?>
Шәһидләрлә Танышлыг

Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (2-ҹи бөлүм)

Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (2-ҹи бөлүм)

Шәһид Әли Тәҹәллајинин гызы Мәрјәмә јаздығы мәктубдан бир парча: “...Гызым! Бу ҝүн Аллаһын дининә вә Ислам ингилабына гаршы чыханларын, бу шәһидпәрвәр торпагда Ислам ордусу илә вурушанларын да бир мәгсәди вар. Онларын јолу илғымдан ибарәтдир, Ислам ордусу исә әсл булаг вә һәгиги инсани дәјәр ардынҹадыр. Онлар өз ганларына бәләшиб Аллаһ нурундан ибарәт олан булагдан су ичирләр...”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын Мәдәнијјәт Бөлүмү: Гаршыныздакы бу јазы “Ешгин тәҹәлласы” адлы китабдан игтибас едилиб.
Әввәли өтән бурахылышымыздадыр.

Өзүмлә фәхр едирдим

Нәсибә Әбдүләлизадә

Мән 1959-ҹу илдә Тәбриздә доғулмуш, 1979-ҹу илдә орта мәктәби битирмишәм. Гардашым Муса бир мүддәт иди Сүсәнҝирддә вурушан, шәхси һејәтә командирлик едән Әли Тәҹәллаји адлы бир нәфәри тәрифләјир, онун ҹәсарәти вә гәһрәманлығы барәдә ағыздолусу данышырды. Бир ҝүн бөјүк баҹым Мусаја деди: "Муса, хәбәрин вар, тәрифләдијин Тәҹәллаји јараланыб, Тәбризә ҝәтирибләр". Муса тәәҹҹүблә сорушду ки, һардадыр? Баҹым ҹаваб верди: "Имам Хомејни хәстәханасында". Мән Тәҹәллајинин барәсиндә о гәдәр ешитмишдим ки, өзүнү дә ҝөрмәк истәјирдим.

Университетдә Имам Хомејни һәрәкатынын ардыҹылы олан тәләбәләр тәрәфиндән китаб сәрҝиси тәшкил олунмушду. Мән дә орада фәалијјәт ҝөстәрирдим. Ертәси ҝүн университетә ҝедәндә сәрҝинин рәһбәри бир гоҹа гадынын сығорта китабчасыны мәнә вериб деди ки, Имам Хомејни хәстәханасына апар, баш һәким имзаласын. Хәстәханаја ҝедиб ишими ҝөрәндән сонра орада мүалиҹә олунан Тәҹәллаји јадыма дүшдү вә фүрсәти фөвтә вермәјиб ону ҝөрмәк истәдим. Сонралар адынын Рәһман олдуғуну өјрәндијим бир пасдары ҝөрүб сорушдум: "Бағышлајын, гардаш, Әли Тәҹәллаји бурдадыр?" Сорушду ки, Әли Тәҹәллаји? Дедим ки, бәли. Әл ишарәси илә отағыны ҝөстәрди.

Барәсиндә ешитдикләримдән ону уҹабој, енликүрәк бир адам кими тәсәввүр едирдим. Лакин палатаја ҝирәндә тәсәввүрүмдән тамамилә фәргләнән чох ҝәнҹ вә мәсум бир адамла үзләшдим. Буна бахмајараг, өзүмү итирдим вә онунла даныша билмәдим. Јалныз салам вериб фарсҹа дедим: "Һалыныз неҹәдир? Бир шеј лазымдыр?" О, саламымын ҹавабыны вериб деди: "Јох, чох сағ олун". Палатадан чыхдым. Мәндән сонра Рәһман ичәри ҝириб Тәҹәллајијә демишди: "Бир гыз сәни ахтарырды. Бура ҝәлди?" Бу да онун диггәтини ҹәлб етмишди.

Ахшам Тәҹәллаји илә ҝөрүшүм барәдә баҹыма данышыб дедим: "Мән елә билирдим ки, Тәҹәллаји ири ҹүссәли бир кишидир. Сән демә, мәсум бир ушаг имиш!" Бу заман анам өскүрүб ишарә илә билдирди ки, атанызын белә сөзләрдән хошу ҝәлмир. Сонра да деди: "Даһа лазым дејил ҝедәсән. Нә мәнасы вар?!" Дедим: "Бунун јашы аздыр, ана, һәм дә чохлары ону ҝөрмәјә ҝедир". Баҹым сорушду: "Она нә апардын?" Дедим ки, һеч нә, әлибош ҝетдим. Нараһат олуб деди: "Чох сәһв етмисән. Ҝәрәк бир ҝүл, мејвә вә ја китаб алајдын, әлибош нијә ҝедирдин?!" Гәрара ҝәлдим ки, бу бәһанә илә сабаһ јенә ону ҝөрмәјә ҝедим. Бу дәфә она "Аллаһы танымағын ән јахшы јолу" китабыны алдым, үстүнә дә белә јаздым: "Фәдакар дөјүшчү аға Әли Тәҹәллајијә тәгдим олунур". Китабы верәндә пулуну вермәк истәјирди, алмадым. Һәмин ҝүн билдим ки, о да Тәбриздәндир, һәтта әввәлләр бизим мәһәлләмиздә јашајыб, анҹаг бир-биримизи ҝөрмәмишик. Аиләләримиз бир-бирини танысалар да, бу барәдә һеч вахт сөһбәт дүшмәмишди.

Һәмин ҝүн ҝүнортадан сонра баҹым Тәҹәллајини зијарәт етмәјә ҝедәндә ондан сорушмушду: "Баҹынызын аилә гурмаг фикри вар, јохса јох?" Баҹым ҹаваб вермишди ки, бахыр, елчи ким ола. Тәҹәллаји демишди: "Мән өзүм. Әҝәр мән баҹыныза елчи ҝәлсәм, проблем олар, јохса јох?" Баҹым өзүнү итириб демишди: "Мән чалышарам ки, бу евлилик баш тутсун. Ондан бөјүк олдуғума ҝөрә билирәм ки, ҹавабы "јох" олаҹаг, анҹаг мән валидејнләримлә данышарам".

Баҹым мәндән бөјүк олдуғуна ҝөрә аилә гурмаг барәдә әсла фикирләшмирдим. Лакин Тәҹәллајинин бу фикрини биләндән сонра нәинки аҹығым ҝәлмәди, һәтта севиндим дә. Һәр һалда, бу евлилик баш тутду вә гәрара ҝәлдик ки, бирликдә данышаг. О һәлә хәстәханада јатырды, сөһбәтимиз дә орада баш тутду. Һәмин ҝүн Әли деди: "Мән ҹәбһәдән гајыданда фикирләшмәдијим јеҝанә шеј евләнмәк иди. Чүнки һәм јашым аздыр, һәм дә ҹәбһәнин проблемләри вар. Гәрарым беләјди ки, әҝәр сағ галсам, сонралар евләнәрәм. Анҹаг бәлкә дә гисмәт бу имиш ки, тез аилә гурум".

Сонра сөзүнә давам етди:

- Мән сизинлә евләнсәм, бәлкә бир ҝүн, бәркә бир ил, бәлкә он ил сизә гонаг олаҹағам; билмирәм. Јох, елә билмәјин ки, гәсдән шәһид олмаг истәјирәм. Шәһидлик арзумдур, анҹаг јер үзүндә мәним көмәјимә еһтијаҹы олан бир мәзлумун олдуғуну һисс етдијим гәдәринҹә онун јанында олаҹағам. Әҝәр бу һадисәләр заманы шәһадәтә говушсам да, јеҝанә арзума чатмыш олаҹағам. Лакин нә гәдәр ки сағам, истәјирәм ки, сизи хошбәхт едим, сиз дә мәни. Әминәм ки, белә дә олаҹаг.

