?>
Шәһидләрлә Танышлыг

Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (4-ҹү бөлүм)

Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (4-ҹү бөлүм)

Әли һәмишә мәнә дејирди: "Мәним шәһид олдуғуму ешидәндә неҹә реаксија вермәјин чох өнәмлидир. Ҝәрәк Аллаһа сүбут едәсән ки, Ону мәндән чох севирсән". Һәмин ҝүн бир нечә дәфә башымы дивара сөјкәјиб бир-биринин ардынҹа, "Әлһәмдүлиллаһ" дедим. Анам горхду ки, бирдән һалым пис олар. Мәнә деди ки, гызым, ағла, гышгыр. Лакин мән ағлаја билмирдим, јалныз "Әлһәмдулиллаһ" дејирдим. Достларымдан сорушдум ки, ҹәсәди галыр, јохса јох? Башларынын ишарәси илә билдирдиләр ки, галыр. Дедим: "Худаја, Сәнә шүкүр! Демәли, ону бир дә ҝөрә биләҹәм".

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын Мәдәнијјәт Бөлүмү: Гаршыныздакы бу јазы “Ешгин тәҹәлласы” адлы китабдан игтибас едилиб.

Әввәли өтән бурахылышымыздадыр.


Әлһәмдүлиллаһ

Нәсибә Әбдүләлизадә

1985-ҹи илин новруз бајрамы иди. Баһарын ҝәлишинә үч саат галырды. Ушагларын палтарларыны дәјишдирмишдим. Достларымын бир нечәси гапынын зәнҝини вуруб ичәри ҝирди. Һаллары чох да јахшы дејилди, нараһат ҝөрүнүрдүләр. Сорушдум ки, әмәлијјатдан нә хәбәр вар? Дедиләр ки, ушагларын чоху шәһид олуб. Онлар аға Меһди Бакиринин дә шәһид олдуғуну сөјләдиләр. Чох нараһат олдум. Әлинин бу әмәлијјатда Бакиринин јанында олдуғуну билдијимә ҝөрә сорушдум: "Әли дә шәһид олуб?" Динмәјиб башларыны ашағы саланда исә ҹавабымы алдым.

Әли һәмишә мәнә дејирди: "Мәним шәһид олдуғуму ешидәндә неҹә реаксија вермәјин чох өнәмлидир. Ҝәрәк Аллаһа сүбут едәсән ки, Ону мәндән чох севирсән". Һәмин ҝүн бир нечә дәфә башымы дивара сөјкәјиб бир-биринин ардынҹа, "Әлһәмдүлиллаһ" дедим. Анам горхду ки, бирдән һалым пис олар. Мәнә деди ки, гызым, ағла, гышгыр. Лакин мән ағлаја билмирдим, јалныз "Әлһәмдулиллаһ" дејирдим. Достларымдан сорушдум ки, ҹәсәди галыр, јохса јох? Башларынын ишарәси илә билдирдиләр ки, галыр. Дедим: "Худаја, Сәнә шүкүр! Демәли, ону бир дә ҝөрә биләҹәм".
 
Баһар фәсли ҝирәндән сонра телефонун зәнҝи чалынды. Чох һәјәҹанлы идим. Гонаглара дедим: "Ҝөрдүнүз, сәһв етмисиниз! Әли зәнҝ вуруб, бајрамы тәбрик етмәк истәјир". Лакин дәстәји ҝөтүрәндә билдим ки, Хатәмүл-әнбија гәрарҝаһындан аға Астанејидир. Дедим ки, аға Астанеји, биз һәр шеји билирик. Деди: "Онун “шами-гәрибан”ы нә вахтдыр?” Буну дејәндә дәстәк әлимдән дүшдү. Баҹым дәстәји ҝөтүрүб деди: "Сиз нијә Әли ағанын ханымы илә белә данышырсыныз?!" Ҹаваб верди ки, онун Әли ағанын ханымы олдуғуну билсәјдим, белә демәздим. Јенә дәстәји алыб сорушдум ки, аға Астанеји, Әлинин ҹәсәди ҝәлиб, јохса јох? Деди ки, јох, һаҹы ханым. Сорушдум: "Нијә? Јохса ҹәсәди парчаланыбмы?" Деди: "Јох, горхмајын, ҝүллә Әлинин үрәјинә дәјиб, амма ушаглар ону ҝери ҝәтирә билмәјибләр".

***

Мүһарибәдән илләр өтүрдү. Бир ҝүн Һәннанә мәктәбдән ҝәләндә һөнкүртү илә ағладығыны ҝөрдүм. Нә баш вердијини сорушанда деди ки, дарыхырам. Мәктәбдә нәсә бир һадисә баш вермишди. Дедим ки, даныш, ҝөрүм нә олуб. Деди ки, мән атамла данышмаг истәјирәм. Әлинин шәклини ҝөстәриб дедим: "Ҝет, даныш". Деди ки, шәклини истәмирәм, гәбрини истәјирәм. Дедим ки, ҝәл, мәнә де, мәнимлә даныш. Деди: "Јох, сәндән јорулмушам, сәнә демәк истәмирәм. Истәјирәм ки, ҝедиб мәзары башында атамла данышым".
 
Өвладын адамдан мүмкүн олмајан бир шеј истәмәси чох ағырдыр. Һәннанәјә дедим: "Тәәссүф ки, бу, мүмкүн дејил. Кеч отаға, истәдијин гәдәр ағла". Һәннанә отаға ҝириб уҹадан ағламаға башлады. Истәјини јеринә јетирә билмәдијим үчүн мән дә онунла бирликдә ағлајырдым. Ушаг о гәдәр ағлады ки, ахырда ону јуху тутду.

