, лакин бу Мүсһәф ән мүһүм вә ҝөркәмлиләриндән биридир.

Ислам тәдгигатчысы вә Јәмән Үләма Дәрнәјинин үзвү “Һамуд әл-Аһнуми” дејир: "Бу Гуран бүтүн Ислам дүнјасында тарихи дәјәрә маликдир; Чүнки Ислам дүнјасынын вә Јәмәнин әввәлдән ахыра гәдәр ејни дәсти-хәтлә јазылан ән гәдим Гураныдыр."

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*