Әли хәстәханада ики ај јатды. Ҹүмә ахшамы ҝүнү хәстәханадан бурахылды, шәнбә ҝүнү дә валидејнләрини елчилијә ҝөндәрди. Мәним ата-анам бу евлилијә гаршы чыхыр, дејирдиләр ки, о, пасдардыр, бир ҝүн шәһид олаҹаг вә сән дул галаҹагсан. Лакин мән чох истәјирдим ки, Әли илә аилә гурум, һәтта бир ил, ја да бир ај онунла бирликдә јашамагдан өтрү ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирдим.

Һәмин ҝүнләрдә бир журналда Сүсәнҝирд дөјүшү барәдә мүсаһибәсини охудум. О, мүсаһибәнин бир јериндә дејирди: "Тасуа ахшамы иди. Ушаглара дедим ки, ҹәннәти алмаға һазырсыныз? Һамы тәкбир деди, биз азсајлы дәстәмизлә вә Калашников автоматы илә танкларла дөјүшә ҝетдик". Мән бу мүсаһибәдән о гәдәр тәсирләнмишдим ки, Әли илә издиваҹымын ән әсас сәбәбинин бу олдуғуну сөјләсәм, јалан олмаз.

Валидејнләримин разылыг вермәси дөрд ај јарым сүрдү. Анам Әлини чох севдијими билиб атамла данышды вә ону разы салды. Буна бахмајараг, һәлә дә үрәкләриндә наразылыг галмышды. Буна ҝөрә дә, Әли елчилијә ҝәләндә анам мәни писләмәјә башлады. Мән отагда гапынын јанында дајаныб ешидирдим. Анам Әлијә деди:

- Ачыг шәкилдә демәлијәм ки, гызымын ики бөјүк ејби вар.

Бу сөзү ешидәндә чох һәјәҹанландым, фикирләшдим ки, ҝөрәсән, нә дејәҹәк. О, әлавә етди:

- Биринҹи ејби будур ки, чох надинҹ гыздыр, ола билсин, сөзләринә гулаг асмасын вә бир чох ишләри ҝөрмәсин. Әслиндә, һеч иш дә баҹармыр, ади гајғанаг да биширә билмир.

Буну доғру дејирди. Мән кичик олдуғума ҝөрә бүтүн ишләри бөјүк баҹым ҝөрүрдү. Башыны ашағы салмыш Әли чох вүгарлы вә мәсум шәкилдә деди:

- Ејби јох, иншаллаһ, бизим евдә өјрәнәр.

- Гызымын икинҹи бөјүк ејби будур ки, мурдар-тәмиз мәсәләләринә гаршы васвасылығы вар, атасынын үзүнү ҝүндә үч дәфә суја чәкир, - анам мүбалиғә илә деди.

- Су ајдынныхди, - дејә Әли Тәбриз ләһҹәси илә ҹаваб верди.

- Јахшы, әҝәр су ајдынлыгдырса, мән бу сују елә индиҹә төкдүм сизин евинизә. Сонра шикајәтләнмәјәсән ки, мәнә демәдин, - Әлијә бата билмәдијини ҝөрән анам һирслә сөјләди.

Әли ҝүлүб деди:

- Јахшы.

Јадымдадыр, нишанлы олдуғумуз заман бир ҝүн ҹәбһәдән ҝәләндә она дедим:

- Олар ки, үзүнү суја чәкәсән?

- Јох, әши, бекар галыбсан, - дејә ҹаваб верди.

– Хаһиш едирәм, ҝет, үзүнү суја чәк. Мәлум дејил ки, ҹәбһәдә һарда олмусан, нә гәдәр гана әл вурмусан.

Әли һөвсәләсиз һалда үзүнү јумаға ҝетди. Анам пәнҹәрәдән баха-баха она деди: "Әли аға, су ајдынныхди!"

Әли анамын бүтүн шәртләрини гәбул едиб разылыға ҝәләндән сонра гапынын архасындаҹа шүкүр сәҹдәси етдим.

Әли 1981-ҹи илин рамазан ајында никаһ әгдини охутмаг үчүн Ајәтуллаһ Мәдәнидән вахт алды. Ифтардан габаг јахынларымызла ајәтуллаһын евинә кәбин кәсдирмәјә ҝетдик. Ора чатанда Әли мәни кәнара чәкиб деди:

- Ешитмишәм ки, ҝәлинин кәбин сүфрәсиндәки дуасы мүтләг гәбул олар.

Нә истәјәҹәјини тәхмин едирдим. О, әлавә етди:

- Аллаһдан мәнә шәһадәт истә.

Бәлкә дә бир гыз үчүн, өзү дә һәјатынын ән өнәмли ҝүнүндә ән чәтин олан иши мәндән истәјирди. Ағлајыб јалварараг дедим ки, буну мәндән истәмә. О исә разылашмајыб деди:

- Елә билмә ки, егоистлик едирәм; јох, мәсәлә бу дејил. Әҝәр мәни сәмими-гәлбдән севдијини иддиа едирсәнсә, мәним үчүн бу хошбәхтлији дә истәмәлисән.

Белә бир дуа етмәк асан дејилди, чүнки онсуз јашамағын чәтин олаҹағыны билирдим. Нәфәсим она бәнд олмушду, фикирләширдим ки, о олмаса, мән дә јохам. Лакин ону һәддән артыг севдијимә вә өзүнү хошбәхт һисс етмәсини истәдијимә ҝөрә буну етдим. Аға Мәдәни никаһ әгдимизи охујанда мән ағлајыб дуа едирдим ки, Илаһи, Әлини арзусуна чатдыр. О гәдәр ағладым ки, аға Мәдәни билиб деди: "Гызым, мән башга дуалар да билирәм. Илаһи, бунлара салеһ оғул вә гызлар бәхш елә! Агибәтләрини хејирли елә!"

***

"Худаја! Еј мәбудум! Арзум шәһадәтдир. Үрәјимдәки бу арзумун ардынҹа гачырам, бу көһнә арзуму шәһәрләрдә, гүрбәт дијарларда, ҹәбһәләрдә ахтарырам. Һәр јердә онун ардынҹа дүшмүшәм, анҹаг билмирәм ки, мәним шәһидлијим сәһрада олаҹаг, дағ вә дүздә олаҹаг, јохса суларда; кимин әли илә, кимин тәрәфиндән. Лакин билирәм ки, бунун елми Сәнин јанында, васитәси Сәнин гүдрәтли әлиндәдир. Өз лүтфүјлә шәһадәти гисмәт едән, рәһмәти илә бу диләјин гәбул олунмасыны тәмин едән Сәнсән. О заман, еј Рәббим, бу јеҝанә, ән мүһүм, илк вә сон арзуму гәбул елә, она наил олмағын јолуну мән ҝүнаһкар бәндәнә асанлашдыр, онун јерини јахынлашдыр! Мәни шәһадәтими јазмадығын јолларда јорма. Чүнки зәиф бәдәнимин буна тагәти јохдур.

Илаһи! Сәнин рәһмәтинә мөһтаҹам! Илаһи! Сәнин рәһмәтинә үмидварам; мәни мәјус еләмә! Илаһи! Өз лүтф вә кәрәминлә бу арзуму һәјата кечир! Илаһи! Өз рәһмәтинлә ҝүнаһларымы бағышла. Илаһи! Бизи Мәһәммәд вә Али-Мәһәммәдин (с) шәфаәтиндән бинәсиб етмә! Илаһи! Мәни аға Имам Һүсејнин (ә) вә вәфалы достлары Ајәтуллаһ Беһиштинин, Мәдәнинин, Дәстигејбин, Сәдугинин, Баһүнәрин, Рәҹајинин, Әшрәфи Исфаһанинин вә Ајәтуллаһ Мүтәһһәринин шәфаәтләриндән бинәсиб етмә! Илаһи! Өз рәһмәтинлә ҝүнаһларымы бағышла вә бу аҹиз бәндәнә шәһадәт сәадәти бәхш елә! Чүнки сән түкәнмәз мәрһәмәт саһибисән!"