Ахшамүстү саат 17:30 дәгигәдә телефонун зәнҝи чалды. Дәстәји ҝөтүрдүм. Һаҹы Беһзад Пәрвингүдс иди. О, һәмишә дејирди: "Һаҹы ханым, ахтарыш групунун ушаглары Әлинин ҹәсәдини ахтармаға ҝедәҹәкләр". Мән дә дејирдим: "Һаҹы аға, сән Аллаһ, әҝәр мүмкүндүрсә, буну етмәјин. Мән Әлинин сүмүкләрини ҝөрмәјә дөзә билмәрәм. Онун ҹәсәдинин ҹәбһәдә олмасы мәнә даһа раһатдыр. Һәр бир шејин дөзүм һәдди вар. Мән һисс едирәм ки, Әлинин ҹәсәдини ҝөрмәјә дөзә билмәрәм".

Фикирләшдим ки, јәгин, Һаҹы Беһзад бундан өтрү зәнҝ вуруб. Саламлашандан сонра дәрһал дедим: "Һаҹы аға, әҝәр мүмкүндүрсә, Әлинин ҹәназәсини ахтармаға ҝетдијинизи сөјләмәјин. Әлинин анасы вәфат едиб, атасы да хәстәдир. Әҝәр мәним үчүндүрсә, мән белә раһатам вә Әлинин о торпагларда галмасыны истәјирәм". Һаҹы Беһзад деди: "Јох, һаҹы ханым, әҝәр иҹазә версәниз, биз ушагларла бирликдә Әли ағаја бир мәзар дүзәлтмәк истәјирик". Буну дејәндә мәни ағламаг тутду. Ағламагдан даныша билмирдим.
 
Һаҹы Беһзад мәним нараһат олдуғуму дүшүнүб деди: "Проблем дејил, әҝәр истәмирсинизсә, буну етмәрик". Дедим: "Јох, һаҹы аға, ики-үч саат габаг бу гыз мәндән атасынын мәзарыны истәјирди. Инди мән ағламајым, нејләјим?! Ҝөр, Аллаһ бу ушағын сөзләрини неҹә ешидир ки, бу тезлијә зәнҝ вуруб Әлијә мәзар дүзәлтмәјинизи дејирсиниз! Сиз бунунла мәним гызымы хошбәхт етмиш оларсыныз". Һаҹы Беһзад чох тәсирләнди, бир гәдәр сонра деди: "Мараглыдыр ки, сечдијимиз јер намәлум шәһидләрин дүз ајаг тәрәфиндәдир, Әлинин мәзарыны зијарәт етмәк истәјән һәр кәс әввәлҹә намәлум шәһидләрин јанындан кечмиш олаҹаг". Чох севиниб разылығымы билдирдим.

Он бир ҝүн әрзиндә Әлинин хатирәсинә чох ҝөзәл бир лөвһә һазырланды. Ондан сонра һәр дәфә дарыханда ораја ҝедирик. Бәзән гызыма мәзарын бош олдуғуну сөјләјәндә һирсләнир, нараһат олуб дејир: "Јенә буну дедин?! Һардан билирсән ки, атам мәзарда дејил?!Гыза мәктуб

Аллаһын ады илә

Әзиз гызым Мәрјәмә вәсијјәтнамә


Салам, гызым! Билирәм ки, һәлә балаҹасан вә мәни хатырламырсан. Лакин бөјүјәндә атанын неҹә вә нә үчүн шәһид олдуғуну билмәк истәјәҹәксән. Бил ки, сәнин атан бир пасдар олуб; ҝәрәк сән дә атанын ганынын пасдары - кешикчиси оласан.

Гызым! Билирәм ки, јетим бөјүмәк, јетим јашамаг чәтиндир, лакин бил ки, Һүсејн, Һәсән вә Зејнәб дә јетим олубдур. Һәтта әзиз Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Мәһәммәд (с) дә јетим бөјүмүшдүр. Гызым, нә вахт дарыхсан, нараһат олсан, атасынын шәһадәтиндән сонра Шамын харабалыгларында аҹлыг вә сусузлуг горхусундан ҹан вериб атасынын ҝөрүшүнә ҝедән Һүсејн гызыны јадына сал. Онда гәлбин бир гәдәр сакитләшәҹәк.

Гызым, јетим олдуғуна ҝөрә һеч вахт башыашағы олма, әксинә, бунунла фәхр елә, буну јахшы гору вә бил ки, атан бу јолу бошуна гәбул етмәјиб. Биз әзиз Ислам, индики вә ҝәләҹәк нәсил өнүндә мәсулијјәт һисс етдик вә бу мәсулијјәти јахшы шәкилдә јеринә јетирмәк гәрарына ҝәлдик. Ахы, гызым, Гурана вә Ислама ҝөрә, инсан јалныз өзүнә вә аиләсинә дејил, һәм дә јараданына вә ҹәмијјәтинә мәхсусдур. Биз гәрара ҝәлдик ки, бу вәзифәни јахшы јеринә јетирәк; гәрара ҝәлдик ки, Аллаһын дининин мүдафиә едәк, горујаг.