Никаһ әгди охунандан сонра Әли аға Мәдәнијә деди: "Һаҹы аға, мәним ханымыма гара чадра вермирсиз?" О деди: "Әлбәттә. Чадра ҝәтирин". Ики чадралыг парча ҝәтирдиләр. Пасдарларын бири деди: "Һаҹы аға, бирини артыг ҝәтирибләр". Аға Мәдәни деди: "Ејби јохдур. Бу да ҝәләҹәк Зејнәб ханым үчүн". Мән аға Мәдәнијә, пасдарлара вә Әлинин үзүнә бахдым. Белә характерләрә малик бир шәхслә бирҝә јашајаҹағыма ҝөрә фәхр едирдим. Һәмин ҝүн аға Мәдәни илә бир нечә шәкил дә чәкдирдик. Мараглыдыр ки, һәмин ҝүн орада олан бүтүн пасдарлар вә аға Мәдәнинин өзү дә шәһадәтә говушду.

Мән Әли илә 22 август 1981-ҹи илдә аилә гурдум вә мүштәрәк һәјатымыза башладыг. Үчиллик һәјатын исә јалныз једди ајыны бирликдә олдуг.

***

Бир дәфә Әли ҹәбһәдән ҝәләндә зарафата дедим: "Мән ешитмишәм ки, һәзрәт Әли (ә) илә һәзрәт Зәһра (ә) ишләри бөлүбмүшләр. Мәсәлән, һәзрәт Зәһра (ә) одун ҝәтирирмиш, һәзрәт Әли дә мәрҹи тәмизләјирмиш!" Әли буну ешидән кими деди: "Онда галх, нә гәдәр мәрҹи варса, ҝәтир, тәмизләјим". Мән дә ҝедиб ҝәтирдим вә о тәмизләмәјә башлады. Бу заман гапынын зәнҝи чалынды. Әли тез мәрҹи подносуну столун алтына итәләди. Сорушдум ки, нијә белә едирсән? Деди: "Әҝәр мәним анам олса, ҝөрүб нараһат олар. Әҝән сәнин анан олса, елә биләр ки, сәни чох әркөјүнләшдирирәм. Кимдирсә, ҝәлиб-ҝетсин, сонра сәнин гуллуғундајам".

Фәтһүлмүбин әмәлијјатындан сонра мәзунијјәтә ҝәлди. Һәмин ҝүн гонағымыз варды. Һамамда јујунуб чыхандан сонра анасы деди: "Бүтүн һамам јаралы бандларла долудур. Әли јараланыб?" Дедим: "Хәбәрим јохдур. Өзү бир сөз демәјиб". Јахынлашыб сорушдум:

– Әли, јараланмысан?

– Мүһүм бир шеј дејил. Ајағыма хырда бир гәлпә ҝириб. Өзү чыхаҹаг.

Бир-ики ҝүндән сонра намаз үстә гышгырыб һушуну итирди. Өзүнә ҝәләндә ајағынын ағрысындан гыврылырды. Ону тез хәстәханаја апардыг. Һәким мүајинәдән вә рентҝен шәклинә бахандан сонра деди:

– Бу гәлпә бајыра чыхмаг јеринә даһа дәринә ҝедиб вә ајағын синиринә јахынлашыб. Мән тәәҹҹүб едирәм ки, сән буна неҹә дөзә билмисән.

О, Әлини дәрһал әмәлијјата апарды, он ҝүндән сонра да мәзунијјәт јазды ки, ајағы иринләмәсин.

Ертәси ҝүн әшјаларыны топладығыны ҝөрдүм. Һәбиб Пашаји адлы бир досту илә ҹәбһәјә һазырлашырды.

– Һәгигәтән дә, ајағынын бу һалы илә ҝетмәк истәјирсән? – дејә сорушдум.

– Мәҹбурам. Ики баталјон дөјүшчү мәни ҝөзләјир, – дејә ҹаваб верди.

Мән һеч вахт онун ҝетмәсинә мане олмурдум.

Амма һәмин ҝүн илк дәфә һирсләниб дедим:

– Мән дејирәм ки, гал, сағал, сонра ҝет. Амма инди ки ҝедирсән, дуа едәҹәм ки, иншаллаһ, ајағыны кәссинләр, сән дә мәҹбур олуб евдә галасан.

Мәни даһијанә бахышла сүзүб деди:

– Сән бизи ајағымызын кәсилмәси илә горхудурсан?! Биз баш вермәјә ҝедирик, ајаг нәдир ки!

Чох утандым, хәҹаләтимдән башымы галдыра билмәдим. О, әлавә етди:

– Һеч вахт бизи ајаг иткиси илә горхутма.

Ондан үзр истәдим вә атамдан хаһиш етдим ки, ону дәмирјол вағзалына апарсын.

Атам гајыданда деди: "Каш сән дә ҝәлиб ҝөрәјдин! Вағзалда ики баталјон адам Әлини ҝөзләјирди. Дејирдиләр ки, о ҝәлмәсә, гатара минмәјәҹәјик".

Әли илә гыса һәјатымызын нәтиҹәси Мәрјәм вә Һәннанә адлы ики гыз олду. Әли ушагларыны вәсфәҝәлмәз һәддә севирди, евдә чох олмаса да, ҝәләндә елә рәфтар едирди ки, онлар да ону чох севирдиләр.

Бир дәфә Һәннанә хәстәләнди, ону хәстәханаја апардыг. Адәтән, белә проблемләр заманы Әлини нараһат етмирдим. Анҹаг һәмин ҝүн онун хәстәханаја ҝәлдијини ҝөрүб чох тәәҹҹүбләндим. Сорушдум ки, сәнә кимсә хәбәр вериб? Деди ки, јох. Сорушдум ки, бәс һарадан билдин? Деди ки, јухуда ҝөрдүм. Он једди саат дајанмадан машын сүрүб өзүнү јетирмишди. Һәмин ҝүн Һәннанәнин вәзијјәти јахшы дејилди, хәстәханада тәшәннүҹ (гыҹ олма) кечирмишди. Мән Әлини евә истираһәтә ҝөндәрдим.

Сонрадан анам мәнә деди: "Әли хәстәханадан ҝәләндән сонра ҝедиб намазыны гылды. Бәркдән ағладығыны ешидиб тәәҹҹүблә дедим: "Әли аға, сән ҹәбһәдә бу гәдәр дәрдә дөзүрсән, инди бир ушағын хәстәлијинә дөзә билмирсән?" Деди: "Јох, ана, дөзә билмәдим. Һәннанәни о вәзијјәтдә ҝөрмәк мәнә чох ағыр ҝәлди".

Бир һәфтә галды, ушағын там сағалдығына әмин оландан сонра ҹәбһәјә гајытды.

Бир дәфә гапынын зәнҝи чалынды. Мәрјәм деди: "Ај ҹан, ата ҝәлди!" Әли ҹәми дөрд ҝүн иди ҹәбһәјә ҝетмишди. Дедим ки, јох, әзизим, атан тәзә ҝедиб, о дејил. Лакин гапыны ачандан сонра јенә гышгырды:
"Ҝөрдүн, дедим ки, атамдыр!" Севиндијимдән учмаға галмышдым. Әлијә дедим: "Сәндән нә әҹәб! Ҝүнәш һансы тәрәфдән чыхыб?! Сән ки дөрд ҝүн иди ҝетмишдин, нә олду белә тез гајытдын?" Ҝүлүб деди:

- Гардаш Сәфәви деди ки, ушагларын һамысы мәзунијјәтә ҝедиб, сән дә ики-үч ҝүнлүјә ҝедә биләрсән. Мән дә ҝәлдим.

- Бу гәдәр јолу ики-үч ҝүндән өтрү ҝәлмисән?! Ҝедәјдин Әһваза, Әндимешкә.

Чох ҝөзәл бир тәбәссүмлә деди:

- Онда неҹә сүбут едәрдим ки, сизи чох севирәм?! Истәјирәм биләсән ки, мәнә ики ҝүн дә мәзунијјәт версәләр, һәмин ики ҝүнү сизин јанынызда олмаг истәјәрәм.

Бир дәфә ијирми ҝүн зәнҝ вура билмәди. Зәнҝ вурмајанда билирдим ки, јәгин, иши вар, зәнҝ вурмаға маҹал тапмыр.Автомат Әли

Мәһәммәдһүсејн Ҹәфәри, Ҹавад Салеһи

Әли јени дөјүшчүләрә тәлим кечәркән һәрби маневрләри елә гүдрәтлә иҹра едирди ки, чох тезликлә корпус ушаглары арасында шөһрәти зирвәјә галхды. Гысалан гундаглы Ҝ3 автоматы вә МҜ3 пулемјоту онун әлинин силаһлары иди. Сүрүнән ушагларын ајагларынын әтрафына елә атәш ачырды ки, һеч ким дабаныны да галдырмаға ҹүрәт етмирди. Үстәлик, буну автомат режиминдә едирди. Буна ҝөрә дә, әввәлләрдә Автомат Әли кими мәшһурлашмышды.

Әли дини мәсәләләрә дә чох бағлы иди, дүшүнүрдү ки, бүтүн тәләбкарлыглары динин өзүндән гајнагланыр. Бәзән тәләбкарлыгларыны "Дүшмәнләри горхутмаг үчүн кафирләрә гаршы баҹардығыныз гәдәр гүввә вә дөјүш атлары тәдарүк един" ајәси илә әсасландырырды. О дүшүнүрдү ки, тәлим заманы јаралансаг, һәтта шәһид версәк дә, әвәзиндә ҹәбһәдә иткимиз аз олаҹаг; бурада нә гәдәр чох тәр төксәк, дөјүш заманы аз ганымыз төкүләр.

Дәфәләрлә командирләрдән ешитмишәм ки, Тәҹәллајинин әлинин алтындан чыхмыш дөјүшчүләр әмәлијјатда руһ јүксәклијинә малик олур, тәкбашына бир бөлүк дүшмәнлә дөјүшә ҝирирләр. Әлинин әмр вә тәлимләрин иҹрасында тәләбкарлыг, дәгиглик вә чевиклик әнәнәси диҝәр тәлимчиләрә дә кечирди.

Биз Тәбризин Хасибан дүшәрҝәсиндә тәлим кечмишдик. Дүшәрҝәнин һәрби бөлмәсинин командири Әли Тәҹәллаји иди. Мән вә тәлим командасынын бүтүн шәхси һејәти икинҹи-үчүнҹү ахшамдан баша дүшмүшдүк ки, ҝәрәк чәкмә илә, там һазыр вәзијјәтдә јатаг. Мәһз буна ҝөрә Әлинин тәкрарлы ҝеҹә мәшгләри заманы өзүмүзү чох да итирмирдик.

Әли једдинҹи ахшам тактика тәлимчиләри илә бирликдә бизә пис бир план дүшүндү. Онлар казарма гаровулуну тәрк-силаһ едәндән, әл-ајагларыны бағлајандан сонра ҝеҹәнин јарысы горхунҹ гышгыртыларла казармаја төкүлүшдүләр. Ушаглары бајыра чыхармаг үчүн һәм дөјүш ҝүлләләриндән истифадә етдиләр, һәм дә кустар бомбалардан вә ҝөзјашардыҹы газлардан. Һәмин ҝеҹә башымыза елә ојун ачдылар ки, өнҹәки мәшгләрдән фәргли олараг, дөзә билмәдик, өзүмүзү аҹынаҹаглы шәкилдә сәһәр дүзүлүшүнә јетирдик, ҝеҹәнин сонларында да казармаја гајытдыг. Һамымыз дүшүнүрдүк ки, бу гәдәр атәш ачылдығына ҝөрә, јәгин, беш-алты өлү вә јаралымыз олаҹаг. Казармаја гајыданда ҝөрдүк ки, Аллаһын көмәји илә иткимиз олмајыб. Лакин тиканлы мәфтилләр үзәриндә сүрүндүкләринә, пилләкәнә, даша-дивара дәјдикләринә ҝөрә, истиснасыз олараг, бүтүн ушагларын үз-башлары, әл-ајаглары јараланмышды.

Сүбһ намазы вахты һамы шикајәтләнмәјә башлады. Ушаглар дејирдиләр: "Бу, тәлим дејил, интиһардыр!" Тәсадүфән, һәмин ҝүн Тәбриз корпусунун овахткы командири Али-Исһаг дүшәрҝәјә ҝәлди. Ушагларын бир гисми она јахынлашыб етираз етмәјә башлады. Али-Исһаг Әлини вә тәлим кечән диҝәр пасдарлары чағырды. Әли деди: "Мән тәләбкарлығыма вә сәртлијимә ҝөрә өзүмү мүгәссир билмирәм. Лакин һәрби сурсатдан тәјин олунмуш мигдардан артыг истифадә едиб дөвләт бүдҹәсинә зијан вурдуғума ҝөрә һамынын өнүндә ҹәзаланмаға һазырам". Диҝәр пасдарлар да Әли илә һәмфикир олдулар. Али-Исһаг ҹәза нөвүнү онларын өз өһдәсинә бурахды. Әли дәрһал деди: "Бизи машынын архасына бағлајыб јерлә сүрүјүн". Голларыны чәфијә шалы илә тахтаја, тахтаны да үчметрлик иплә фургонун архасына мөһкәм бағладыг. Бу ҹәзаны сәккиз тәлимчинин һамысы чәкмәли иди.

Илк мәрһәләдә үчүнү һазырладыг. Али-Исһаг сүканын архасына кечди. Дүшәрҝәнин јанындакы Хасибан кәндинә ҝетдијинә ҝөрә, үзүнү чәфијә илә бағлады ки, танынмасын. Машын јола дүшмәздән өнҹә севинирдик, амма дүшәрҝәнин ҹәнуб гапысындан чыхыб сүрәтини артыранда һамымыз пешман олдуг. Онларын јердә сүрүнмә сәһнәси о гәдәр әзабвериҹи иди ки, вәсфедиләси дејил. Машынын сүрәти бәзән саатда 50 км-ә чатырды. Он дәгигәдән сонра Али-Исһаг машынла дүшәрҝәјә ҝирәндә һәмин үч нәфәрин үз-башыны ҝөрүб чох нараһат олдуг. Ушагларын бәзиси ағлады да. Палтар вә чәкмәләри ҹырылыб парчаланмыш, бәдәнләринин, гол вә дизләринин дәриси сојулмушду, бәзи јерләриндән ган ахырды.

Онлары ачандан сонра нөвбәти үч нәфәр јахынлашды. Әли дә онларын арасындајды. Биз билдирдик ки, бу гәдәр кифајәтдир, Әли исә деди: "Биз Күрдүстанда даһа ағыр сәһнәләр ҝөрмүшүк. Бунлар онун јанында һечнәдир". Нә гәдәр чалышдыгса, фикирләриндән дөндәрә билмәдик. Һәрәсинә бир дәст әлавә палтар вердик, хаһишлә разы салдыг ки, палтарларынын үстүндән ҝејинсинләр, кәмәрләрини мөһкәм бағласынлар ки, аз хәсарәт алсынлар. Бу үч нәфәр дә ејни ганлы ҝөркәмдә гајытды. Әлинин вәзијјәтини ҝөрәндә һамымыз ағладыг. Мән она дедим: "Ахы бу нә иш иди, ҝөрдүн?!" Бәдәни парча-парча олса да, ҝүлүб деди: "Ҹәза!" Дедим:

– Ахы бу неҹә ҹәза нөвүдүр?!

– Әксинә, бу, чох лазымлыјды; бәдәнләримиз чох бәркиди.

Ушаглар о гәдәр нараһат олмушдулар ки, бу сөзләрлә сакитләшә билмирдиләр. Әли вәзијјәти ҝөрүб ганлы бәдәни вә ҹырыг палтарларыјла, һәм дә хүсуси һејбәтлә ушагларын өнүндә дајаныб деди: "Мән тәкбир дејирәм, сиз дә тәкрар един". Сонра уҹадан гышгырды: "Аллаһу-әкбәр!" Ушаглар да үрәкдән "Аллаһу-әкбәр" гышгырдылар. Әлинин башында гәһвәји рәнҝли јун папаг варды. Әлини галдырыб тәкбир дедији јердә Шәһид Хәлил Фатеһ онун шәклини чәкди вә бу сәһнә һәмишәлик тарихдә галды.