Гызым, биз өз јолумузу вә АБШ-ын, ССРИ-нин, Инҝилтәрәнин, Франсанын вә диҝәрләринин башчылыг етдији бејнәлхалг империализми танымышыг, гәрара ҝәлмишик ки, дамарларымызда ган галынҹа бејнәлхалг империализмин, ингилабын вә Исламын инкишафы јолунда манеә олан һәр бир шејин мәһви наминә дајанмајаг. Лакин, гызым, биз һамымыз бу дәрси өз руһани атамыз Имам Хомејнидән вә Имам Һүсејнин (ә) Кәрбәла мәктәбиндән өјрәнмишик.

Гызым, бил ки, бу ингилаб гијамәтә гәдәр галаҹаг. Бу мәктәб мәгсәдлилик, фәдакарлыг, ихлас, ҹәсарәт вә шәһадәт мәктәбидир. Мүәллими Һүсејн вә Зејнәб олан бу мәктәб инсана Аллаһын һөкмләринин иҹрасы вә Гуран мәктәбинин јашамасы үчүн неҹә ҹандан кечмәли, Ислам ағаҹынын бој атмасы үчүн неҹә мүбаризә апармалы олдуғуну өјрәдир.
 
Бу мәктәб ингилабын вә шәһидләрин вариси олан сәнә атанын ганынын месажыны неҹә чатдырмалы олдуғуну өјрәдир.

Гызым, бил ки, Ислам ингилабы ислаһатчыларын, мәзлумларын, мүбаризләрин вә дириләрин ингилабыдыр; зүлмә вә азғынлыға гаршы дирәниш ингилабыдыр. Гызым, Кәрбәла мәктәбиндән – ешг, мәһәббәт, әдаләтсевәрлик, зүлм вә азғынлыға гаршы мүбаризә мәктәбиндән гајнагланан бу ингилабын тарихини јахшы өјрән. Кәрбәла исә азадлыг, мәнәвијјат, һәр бир дөврдә зүлмлә барышмазлыг, јанмаг, амма аһ чәкмәмәк мәктәбидир. Бу мәктәбдән дәрс ал, ону һәјатынын өрнәјинә чевир вә бил ки, биз ганымызы сизин ганыныз рәнҝләнсин дејә гурбан вермишик. Биз гаранлыглары гәбул етмишик ки, сизин јолунуз ајдын олсун. Гызым, бу ингилабын вә өз ҹәмијјәтинин наилијјәтләрини, бир шәһид гызы кими вәзифә вә өһдәликләрини диггәтдә сахла. Мәбада дүнјанын мадди ҝөзәлликләри бу ингилабын, бу шәһадәт мәктәбинин гәһрәманлығыны јадындан чыхара вә гүдрәт долу руһунузу сиздән ала!

Гызым, нә вахт дарыхсан, Ашура зијарәтнамәсини оху, тарихин бүтүн шәһидләринин рәһбәри олан Һүсејнин мүсибәтләринә бах, дүшүн, шәһид гызлары илә ҝөрүш вә һәмсөһбәт ол. Үмидварам ки, ҝәләҹәкдә атана лајигли варис оласан.

Гызым, бил ки, ҹисмим сәндән узаг олса да, һәјатынын бүтүн дөврләриндә – ушаглығында, јенијетмәлијиндә, нишанында, тојунда һазыр олаҹағам, әмәлләринә, һәјат тәрзинә бахаҹағам. Чүнки шәһидләр һәмишә диридирләр. Үмидварам ки, һәјатында шад, хошбәхт, Аллаһын итаәткар бәндәси вә ахирәтдә үзүағ оласан!

“Еј Рәббим! Мәни дә, нәслимдән оланлары да намазгылан ет. Еј Рәббимиз! Дуамы гәбул елә!”


Атан Әли Тәҹәллаји
26.05.83
Шәһид Әли Тәҹәллајинин биринҹи вәсијјәтнамәси

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим.

"Күфр башчылары илә вурушун. Онларын, һәгигәтдә, андлары (әһдләри) јохдур"; "Мүшрикләрин һамысы сизинлә вурушдуглары кими, сиз дә онларла вурушун"; "Фитнә арадан галхана вә дин (ибадәт) анҹаг Аллаһа мәхсус оланадәк онларла вурушун"; “Онларла вурушун ки, Аллаһ сизин әлинизлә онлара әзаб версин, онлары рүсвај етсин, сизи онлара галиб едиб мөминләрин үрәкләрини фәрәһләндирсин”.

Үммәт имамы, Имам Меһдинин (ә) гануни нүмајәндәси, Һүсејн (ә) өвлады, мәзлумларын, чарәсизләрин үмиди, јетимләрин вә шәһид өвладларынын атасы олан Бөјүк Ингилаб Рәһбәринә салам олсун!

Салам сәнә, еј Аллаһ нишаны, дөврүн һөҹҹәти! Сәнә Мәһәммәд вә Али-Мәһәммәдин (с) саламы олсун! Сән бизим халгымызы илләрлә јатдығы гәфләт јухусундан ојатдын, бу һәрәкәтдә мәгсәдимизи ҝөстәрдин, она наил олмағын јолуну, сүкуту, мәктуб јајмағы, бәјанат вермәји, һәгигәтләри сөјләмәји вә нәһајәт, гијам, ингилаб вә мүбаризә јолуну ҝөстәрдин. Сән Кәрбәланы вә онун јардымчыларыны, һабелә мүнафигләри, әһди позанлары вә залымлары бизә танытдырдын, паклыг вә шәһадәт јолуну, шәһадәтә ешги вә дүшмәнин пучлуғуну ҝөстәрдин.

Еј имам! Еј үммәтин рәһбәри! Еј руһани ата! Сән өз сөзләринлә бизим тағут нәфсләримизи пакладын! Бил ки, сон дамла ганыма гәдәр сәнин әмринә табе олаҹағам. Аллаһа анд олсун, сәнинлә бағладығым әһддән бир ан да дөнмәјәҹәјәм вә бәдәнимдән ахан сон дамла ган "Аллаһу-әкбәр! Хомејни рәһбәр!" јазаҹаг. Чүнки мән бу вәфадарлығы Кәрбәла мәктәбиндән, Имам Һүсејнин (ә) бајрагдарындан өјрәнмишәм, ағамыз Шәһид Ајәтуллаһ Беһиштидә ҝөрмүшәм. Еј үммәт имамы вә мәзлумларын үмиди! Бил ки, мән сәнин тәглидчин вә итаәткарынам. Бу исә елә Аллаһ рәсулу Мәһәммәдә (с) итаәтдир. Сон дамла ганым јердә "Аллаһу-әкбәр! Хомејни рәһбәр!" јазана гәдәр сәнин әсҝәрин вә сән мәним командирим олаҹагсан!
 Әзиз атам вә анам!

Билирәм ки, гардашым Меһдинин шәһадәт аҹысы һәлә үрәјиниздән чыхмајыб. Мәним вә гардашымын шәһидлијинә ҝөрә гәмҝин олмајын, ағламаг истәјирсинизсә, шәһидләр рәһбәринин вә Әһли-бејтин мүсибәтинә ағлајын. Сиз биздән өтрү ағламамалысыныз, чүнки биз заваллы вә аҹиз өлүләр дејилик. Аҹиз олана, илаһи һидајәт ишығыны итирәнә вә дүзҝүн јолдан јајынана ағламаг лазымдыр. Биз, илаһи вәзифә олараг, ҹанымызы, ганымызы гурбан вермәклә бејнәлхалг империализми јерә јыхдыг, залым тиранлара галиб ҝәлдик. Белә олдугда исә, биздән өтрү ағламаг рәвадырмы?! Әсла! Үзүнүз ҝүлсүн, гүрур һисси кечирин, севинин ки, Исламын тәрбијәви програмлары сајәсиндә вилајәт вә имамәт хәттиндә олан өвладлар јетишдирә, Ибраһим кими өз Исмајылыны пејғәмбәрләр ингилабынын давамы олан Ислам ингилабынын Кәрбәласына гурбан верә билмисиниз!

Атам вә анам! Мәнә, Меһдијә вә диҝәр шәһидләрә нәинки ағламајын, һәтта бизим мәзарымызы да ахтармајын. Чүнки биз һамымыз бир јердә, бир јатагда, бир-биримизин јанында јатмышыг.

Атам вә анам! Бизим шәһидлијимиз сизи шәһид аиләси кими тәкәббүрлүлүјә дүчар етмәсин. Бу, шејтанын инсан руһуна гәләбәси демәкдир. Һәм дә бизи итирдијинизә вә бизә ағладығыныза ҝөрә саваб да истәмәјин, бизим јолумуза – Ислам јолуна гәдәм гојмаға чалышын, әзиз имамымызы тәк гојмајын, бизим нә үчүн шәһид олдуғумуз, өз мәшугумуза говушмагдан өтрү һансы јолу сечдијимиз һагда дүшүнүн.

Сонда мәним, гардаш вә баҹыларымын тәрбијәси үчүн чәкдијиниз илләрлә зәһмәтләрдән өтрү сизә тәшәккүр едирәм, сиздән истәјирәм ки, өз лүтфүнүзлә һаггынызы һалал еләјә вә Аллаһ-Тааланын ҝүнаһларымдан кечмәси үчүн дуа едәсиниз!


Өвладыныз Әли
 Һәјат јолдашым Н. С.!

Салам! Билирәм ки, мәндән сонра ағыр мәишәт проблемләри илә үзләшәҹәксән. Лакин јахшы билирсән ки, сән вә мән Һүсејн (ә) вә Зејнәб (ә) мәктәбинин мәзунларыјыг. Мән һәмишә сәнин кими бир һәјат јолдашым олдуғуна ҝөрә фәхр етмишәм. Евдә олмадығым мүддәтдә һәјатын чәтинликләринә дөзмүсән, гызыма һәм ата олмусан, һәм дә ҹәмијјәтин, ингилабын вә әзиз Исламын дәрдини анлајан мәсулијјәтли вә ајыг ана. Бирҝә јашадығымыз гыса мүддәтдә аиләдән әлавә, һәм дә дост ола билдијимизә ҝөрә севинирәм. Аллаһ сәнә вә һәјат јолдашларыны мәгсәдинә һәвәсләндирән бүтүн ханымлара арха-дајаг олсун!

Сән һеч вахт мәгсәдим јолунда манеә олмадын, мәним үчүн шәһадәти ешг вә еһтирасдан үстүн тутдун. Мән бу мәнәви әлагәјә ҝөрә һәмишә Аллаһа шүкүр етмишәм! Лакин бил ки, диҝәрләринин асудә јашамасы үчүн сәнлә мән әзијјәт чәкмәлијик; сән мәним “шами-гәрибан”ыма отурмалысан ки, диҝәрләринин шәнлик чырағы јансын. Сән вә гызымыз Мәрјәм чәтинликләрә разы олмалысыныз ки, диҝәрләринин јашајышы тәмин олунсун. Сән вә өвладларымыз ингилабын ҝәләҹәји үчүн јахшы еһтијатлар олмалысыныз.