Тәкбир дедијимиз јердә бирдән Хасибан кәндинин гоҹалы-ҝәнҹли, гадынлы-кишили бүтүн әһалисинин бел вә күлүнҝлә гәзәбли һалда дүшәрҝәјә сары ҝәлдијини ҝөрдүк. Дүшәрҝәнин командири Әлијә деди: "Бу һәнҝамәни өзүн гопармысан, инди дә ҝет, ҹамааты сакитләшдир". Онлар дүшәрҝәнин алчаг диварларынын үстүнә дүзүлмүш ағ сүраһиләрин архасына чатдылар. Әли о вәзијјәтдә онлара јахынлашыб сорушду: "Бура нијә ҝәлмисиз?"

– Бураны јерлә бир етмәјә ҝәлмишик, – дејә ҹаваб вердиләр.

– Нә үчүн?

– Чүнки бура корпус дејил, САВАК-дыр.

Онлар һамыдан өнҹә машынын сүрүҹүсүнү ҹәзаландырмаг истәјирдиләр. Әли онлара деди:

– Јох, сәһв едирсиз, бура корпусдур. Машынын архасына бағланмағы да биз өзүмүз истәдик.

– Нә үчүн? Ағлынызы итирмисиз?! – дејә сорушдулар.

– Бу, бир тәлим иди.

– Бу неҹә тәлимдир?! Бу, интиһардыр, тәлим дејил!

Әли бир гәдәр Күрдүстанын вәзијјәтиндән, әкс-ингилабчы гүввәләрин дөјүшчүләрә вердикләри ишҝәнҹәләрдән данышыб онлары гане етди, сонра деди:

– Биз бу тәлимләри кечирик ки, бәдәнимиз бәркисин, ирадә вә иманларымыз ҝүҹләнсин вә әкс-ингилабчылара гаршы мүбаризә апара биләк.

Кәндлиләр Әлинин сөзләрини марагла динләдикләри јердә Әли әлини галдырыб гышгырды: "Аллаһу-әкбәр!" Ҹамаат да ҹошгу илә тәкрарлады вә мәсәлә һәллини тапды.

Һәмин ҝүн ҝүнорта чағы ушагларын арасында пычапыч дүшдүјүнү һисс етдим. Данышырдылар ки, Исламын ајдын ҝөстәришинә әсасән, ким бәдәнинә хәсарәт јетирсә, бөјүк ҝүнаһа батмыш олур. Бу исә Тәҹәллајијә вә диҝәр пасдарлара шамил олурду. Мәсәлә илә марагланыб ҝөрдүк ки, бу фикирләрин мәнбәји корпуса үзв олмуш ики-үч университет тәләбәсидир. Бу зүмзүмәләр јаваш-јаваш инҹә јерләрә ҝедиб чыхырды. Әли һәмин тәләбәләри вә диҝәр дөјүшчүләри топлајыб деди:

- Мән демәк истәјирәм ки, биз ејнилә Исламын ҝөстәришинә әмәл етдик.

- Һансы дәлиллә буну сөјләјирсән? – дејә тәләбәләрин бири сорушду.

Әли јенә "Дүшмәнләри горхутмаг үчүн кафирләрә гаршы баҹардығыныз гәдәр гүввә вә дөјүш атлары тәдарүк един" ајәсини охујуб әлавә етди:

- Биз өзүмүзү ҝүҹләндирмәк үчүн өлүмлә нәтиҹәләнмәјәҹәјинә әмин олдуғумуз һәр бир иши ҝөрмәлијик. Ҝәрәк дүшмәни кичик сајмајаг.

Онун бу бир-ики ҹүмләси етиразлара сон гојду, тәләбәләр Әлидән вә диҝәр пасдарлардан үзр истәдиләр.Езамијјәт әмри

Шәһид Әли Тәҹәллаји

Фәтһүлмүбин әмәлијјатындан  өнҹә иди. Корпусун мәним әмәлијјатда иштиракымын гаршысыны алмасындан узун мүддәт сонра гаршыда бөјүк бир әмәлијјат олаҹағыны өјрәнмишдим. Гәрара ҝәлмишдим ки, нәјин баһасына олурса-олсун, бу әмәлијјатда иштирак едим. Билирдим ки, бу, корпусдан узаглашмағымла да нәтиҹәләнә биләр.

Бир ҝүн Теһранда кечирилән бир комиссија иҹласындан гајыдыб корпуса ҝедәндә гардашларын фәргли аб-һавада олдугларыны ҝөрдүм. Сорушанда дедиләр ки, гардашларын бир гисми ҝәләҹәк әмәлијјатда иштирак етмәк үчүн ҹәбһәјә ҝөндәриләҹәк. О гәдәр севинирдим ки, јерә-ҝөјә сығмырдым. Тез тәлим мәркәзинә ҝетдим. Орада да мөвзу кимин ҹәбһәјә ҝедәҹәји иди. Һамы дејирди ки, сәни ҹәбһәјә гојмајаҹаглар. Лакин билмирдиләр ки, даһа мәндә ҹәбһәдән ајры галмаг тагәти јохдур. Ҹәбһәдән узаг галмаг мәним үчүн балығын судан ајры галмасы кими иди. Тәхминән ики-үч ај иди һәр ҝеҹә Аллаһла мүнаҹат вә Имам Меһдијә (ә) тәвәссүл едирдим ки, јенә әмәлијјатда иштирак едә билим. Ҝеҹә-ҝүндүз ишим Аллаһа јалварыб ағламагдан ибарәт олмушду.

Тез Тәбризә ҝетдим, бөлҝә командири гардаш Читчианла телефонла данышдым ки, мәним адымы да ҹәбһәјә ҝедәнләр сијаһысына јазсын. О, тез-тез тәкрарлајырды ки, сиз сәбирли олун, анҹаг мән исрарла дејирдим: “Бу дәфә мәни ҹәбһәдән сахлаја билмәзсиниз!” Ахырда мәнә деди: "Бир дәгигә ҝөзләјин, ҝөрүм адыныз сијаһыда вар, јохса јох". Һәјәҹанла дедим ки, бујурун. Гардаш Читчиан бахыб деди: "Сиз ҹәбһәјә сечилмисиниз, амма бу шәртлә ки, ҝөндәрилән һәр ики баталјона башчылыг едәсиниз". Ҹәлд ҹаваб вердим: "Јох, мән ики баталјон шәхси һејәтин мәсулијјәтини ҝөтүрә билмәрәм". О исә мәним ҹәбһәјә ҝетмәјимин бу шәртә бағлы олдуғуну билдирди.

Тез евә ҝедиб јолдашыма дедим: "Әшјаларымы һазырла, нәјә еһтијаҹын варса де, алым. Сабаһ ҹәбһәјә ҝедәҹәм". Севинмәклә бәрабәр, шәхси һејәтә рәһбәрлијә ҝөрә нараһат идим. Һәјат јолдашым буну һисс едиб сорушду:

– Нијә нараһатсан?

– Шәхси һејәтә рәһбәрлији мәнә тапшырыблар, – дедим.

– Сәнин рәһбәрлик баҹарығын вар, нәјә ҝөрә нараһатсан ки?!

Чох ҝәрҝин ҝүн иди. Ахшам јолдашымла данышандан сонра јатмаздан өнҹә намаз гылдым, һәмишәки кими, Фәрәҹ дуасыны охујуб јатдым.