Јери ҝәлмишкән, Мәрјәмин тәрбијәси үчүн бир шәһид ханымы кими сәј ҝөстәр, ингилаб вә Ислам дүшмәнләринә гаршы нифрәтими өвладыма өјрәт, ону һәзрәт Зејнәб кими атасынын шәһадәт месажыны дашыјан вә лајигли бир гадын кими јетишдир, ушаглығындан она шәриәт һөкмләрини вә Ислам елмләрини өјрәтмәјә чалыш. Мәбада, мәбада Мәрјәмин тәрбијәси илә бағлы сәһләнкарлыға јол верәсән! Чүнки бу, өвладымызын һәјатыны мәһв етмәк демәкдир.

Хүласә, бил ки, Аллаһ елчиләринин ишинә бәрабәр ағыр бир вәзифә, јәни тәлим-тәрбијә мәсулијјәти дашыјырсан, Ислам ингилабынын өһдәчи вә мүсәлман гадыны олараг, үзәринә чох ағыр вәзифә дүшүр. Сонда Аллаһ-Тааладан сәнә дүнја вә ахирәт хошбәхтлији арзулајырам.

Һәјат јолдашын Әли Тәҹәллаји
Шәрафәтли Иран халгы!

Салам!

Бөјүк Ингилаб Рәһбәри Имам Хомејнијә вә шәһидпәрвәр үммәтә салам олсун! Сизә бир нечә сөзүм вар, еј Ислам ҹәмијјәтинин фәрдләри вә бу ганлы бөлҝәдә јашајанлар! Сиз бу дөјүшчүләрин, ингилаб шәһидләринин нә үчүн вә нәдән өтрү ајаға галхдыгларыны, кимин тәрәфиндән өлдүрүлдүкләрини билирсиниз. Билин ки, биз Исламын вә Ислам ингилабынын шәрәфи, сизин тәһлүкәсизлијиниз, азадлығыныз вә инсан ләјагәтинин уҹа тутулмасы үчүн өлүмә ҝетмишик. Биз Гуран вә пејғәмбәрләр јолунун, сизин һөрмәт вә намусунузун горунмасы үчүн вурушуруг. Биз Ислам Республикасы Партијасындакы әзизләримизи Американын дахилдәки үнсүрләри олан халг мүнафигләри тәрәфиндән партија игамәтҝаһынын дағынтылары алтында итиририк, ҹүмә имамларымызы бу ингилабын јашамасы үчүн Аллаһ-Тааланын дәрҝаһына тәгдим едирик. Бизим евләримиз башсыз галыр, бу халгын еви, јувасы дағылыр, һәјатыны вә әмлакыны Америка вә игтисади терроризм чапыб-талајыр. Бизим ҝәнҹләримиз террор васитәсилә, Америка силаһларынын атәшләри илә шәһадәтә говушурлар.

Нә үчүн? – Сизин евләринизин абадлығы, Исламынызын тәһлүкәсизлији, дүшмәнин торпағыныза вә намусунуза ҝөз дикмәсинин гаршысыны алмаг вә нәһајәт, әзиз Исламын әсаснамәсини горумаг, дин вә инсан ләјагәти ағаҹынын суварылмасы үчүн!

Шәһидләр мүбаризәләри дөврүндә сизи хатырлајырлар, чалышырлар ки, јашадыглары мүһити суперҝүҹләрин шәриндән вә фәсаддан тәмизләсинләр. Онлар сизин ләјагәтли һәјатыныз вә азадлығыныз үчүн чалышырлар. Инди исә һәјатынызы инсани вә Гуран һәјатына ујғунлашдырмаг, ингилабын наилијјәтләрини горумаг, шәһидләрин үммәт имамынын јолундан ибарәт јолујла ҝетмәк сизин вәзифәниздир. Бизи унутмајын. Бизим мәгсәдләримизи вә Ислам ингилабы ҹәмијјәтинин дәрдиндән ибарәт дәрдимизи диггәтдә сахлајын, чалышын ки, шәһидләрин ганлары һәдәр ҝетмәсин, Ислам ишығы һәмишә јансын, сизин дәстәјинизлә илаһи әдаләт һаким олсун.

Сизи Аллаһа анд верирәм, ајыг олун, һидајәт ишығынын сөнмәсинә, залым вә фасигләрин Ислам ҹәмијјәтимизи әлә кечирмәсинә имкан вермәјин. Өзүнүзү вә бир нечә ҝүнлүк һәјатынызы дүшүнмәјин. Ајыг олун, ҝәләҹәји гуран Ислам вә ингилаб ҹәмијјәти үчүн чалышын. Диҝәрләринин јолуна ишыг тутун, инсанлара доғру јолу ҝөстәрин.

Бу вәсијјәтләри ешидәнләр вә ја охујанлар! Билин ки, бу ингилаб вә һәрәкат илк вә сон олмајыб, олмајаҹаг. Бу ингилаб Һүсејн (ә) ингилабындан доғуб, јенә дә доғаҹаг. Лакин бу илаһи әманәт сүлһ вә тәслимчилик јолујла әлдә олунмајыб вә олунмајаҹаг. Бу ингилабы шәһидләрин ганы горујур, онун мүһафизәчиси Аллаһдыр, зүлмкарларын ҝеҹә-ҝүндүзү гара олмајынҹа да јашајаҹаг, давам едәҹәкдир. Одур ки, үммәт имамынын Гуран вә пејғәмбәрләр сүннәсиндән гајнагланан мүраҹиәтләринә үрәкдән әмәл етмәјә чалышын. Һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуруна гәдәр үммәт имамына вә фәгиһ вилајәтинә көмәк един. Аллаһ сиз һизбуллаһчы халгын көмәји вә дајағы олсун!


Пасдар гардашыныз Әли Тәҹәллаји
 Пасдар гардашларым!

Салам!

Бөјүк Ингилаб Рәһбәринә вә үммәт имамы олан Ҹәмаран пиринин, голларыны өпмәси илә фәхр етдији сиз дөјүшчүләрә салам олсун! Әзиз гардашлар! Бу бир нечә илдә сиз пасдар гардашлардан, хүсусән дә ҹәбһәдә мәнимлә чијин-чијинә вурушан дөјүшчүләрдән инсани камиллијә доғру һәрәкәт истигамәтиндә чох бәһрәләнмишәм. Лакин сизин бәзиләринизи инҹитмиш олмам да мүмкүндүр. Үмидварам ки, Аллаһын бу дәјәрсиз бәндәсини өз бөјүклүјүнүзә бағышлајасыныз. Ејни заманда сизә мөвламыз Әлидән (ә) бир нечә төвсијә вар. Бу төвсијәләр пасдарлыг ишиниздә сизә көмәкчи ола биләр.

Һәр бир һалда тәгвалы олун, Аллаһы өз әмәлләринизә нәзарәтчи билин. Дүнјаны истәмәјин, онун өзү ашигҹәсинә сизин ардыныза дүшәҹәк. Чүнки о, чох давамсыз вә алдадыҹыдыр. Ҹәмијјәтин мәзлум вә јохсулларына вә бүтүн мәзлумлара көмәкчи олун. Јетимләри, шәһид өвладларыны унутмајын, онларын вәзијјәтләриндән хәбәрсиз галмајын. Бу азадлыг ингилабынын мәгсәдләринин һәјата кечмәси үчүн ҹанынызы белә әсирҝәмәјин. Вилајәт принсипинә ујғун олараг, командирләрә табе олун.

Бу ингилабын үммәт имамынын рәһбәрлији илә там ҝерчәкләшмәси үчүн кәфәниниз, дәјәрли пасдар ҝејиминиз гана бәләшәнә гәдәр вурушун. Һәр заман вә һәр јердә әл, дил вә әмәллә јахшы ишләрә дәвәт един, пис ишләрдән чәкиндирин, ән кичик пис һәрәкәти дә ҝөрмәздән ҝәлмәјин. Чүнки јахшы ишләрә дәвәт олунмајан вә пис ишләрдән чәкиндирилмәјән ҹәмијјәт ән әҹлаф инсанларын әлинә кечәр, шәрәфи вә һәјаты мәһв олар.

Ингилабын вә корпусун мәгсәдләри уғрунда дајанмадан, ҝеҹә-ҝүндүз чалышан јүксәк вәзифәли гардашлара да бир нечә сөз сөјләмәк истәјирәм:

Иш вә гәрарларынызда әдаләтли, иманлы олун. Әҝәр иман сәрһәди позулса вә инсанын ајағы о тәрәфә дәјсә, даһа өзүнә һеч бир һәдд вә ганун танымаз. Корпусун ишләриндә әдаләти мәсләһәтә гурбан вермәјин. Достбазлыг, тәрәфкешлик вә ағызлары бөјүк тикәләрлә долдурмаг һәмишә Аллаһ-Тааланын гәзәбинә сәбәб олур. Аллаһ Ниса сурәсинин 58-ҹи ајәсиндә бујурур: "Аллаһ сизә әманәтләри өз саһибләринә гајтарманызы вә инсанлар арасында һөкм етдијиниз заман әдаләтлә һөкм етмәнизи әмр едир". Мәбада табелијиниздә оланларла үрәјиниз истәјән кими, истибдадла рәфтар едәсиниз! Табелијиниздә олан гардашларла әдаләтлә вә инсафла давранын вә сизинлә бағлы (фикирләриндә) онлара һагг верин.

Сәбирли олун, онларын еһтијаҹларыны арадан галдырмагла гәлбләриниздә инсанлара севҝи вә меһрибанлыг ојадын. Чүнки бунлар дин гардашларыныз вә дөјүш јолдашларыныздыр. Тәһлүкә вә проблем долу ингилаб вадисиндә гардашларла елә рәфтар етмәјин ки, сиздән аҹыглары ҝәлсин.

Сонда мәнәви вә азадлыг ҹиһадларында Аллаһ-Тааладан сизә мүвәффәгијјәт диләјирәм!


Пасдар гардашыныз Әли Тәҹәллаји


 

Шәһид Әли Тәҹәллајинин икинҹи вәсијјәтнамәси

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим.

Имам Меһдинин (ә) һүзуруна вә онун гануни нүмајәндәси, үммәт имамы бүтгыран Хомејнијә, шәһид аиләләринә вә шәһидпәрвәр Иран халгына салам олсун!

Там вәсијјәтнамәми өнҹәдән јазмышам; евдәдир. Бу вәсијјәтнамәни даһа чох борҹларыма ҝөрә вә бу гыса фүрсәтдә сон сөз вә әсас вәсијјәтнамәјә әлавә кими јазырам.