Ҝеҹә јухуда ҝөрдүм ки, бүтүн шәхси һејәт ҹәбһәјә ҝетмәјә һазырлашыб. Сүрүҹүмүз Һәбиб ағадан, "Езамијјәт әмри кимдәдир?" – дејә сорушанда ҹаваб верди: "Әмр јазылмајыб". Езамијјәт әмрини алмаг үчүн Әмәлијјат бөлмәсинә ҝетмәк истәјәндә машынын өнү бир сәһраја чеврилди, бир нәфәрин башчылыг етдији атлы дәстә бизә јахынлашды. Мән атлылары ҝөрүб машындан ендим. Командирләри әлинин ишарәси илә мәни јанына чағырды. Она јахынлашдым. Мәнә бир мәктуб верди. Сорушдум:

- Аға, бу нәдир?

- Бу, сәнин езамијјәт әмриндир. Сән бу шәхси һејәтин һамысынын командирисән, - деди.

О анда билдим ки, бу адам Имам Меһдидир (ә). Әлини тутуб демәк истәдим ки, үзәримә гојдуғу бу мәсулијјәтә гаршылыг олараг, гијамәт ҝүнү мәнә шәфаәт сөзү версин, анҹаг бирдән ҝөздән итди вә мән јухудан ојандым.

Тәхминән бир саат ағладым. Һәјат јолдашым да ојанды. Јухуму данышдым. Мәнә тәскинлик вериб дејирди: "Даһа нијә ағлајырсан?! Ҝәрәк севинәсән ки, имам бу вәзифәни сәнә тапшырыб". Нәһајәт, бу јухудан сонра даһа инамла вә Аллаһ-Таалаја иманла вәзифәни гәбул етдим. Имам Меһдинин (ә) өзүнүн командирлији илә – буну әмәлијјат заманы бир нечә дәфә мүшаһидә етдик – Ригабијјәдәки дүшмән гүввәләрини мәһветмә әмәлијјаты там гәләбә илә баша чатды.

Мән Фәтһүлмүбин әмәлијјатында Шәһид Гази Тәбатәбаи вә Шәһид Мәдәни баталјонларына рәһбәрлик едирдим. Бизим тапшырығымыз Ригабијјәјә һүҹум едиб дүшмәнин Мышдағ јүксәкликләринин јанындакы еһтијат гүввәләрини мәһв етмәк иди. Һүҹумумуздан бир ҝүн габаг ирәлиләмә әмри верилди, баталјонлар һәдәфә доғру јолун јарысыны ҝедәндән сонра ратсија илә хәбәр вердиләр ки, гајыдын, әмәлијјат олмајаҹаг. Дөјүшчүләрин чоху нараһат олду. Ертәси ҝүн исә јенидән һәрәкәт әмри верилди вә баталјонлар һазырлашыб јола дүшдүләр. Мән бу мәрһәләнин кичик бир һиссәси барәдә бир хатирә јазмаг истәјирәм.

Тәхминән ҝүнорта саат 12-дә Ислам гүввәләри тәрәфиндән әсир тутулмуш дүшмән дөјүшчүләри дәстә-дәстә ҝеријә ҝөндәрилирдиләр. Бу заман гардашлар ики дүшмән командирини мәним јаныма ҝәтириб дедиләр: "Гардаш Әли, бунлары Мышдағда сәнҝәрин ичиндән тутмушуг". Ираглы командир мәни ҝөрән кими диггәтлә бахыб биртәһәр ағзыны ачды: "Сән Тәҹәллаји?" Дүшмән командириндән сојадымы ешидиб чох тәәҹҹүбләндим. Әлбәттә, бу о командирин зәкасыны вә дәгиглијини ҝөстәрирди. Дедим ки, бәли, Тәҹәллајијәм. Рабитәчиләрин бирини өзүмлә апармышдым. Гардаш Бәнаји Һәрби Һава Гүввәләринин ҝизири иди, көнүллү шәкилдә ҹәбһәјә ҝәлмишди, инҝилисҹә дә билирди. Она дедим: "Бу командирлә даныш, де ки, ҝөстәрдијим планда шәхси гүввәләринин мөвгејини, мүдафиә хәтләрини вә һәрби имканларыны мәнә изаһ етсин".

Хатырладығым гәдәринҹә, Абдуллаһ Камил адлы ҝенерал иди. О, ҹавабдан гачмаға вә јарымчыг мәлуматлар вермәјә чалышырды. Нә гәдәр исрар етдим ки, даһа дәгиг вә там данышсын, о исә разылашмады. Бир командирин мәлуматларынын даһа чох олдуғуну билдијимә ҝөрә рабитәчимә дедим: "Она де ки, данышмаса, едам едәҹәјәм". Ахырда ушаглара дедим ки, апарын тәпәнин кәнарына. Ајағынын јан-јөрәсинә автоматла атәш ачдым. Елә билди ки, даһа иши битиб. Горхудан рәнҝи ағармыш, дили тутулмушду. Биртәһәр деди ки, јахшы, данышарам. Јенә планын башына кечдик, ҹанлы гүввәләринин вәзијјәтини, имканларыны, бир нечә ҝүн өнҹә Ригабијјәјә һүҹумда иштирак етмиш танкларынын јерини вә јолуну изаһ етди. Бизим гәтијјәтимизи ҝөрән мүавини бүтүн вәзијјәти командириндән дә ајдын шәкилдә баша салды. Сонра онлара су вә јемәк вердик. Гардашларын бири погонларыны сөкүб јадиҝар ҝөтүрдү. Бир гартал вә бир нечә улдуз варды. Диҝәр әсирләрдән сечилсинләр дејә голларына ағ парча бағладым, гардашларын биринә тәһвил вериб дедим ки, бунлары тез гардаш Рәһим Сәфәвинин јанына апарын, мәлуматларындан истифадә етсинләр.

500-600 нәфәрлик бир әсир колону јола дүшәндә һәмин командир деди: "Мән ҝәрәк колонун өнүндән ҝедим. Мән командирәм, әсҝәрин, забитин архасынҹа ҝетмәмәлијәм". Бу заман гардашларын бири истеһзалы ҝүлүшлә инҝилисҹә деди: "Сизин командирлик дөврүнүз битди. Ислам Республикасында әсҝәрлә командир бирдир". Һәмин командирлә мүавинини колонун ичиндә ҝеријә ҝөндәрдик.

Фәтһүлмүбин әмәлијјатынын давамында башга бир һадисә дә баш верди. Икинҹи ҝүн һәрәкәт әмрини аланда, өнҹәки маневрә ујғун олараг, гардаш Давуд Ношадла Мәҹид Ханлынын башчылыг етдији Гази Тәбатәбаи баталјонуну дүшмәнин Мышдағ дағынын архасындакы еһтијат гүввәләрини мәһв етмәјә ҝөндәрдим. Тәхминән ахшам саат 10-да, тапшырыға ујғун олараг, баталјонун бүтүн кечидләри ачылмышды, јалныз бир манганын кечиди галмышды. Бу заман ратсијадан рабитәчи гардашымыз Шәһид Сәид Фәгиһин сәсини ешитдим: "Ја Һүсејн! Ја Һүсејн!" Нә баш вердијини сорушанда деди: "Биз дөјүшә ҝирдик". Әслиндә, Ригабијјә әмәлијјаты онларын дөјүшү илә башланды. Тәпәнин архасындан дүшмәнин силаһ-сурсатларынын вә техникаларынын партлајышындан ҝөјә галхан аловлары ҝөрүрдүм. Тез гардаш Рәһим Сәфәви илә әлагә сахлајыб дедим: "Гардаш Рәһим, Гази баталјону дөјүшә ҝириб". О, диҝәр баталјонларын һәлә миналанмыш саһәләрә чатмадан бизим баталјонумузун дөјүшә ҝирдијинә ҝөрә чох нараһат олду. Һәр һалда, әлимиздән бир шеј ҝәлмирди. Јалныз Имам Меһдидән (ә) онлара көмәк етмәсини истәјирдим. Тез-тез сорушурдум ки, вәзијјәти мәрузә етсинләр. Ҝеҹәнин јарысынаҹан вәзијјәтләринин јахшы олдуғуну билдирирдиләр, анҹаг бирдән дедиләр ки, биз мүһасирәјә дүшмүшүк, һәр тәрәфдән атәш ачырлар. Буну тез гардаш Рәһим Сәфәвијә мәрузә етдим.