Гардашым Мәһәммәдә он сәккиз мин түмән, һәјат јолдашымын аиләсинә гырх ики мин түмән вә атама беш мин түмән борҹум вар. Әҝәр шәһадәт сәадәтинә наил олсам, Иранходро ширкәтиндән алаҹағыныз пејкан автомобилини сатыб борҹларымы өдәјәр, пулун галаныны да ики әзиз гызымын ҹеһиз хәрҹинә сахламаг үчүн онларын банк һесабларына көчүрәрсиниз. Мәндә Мәркәзи гәрарҝаһын План вә әмәлијјат бөлмәсинин тәхминән үч мин түмән пулу варды. Онун мин ики јүз түмәнини бензинә хәрҹләмишәм, мин ијирми түмәнини дә вәсијјәтнамәнин ичинә гојурам. Пулун галаны тәмир ишләринә сәрф олунуб. Гәбзи олмадығына ҝөрә буну Теһрана билдирәрсиниз.
 
Сонда аиләмә, хүсусән дә һәјат јолдашыма сөзүм вар. Билирәм ки, мәндән сонра атасыз өвладлар бөјүтмәкдә чох чәтинликләр чәкәҹәк. Әввәлҹә аиләмә, әзиз гызларым Мәрјәмлә Һәннанәјә бир мүждәм вар. Бу бөјүк мүждә одур ки, әҝәр Рәһимли Аллаһ бу ҝүнаһкар бәндәсинә шәһадәт немәтини нәсиб етсә, Өзүнүн вәд етдији кими, мәндән сонра сизин әсас гәјјумунуз Аллаһ-Таала олаҹаг. Бу немәт исә аз аиләјә гисмәт олур вә сиз – һәјат јолдашым вә өвладларым, мүтләг бунун шүкрүнү един. Бунун шүкрү дә чәтинликләр гаршысында сәбирлилик вә Аллаһ-Таалаја гүсурсуз бәндәликдир.

Һәјат јолдашым! Сән мәним вә мүһарибәнин проблемләринә дөзмәкдә, сәбирлиликдә һәмишә нүмунәви ханым олмусан. Арзу едирдим ки, гисмәт олсун, сәнин фәдакарлыгларынын әвәзини чыха билим. Аллаһ-Тааланын дәрҝаһында сизин хүсуси мәгамыныз вар. Чүнки һәм шәһид вә дөјүшчүләрин савабына шәриксиниз, һәм дә пејғәмбәрләрин пешәси илә мәшғулсунуз. Әҝәр бу дәјәри јахшы дәрк етсән, дүнја вә ахирәтин үчүн бәс едәр. Чүнки Аллаһ ҹәннәтин ачарыны сиз иманлы, тәгвалы аналарын, гадынларын ајаглары алтында гојмушдур.

Һәјатымызын бүтүн мәрһәләләриндә сәнин фәдакарлығын мәнә ајдын олду. Бунун өзү һәјатымызын ән өнәмли севҝи сәбәби иди.

Үмидварам ки, нүмунәви ана хүсусијјәтләрини даһа да инкишаф етдириб бөјүк миссијаны мүвәффәгијјәтлә баша вураҹагсан. Бил ки, аналыг пешәси, јахшы вә иманлы өвладлар јетишдирмәк ән бөјүк илаһи ибадәт сајылыр вә сән илаһи рәһмәт олан аналыг пешәси гаршысында мәсулијјәт дашыјырсан. Зирвәси салеһ вә иманлы өвладлар јетишдирмәкдән ибарәт олан бу вәзифәни идеал шәкилдә јеринә јетирмәлисән. Чүнки Ислама вә мүсәлман топлума ән бөјүк хидмәт иманлы вә тәгвалы өвладлар јетишдирмәкдир. Әзиз имамымызын дедији кими, јахшы бир өвлад тәрбијә етмәк бүтүн дүнја гәдәр дәјәрлидир. Чүнки ҹәмијјәтләрин хошбәхтлији өвладларын тәрбијәсиндән асылыдыр.

Бу мүһүм вәзифә илә јанашы, тәблиғатчы вәзифәни дә бир шәһид ханымы вә ингилабчы мүсәлман гадын кими, бүтүн һәрәкәтләринлә, әмәлләринлә, чәтинликләр гаршысында сәбринлә, күфр әлејһинә гәзәб вә нифрәтинлә јеринә јетир. Чүнки шәһидләрин ганы вә мәзлумлуг месажы сиз ҹәсур гадынлар васитәсилә дүнјаја јајылыр, Аллаһ-Тааланын көмәји, Имам Меһдинин (ә) васитәси вә Имам Хомејнинин рәһбәрлији илә глобал Ислам дөвләтинин гурулмасына зәмин јараныр. Әмәлдә Фатимеји-Зәһранын (ә) вә гызы Зејнәбин ардыҹылы, јахшы ана вә месажы бәшәријјәт тарихини силкәләдән ҝүҹлү тәблиғатчы олмағын јолуну ҹәмијјәтә ҝөстәр.

Јолдашым вә өвладларым Мәрјәмлә Һәннанә! Ҹәбһәјә ҝедиб Исламы вә Гураны мүдафиә етмәк Аллаһ адамларына вәзифә вә бөјүк бир имтаһандыр.