Сәһәрә јахын бир нечә дәфә вәзифәмизи өјрәнмәк вә Ригабијјәдә гәләбә олмајаҹағы тәгдирдә Гази баталјонунун ҝери чәкилмәси барәдә гәрар гәбул етмәк үчүн баталјонла әлагә сахладым. Онлар бүтүн мәрһәләләрдә дедиләр ки, ҝери гајытмајаҹағыг, сон нәфәсимизә гәдәр вурушаҹағыг. Бу сөзләринә вә Аллаһ-Тааланын јардымына инамла сәһәрәдәк вурушдулар.

Һава ишыглашмаға аз галмыш азмыш Мәдәни баталјонуну чох чәтинликлә тапа билдик. Онлары тез Мышдағын архасындакы дәрәнин ортасындан кечирдим. Ҹәлд бир баталјону Мышдағ јүксәкликләринә, бирини гардаш Мустафа Мөвләвинин вә Әкбәр Сәбзинин башчылығы илә топхананы тутмаға, үчүнҹүсүнү дә мүһасирәдән чыхмаг үчүн Гази баталјонуна көмәјә ҝөндәрдим. Гази баталјону тәхминән 45 дәгигәдән сонра әлагә сахлајыб деди ки, мүһасирәдән чыхдыг вә тәјин олунмуш һәдәф там нәзарәтимиздәдир. Ҹәлд көмәкчи гүввәләри ҝөндәрдим, һамысы мөвгеји бошалтмаға башладылар. Гази баталјонунун дөјүшдүјү јерә чатанда ҝөрдүм ки, дүшмән ҹәсәдләри бүтүн каналларда үст-үстә јығылыб, чанта вә палтарлары да сәнҝәрин кәнарындадыр. Сонрадан арашдыранда билдим ки, биз һүҹума кечән ахшам ораја бөлҝә илә таныш олмајан јени гүввәләр ҝәтирибләр. Дәјишилмиш шәхси һејәт дә өз әшјаларыны топлајыб ки, сабаһ орадан ҝетсин. Беләликлә, чох һазырлыгсыз јахаланмышдылар.

Әмәлијјатын бир ҝүн тәхирә салынмасы бизә ән бөјүк илаһи јардым олду, дүшмәнләрин чохунун мәһв едилмәси илә нәтиҹәләнди. Әслиндә, бизим дөјүшчүләримиз мүһасирәдә дејилдиләр, Мышдағдан вә Ригабијјәдән гачан дүшмән гүввәләри мүдафиә мөвгеји сечмәк үчүн ҝери чәкиләркән Гази баталјону илә растлашмышдылар. Бизим ушагларымыз да елә билмишдиләр ки, дүшмәнә көмәкчи гүввәләр ҝәлиб.

***

Гејби јардым елә мәсәләдир ки, һәгигәтән дә, һәр шејдән чох она ҝүвәнмәк олар. Бригада вә ја баталјонда вәзифәси олан гардашларын чоху план һазырлајан заман далана дирәнәндә дејирләр ки, бу мәсәләни Имам Меһдинин (ә) өзү вә әсҝәрләри һәлл едиб бизә јол ачсынлар. Биз дә дүшүнүрүк ки, бу, өз ҝүҹүмүз дејил, биз, хүсусән дә бәндәниз бу ағыр мәсулијјәтләри үзәринә ҝөтүрәҹәк адам дејиләм. Чүнки нә һәрби мүтәхәссисәм, нә дә һәрби тәһсил алмышам. Биз әввәлки мәһәллә ушагларыјыг, инди һәрәмиз бир вәзифәјә кечмишик, үзәримизә ҝүҹүмүздән артыг мәсулијјәт ҝөтүрмүшүк. Лакин үмидварыг ки, иншаллаһ, һәзрәт Меһдинин (ә) өзү әсҝәрләри илә әмәлијјат ҝүнү бизә көмәк едәҹәк, әмәлијјатла вә онун планы илә бағлы бүтүн даланларда проблемләримиз гејби гүввәләр вә мәләкләр васитәсилә һәлл олунаҹаг.Ҝөзәл бир мәктуб

Салам, гызым Мәрјәм. Бу ҝүн ҹүмә ахшамы, 21 ијул 1983-ҹү илдир. Ики ҝүндүр Пираншәһр бөлҝәсиндә Вәлфәҹр-2 әмәлијјаты башлајыб. Аллаһ-Тааланын көмәји илә бәәсчи кафирләр мәһв едилирләр. Бу арада, Ислам ордусундан да Аллаһын дәрҝаһына шәһидләр һәдијјә олунур.

Гызым! Бура һагла батилин мүбаризә јеридир. Инсан бурада Аллаһы, ахирәти вә мадди һәјатын пучлуғуну дәрк едир, инсанын вә онун илаһи јаранышынын үстүнлүјүнү ҝөрүр. Гызым! Инди атан Гәмтәрә дағынын јамаҹында Малик Әждәр адына баталјонун командир сәнҝәриндәдир. Јаранмыш фүрсәтдән истифадә едиб сәнинлә бир гәдәр дәрдләшмәк истәјирәм.

Гызым, инсан бу јолу гәт етмәкдәдир. Гуранын ајдын ајәсинә әсасән, "Аллаһ иман ҝәтирәнләрин достудур, онлары зүлмәтдән чыхарыб ишыға тәрәф јөнәлдәр".  Бәшәр ҹәһаләт, маддијјат вә нөгсанлыг зүлмәтиндән илаһи елм вә нур вадисинә јөнәлдилир, бу проблемләрә дөзмәклә јарадана чатыр, бу нур карваны Аллаһ ҝөрүшүнә доғру баш алыр вә Имам Хомејнинин Гуран сөзүндән ибарәт карванынын ҝур сәси бүтүн дүнјаја јајылыр.

Гызым! Јалныз илаһи јолда гәлбләр Аллаһа јахынлыг мәгамына наил олур, торпаг дүнјанын, нәфс вә шејтан јолунун тәһлүкәли лабиринтләриндән чыхыш јери ҝөрүнүр, инсан сиддиг вә мүхлисләрин мәгамындан ибарәт сон мәнзилинә чатыр.

Гызым! Аллаһ Гуранын 95-ҹи сурәсиндә әнҹирлә зејтуна анд ичир ки, биз инсаны ән јахшы, ән јүксәк тәбиәтдә, әзәмәтдә, ән ҝөзәл шәкил вә ҝөркәмдә јаратдыг, ахырда ону ән ашағы дәрәҹәјә ендирдик; јалныз Аллаһа иман ҝәтириб Онун бәјәндији јахшы әмәлләрлә мәшғул оланлардан башга. Одур ки, гызым, әсл вә әбәди хошбәхтлик беш етигад принсипинә инамдан, әбәди ахирәт һәјатына һазырлыг олан бир нечә ҝүнлүк һәјатда онлара әмәл етмәкдән ибарәтдир.

Гызым! Инсан өзүнүн өлүм һалындакы вәзијјәтиндән хәбәрдар оланда, бәрзәх аләминин нә олдуғуну, инсанын бәрзәхдән бөјүк гијамәтә апарылмасынын, бәшәријјәтин суал-ҹаваб үчүн Аллаһ-Тааланын һүзуруна топлашмасынын, шәһид вә мөминләрин шәфаәтинин, Көвсәрин, ҹәннәт вә ҹәһәннәмин нә олдуғуну дәрк едәндә Аллаһ-Тааланын бөјүклүјүнү, мүтләг гүдрәти, бу дүнјаны вә инсанын ҝөрмәдији метафизик аләми өз шүуру гәдәринҹә анлајыр. Инсан бу мәсәләләри дәрк едәрәк камил һәјат сүрүр вә инсанијјәтин јүксәк дәрәҹәләринә наил олур.

Гызым! Бу ҝүн һәјат бир чох инсанлар үчүн башга шәклә дүшүб. Бир груп гүввә өз вәһшиликләри вә нәфси мејилләри наминә бәшәријјәти фәсада сүрүкләмәк истәјирләр. Бу ҝүн бир чох топлумларда инсанлары мәнәвијјат вә һәгигәтдән узаглашдырыблар, дүнја мигјасында бир чох тәшкилатлар инсанлары әсл илаһи дәјәрләрдән узаглашдырмаға, мадди һәјатда, торпаг дүнјанын алдадыҹы вә давамсыз ҝөзәлликләриндә мәһв етмәјә чалышырлар. Бәзи әлләр бу илаһи варлығы дүнјанын ән дәјәрсиз дәрәҹәсинә ендирмәк истәјирләр. Гызым! Әҝәр инсан бу јолла ҝетсә, о гәдәр тәнәззүл едәр ки, Аллаһын бәхш етдији бүтүн өмрүнү вә варлыг сәрвәтини зикр, сәҹдә, ибадәт вә Аллаһын разылығы үчүн чалышмаг јеринә әфсанәви нағыллар данышмаға сәрф едәр, заһири һөрмәтини вә јетишмәмиш бир өмрүнү горумагдан өтрү мадди һәјатын сәмәрәләриндән узаг гәлблә дүнјадан көчәр, јашадығы өмрә һәсрәтлә бахар, әмәлләринин пешманлығы бүтүн вүҹудуну бүрүјәр.

Гызым! Аллаһ-Таала дини ҝөндәриб ки, бизә хејирли олан, тәрәгги вә тәкамүлә манечилик төрәтмәјән ишләр бәлли олсун, хејир вермәјән, ҹәһәннәмә сүрүкләјән узун нәфс арзуларынын јолу бағлансын. Дин инсаны әбәди һәјата апаран ҝөстәришләри чатдырыр. Гызым, бу илаһи тәлимләри диггәтлә өјрән, Гурани-кәримин әмрләринә әмәл ет ки, Ислам ингилабы нәслиндән, Аллаһын нишанәләриндән вә шәһидләр ганынын мүһафизәчиләриндән олан варлыг сәмәрән тәкамүлә чатсын, Аллаһ-Тааланын сәнә вердији истедад вә потенсиалдан да максимум истифадә едәсән.

Гызым! Белә олса, дүнјадан көчәндә севинҹәк вә јүнҝүл олаҹагсан, чүнки мадди дүнјадан камилләшәрәк кечмиш вә Аллаһла әлагә гурмушсан; өлүмдән горхмајаҹаг, әксинә, ону чох севәҹәксән.

Гызым! Өвладынын бојнунда һаггы олан бир ата кими хаһиш едирәм, илаһи ҝөстәришләрә әмәл едәсән. Бу заман өмрүн бошуна кечмәз, пак вә зәриф гәлбинә батил һаким олмаз.

Гызым! Аллаһ Нур сурәсинин 37-ҹи ајәсиндә бујурур: "О кәсләр ки, нә тиҹарәт, нә алыш-вериш онлары Аллаһы зикр етмәкдән, намаз гылмагдан вә зәкат вермәкдән јајындырар. Онлар гәлбләрин вә ҝөзләрин һалдан-һала дүшәҹәји бир ҝүндән (гијамәт ҝүнүдән) горхарлар".

Гызым! Бу дүнјанын мадди һәјаты вә онун алдадыҹы ҝөзәлликләри илғым кимидир. Илғым исә һеч заман инсаны дојура билмәз. Нәтиҹәдә, өмүр һәдәр ҝедәр вә дүнјанын һәгиги танрысынын һүзурунда хәҹаләтли һалда сорғу-суал едиләрсән.

Гызым! Бу ҝүн Аллаһын дининә вә Ислам ингилабына гаршы чыханларын, бу шәһидпәрвәр торпагда Ислам ордусу илә вурушанларын да бир мәгсәди вар. Онларын јолу илғымдан ибарәтдир, Ислам ордусу исә әсл булаг вә һәгиги инсани дәјәр ардынҹадыр. Онлар өз ганларына бәләшиб Аллаһ нурундан ибарәт олан булагдан су ичирләр.

Гызым! Бу илаһи орду илаһи рәһбәри илә бирликдә һәгигәт сују јолунда һәрәкәт етдијинә ҝөрә Аллаһ дүшмәнләринин батил хәјалларыны вә мәнфур фикирләрини пуч едәҹәк, һәзрәт Меһдинин (ә) рәһбәрлик етдији илаһи јолу өз ганыјла бүтүн дүнјаја ҝөстәрәҹәк.

Гызым! Үмидварам, бу өјүд-нәсиһәтләрдән вә бу ингилабын фәдаиләриндән дәрс алыб дүнја вә ахирәт һәјатында һәгигәт сујунун вә Аллаһ нурунун ардынҹа олаҹагсан.


Атан Әли

Пираншәһр ҹәбһәси

Командирлик курсу

Тағы Гәһрәманнија, Әһмәд Сөвдаҝәр

Мүһарибә заманы Кешикчиләр корпусунун командирлик курсу јох иди вә ушаглар бу тәлими ордуда кечирдиләр. Гардаш Рәһим Сәфәви һәр дәфә пасдарларын беш-алты нәфәрини бу курса ҝөндәрирди. Вәлфәҹр-4 әмәлијјатындан сонра, Хатәм гәрарҝаһынын Әмәлијјат планы хидмәтинин рәиси олдуғу заман Әли Тәҹәллаји дә ордунун командирлик курсуна ҝөндәрилди.
Курс башланандан дөрд ај сонра Теһрана Әлини ҝөрмәјә ҝетдим. Аллаһ рәһмәт еләсин, Һүсејн Имами илә ҝөрүшдүм. Мәнә деди: "Гәһрәмани, достун гијамәт адамдыр! Һамынын јанында һөрмәти вар". Сорушдум ки, нәјә ҝөрә? Деди ки, өзүндән сорушарсан. Институтун һәјәтиндә Әлини тапыб дедим: "Әли, Имами нә дејир?" Ҝүлүб деди: "Бир шеј дејил". Сонра ҹибиндән бир кағыз чыхарыб мәнә верди. Мүдафиә назирлијинин Гуру Гошунларынын команданы полковник Һәсәни Сәдинин Рәһим Сәфәвијә мәктубујду. О, корпусдан хаһиш етмишди ки, Әли Тәҹәллајини тәлим кечмәк үчүн ордунун институтунда сахласынлар. Курс битәндә да Әли оранын ән нүмунәви мәзунларындан бири елан олунду.

***

Әли орду забитләринин кечдији дәрсләрдә корпусу вә онун мүһарибәдәки чыхышыны мүдафиә едирди. Әлбәттә, о, корпусун вә Бәсиҹин фәалијјәтләрини суал алтына салмаг истәјәнләрә гаршы һәмишә сәрт етираз етмишди. Орада исә забит мүәллимләр Әлинин сајсыз-һесабсыз суалларындан тәнҝә ҝәлмишдиләр. Бир ҝүн мүәллимләрин бири мәнә јахынлашыб деди: "Достуна де ки, мәнимлә бу гәдәр мүбаһисә етмәсин. Онун тәнгидләри доғрудур, билирәм ки, о, әсаснамәни көкүндән гәбул етмир. Дәлилләри дә мәгбулдур, амма мәним вәзифәм бу әсаснамәни өјрәтмәкдир".

Гејд етмәлијәм ки, тәлим бојунҹа нә вахт әмәлијјат башлајырдыса, дәрсләри бурахыб һәрби бирләшмәләрә гошулурдуг. Курс заманы ики әмәлијјат олду. Онларын бири Хејбәр әмәлијјаты иди. Бир-биримиздән узаг олдуғумуза ҝөрә мән Әлини ҝөрмәдим. Диҝәр әмәлијјатда да о, Әмәлијјат бөлмәсиндәјди, мәнсә Кәшфијјатда. Әлбәттә, Әлинин иҹласлардакы өзүнәмәхсус аргумент вә әсасландырмалары сајәсиндә бу әмәлијјат нөвбәти илә гәдәр тәхирә салынды.

Арды Вардыр...


Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*