Чүнки ҹәбһә Аллаһ адамларынын күфр, ширк вә нәфслә сынаг јеридир. Бу сынагдан өтрү дә бүтүн мадди вә гејри-илаһи асылылыглардан узаглашмаг, ашигҹәсинә Аллаһа доғру ҝетмәк лазымдыр. Әлбәттә, бу о демәк дејил ки, мән аиләми, ата-анамы вә өвладларымы севмирәм. Лакин сизи чох севмәклә јанашы, һәмишә чалышмышам ки, сизә бағлы олмајым, Аллаһ дининин дирчәлдилмәси јолунда өз севҝиләримә асанлыгла ҝөз јума билим. Билин ки, ингилабын әввәлиндән Аллаһ ҝөрүшүнә наил олмаг вә ганымын Ислам јолунда төкүлмәси мәним үчүн әсас мәсәлә олуб вә инди дә беләдир. Ҹәбһә дә мәгсәдә чатмағын ән асан, ән јахын јолудур. Билмәлисиниз ки, мәним үчүн вурушмаг, гәләбә чалмаг вә ја заһирән мәғлуб олмаг һеч вахт әсас олмајыб вә дејил. Мәгсәд Аллаһ-Таала гаршысында бәндәлик вә она мүтләг шәкилдә тәслим олмагдыр.

Әмәлијјатда садә бир дөјүшчү кими иштирак едәҹәјими биләндә һамы мәнә нәсиһәт верир, һәјатын проблемләрини вә өвладларымы хатырладыр, тәҹрүбә вә вәзифәми бөјүдүб билдирир ки, корпуса, ингилаба вә мүһарибәјә даһа чох лазымам. Лакин һамыныз билин ки, мәним сөзүм башга бир шејдир, мәгсәдим уҹа мәгсәддир. Ешг вә Бәсиҹ мәктәбиндә иштирак етмәк сәадәти дәјәрли вә фајдалыдыр. Чүнки дүнјәви вәзифәдән узаг олан ади бир дөјүшчүнүн әмәлијјатда иштиракындан әлдә олунан дәјәрләр бәшәрин дүшүнҹә вә ағлынын фөвгүндә дурур. Һәјат јолдашым вә өвладларым, әҝәр Исламы мүдафиәдә иштирак етмәјин нәтиҹәсини билсәниз, инанын ки, нә сиз, нә дә һәр һансы мүсәлман киши евиндә отурмаға разы олар. Мән гыса шәкилдә сизә бәзи нәтиҹәләри јазырам ки, бу јолун бөјүклүјү вә мәним ҹәбһәләрә бағлылығымын сәбәби ајдын олсун.

Мәҹмә әл-бәјан тәфсириндә дејилир ки, Аллаһ јолунда вурушанлар ҹәбһәјә ҝетмәк гәрарына ҝәләндә Аллаһ ҹәһәннәми онлара һарам едир. О, ҹәбһәјә һазырлашанда Аллаһ мәләкләр гаршысында белә инсанла фәхр едир. Аллаһ јолунда вурушанларын дөјүш јериндәки бирҝүнлүк ибадәти мин инсанын миниллик ибадәти гәдәр савабдыр; өзү дә һәр ҝүнү дүнјанын өмрүнә бәрабәр олан мин ил! Аллаһ јолунун дөјүшчүләри дүшмәнин гаршысына чыхдыгда исә дүнја елми онун савабыны һесабламаға гадир олмур.

Билин ки, ҹәбһә Аллаһ адамлары үчүн чох ҝөзәлдир. Чүнки орада ҝөрдүјүн һәр шеј Аллаһ нурудур, ешитдијин һәр сөз шәһадәт вә фәдакарлыгдандыр. Сөһбәт шәһадәт сөһбәтидир, ҝөрүлән дә бүтүн вүҹудлары илә илаһи вәзифәләрини јеринә јетирмәк үчүн бир-бириндән ирәли кечмәјә чалышан ирадәли кишиләрин вә мәсум ҝәнҹләрин чөһрәси. Ҝөрүн, белә инсанларла јолдашлығы вә гардашлығы ҝөрмәздән ҝәлмәк олармы?!

Сонда Аллаһ-Тааладан сиз аиләмә, өзүмә, һәјат јолдашыма, атама вә анама рәһмәт диләјир вә бу ҝүнаһкар бәндә үчүн һалаллыг истәјирәм. Бүтүн дөјүшчүләрдән, хүсусән дә Ашура дивизијасындакы вә Хатәм гәрарҝаһындакы гардашлардан истәјирәм ки, һагларыны һалал етсинләр. Үрәјимә дамыб ки, Мәрһәмәтли вә Рәһимли Аллаһ истәсә, бу дәфә шәһадәт мәгамына наил олаҹағам. Одур ки, даһа мәни ҝөзләмәјин, чүнки мән өз мәшугумун ҝөрүшүнә вә лајиг олсам, азад инсанларын лидери Имам Һүсејнин (ә) вә Иран Кәрбәласынын һүсејнчи шәһидләринин ҝөрүшүнә ҝедирәм. Дуаларынызда мәни унутмајын. Аллаһ-Тааланын дәрҝаһындан әвф диләјирәм вә һәр ики аиләдән истәјирәм ки, аиләмдән, хүсусән дә гызым Мәрјәм ханымла әзиз Һәннанәмдән муғајат олсунлар, онларын тәрбијәсинә лазыми диггәти ҝөстәрсинләр.

Вәссәламу әләјкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ.

Әли Тәҹәллаји, 09.03.85


Бир даһа гејд етмәк истәјирәм ки, бу мәним әсас вәсијјәтнамәм дејил. Бу гејдләр јерини билдикләри өнҹәки вәсијјәтнамәмлә бирликдә мәним вәсијјәтнамәми тәшкил едирләр.

Аллаһ аманында!


Сон!


Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*