?>
Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

Шуша дөјүшләри, Имам Һүсејн мәктәбинин ҹәнҝавәрләри, Ле Монде үчүн Гарабағдан бирбаша франсыз журналисти...

Шуша дөјүшләри, Имам Һүсејн мәктәбинин ҹәнҝавәрләри, Ле Монде үчүн Гарабағдан бирбаша франсыз журналисти...

Франсыз журналист LAURENT VAN DER STOCKT: “...Бу шәһәр (Шуша) һәр ики тәрәф үчүн Гарабағын Гүдсү һесаб едилир вә дини-сијаси символу/рәмзи сајылыр, диҝәр тәрәфдән бу шәһәр Ханкәндинә бахан вә нәзарәт едән стратежик әһәмијјәтини горујур.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Шушаын азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләр, Јенилмәз Гүдрәт Саһиби Олан Аллаһын (Әззә Ҹәлалуһ) Шиә Азәрбајҹан Халгына бәхш етдији мүбарәк бир Гәләбәси иди. Ејни заманда 21-ҹи әсрин һәрби тактикасы кими дүнја иҹтимаијјәтинин јаддашларында хүсуси бир из сахлады...

Азәрбајҹанын иҝид Һүсејнчи һәрбичиләри дырнаглары илә, Шушанын сылдырым гајасына јүксәлиб, Аллаһу Әкбәр! вә Ләббејкә Ја Һүсејн! нәрәләрини чәкәрәк танк, топ, ағыр артирелија вә зиреһли техникаларына гаршы бычаг, калашников вә тапанча илә дөјүшдүләр, Гәләбә газандылар...

Инди исә бирбаша Ханкәндиндән франсыз журналист LAURENT VAN DER STOCKT тәрәфиндән 07 Нојабр 2020 тарихдә Парис вахты илә 10:22-дә верилиб 14:48-дә Ле Монде гәзетиндә дәрҹ олунан Шуша уғрунда ҝедән дөјүшләрин деталларыны чатдырырыг.

Ле Монде интернет гәзетиндә “Дағлыг Гарабағ: Шуши уғрунда дөјүшләр давам едир” адлы башлыгла дәрҹ олунан хәбәри сајтымызын һөрмәтли изләјиҹиләринә тәгдим едирик:

-Гарабағ мүнагишәсинин ачары "Шуша дөјүшү" ән шиддәтли мәгамына чатмагдадыр.

-Азәрбајҹан ҝүҹләри 27 сентјабр һүҹумунун әсас мәгсәди олан тарихи шәһәрә чатдылар. Орада дөјүшләр онларын хејринә давам едир.

-Шушанын мүдафиәчиләри парампарчадыр. Һәрби тәҹили тибб машынларынын архасында үст-үстә јығылыблар, Степанакертә онларла ганлар ичиндә, сон нәфәсләриндә олан јаралы әсҝәрләр ҝәлирләр.

-Диҝәр ермәни әсҝәрләри дағдан дәһшәт вә горху ичәрисиндә үзүашағы дүшүрләр...Бир дә дөјүшә јенидән атылаҹаглары намәлумдур.

-Јолбоју снајпер вә артилерија атәшләри алтында ермәни әсҝәрләрин тәләм-тәләсик тәрк етдикләри әсҝәр әшјалары ҝөзә дәјир.

-Бу дармадағын олунма ҝүнүнә чох бәнзәјир. Степанакертдә һакимијјәтин инкар етмәсинә бахамајараг 6 нојабр ҹүмә ҝүнүндән етибарән дөјүш азәрбајҹанлы ҝүҹләрин хејринә дөнмәјә башлајыб.

-Бир һәфтәдир азәрбајҹанлы ҝүҹләр Шушанын бир топ атышы мәсафәсиндә олан гапыларына дирәнибләр.

-Әсас ҹәбһә Дашалты кәндинин јухары мешәләриндә донуб галыб, орада дөјүшләр чох сәрт шәкилдә баш вериб.

-Үч ҝүн әрзиндә азәрбајҹанлы хүсуси тәјинатлы гүввәләр Шушаја апаран јола шәһәр мүдафиәчиләринин ҝүҹүнү јохламаг үчүн ҝеҹә басгынлары едибләр. Мәһз бу һүҹумлара ҝөрә Ханкәндини Ирәвана бағлајан әсас јол 4 нојабрдан етибарән бағланыб.

-Бу шәһәр һәр ики иҹма тәрәфиндән Гарабағын Гүдсү һесаб едилир вә дини-сијаси символу/рәмзи сајылыр, диҝәр тәрәфдән бу шәһәр Ханкәндинә бахан вә нәзарәт едән стратежик әһәмијјәтини горујур.

-"Азәрбајҹанлылар Шушаја чатыблар, күчәләрдә калашниковларла дөјүшләр ҝедир", буну Ханкәндиндә әлилләр үчүн арабада отурмагдан имтина едән вә ајағындан јараланан, бағырмамаг үчүн чәнәсини тутмуш әсҝәр дејир. Бу јаралы әсҝәрин әтрафында хаос һөкм сүрүр. Бу әрәфәдә сырф ҝүллә илә јараланмыш 7 нәфәри ҝәтирән јүк машыны ҝәлир.

-Дүздүр бомба зәрбәләри чох шиддәтлидир, лакин јаралыларын һалы ҝөстәрир ки, әсасән гыса мәсәфали үзбәүз дөјүшләр ҝедир.

-Тәҹили јардым машынлары сајсыз-һесабсыз ҝедиш-ҝәлиш едирләр. Јаралы әсҝәрләр бир-биринин үзәринә галаг-галаг јығылыб. Бу тәҹили тибби јардым машынлары бир нәчә ҝүн әввәл Дашалтындан һәр бир саатдан бир јаралы ермәни әсҝәрләри ҝәтирирдиләрсә, инди һәр 10 дәгигәдән бир амбуланслар ҝәлмәкдәдир.

-Мән мөҹүзә нәтиҹәсиндә гуртулдум, бојнуну ҝүллә сыјырыб кечмиш ермәни јаралы әсҝәр дејир. Гардашым илә Шушанын шималында вурушурдум, Ханкәнди јолунда. Һүҹум о гәдәр шиддәтли иди ки, ҝери чәкилмәли олдуг. Азәрбајҹан снајперләри исә она Ханкәндинин 4 километрлијиндә ҝүллә атыблар. Бу исә она ишарәдир ки, шиддәтли бомбалар алтында инилдәјән Ханкәнди артыг Азәрбајҹанлы ҝүҹләрин һүҹумундан сығорталанмајыб.

-Хәстәханаја ҝәлән бәзи кишиләр үчүн мүһарибә артыг битиб. Онлар үчүн јеҝанә чыхыш јолу тәҹили ҹәрраһијә әмәлијаты олмаг үчүн шималдан олан јол илә (Кәлбәҹәр) Ирәвана ҝөндәрилмәлидир. Лачын јолу исә бағлыдыр.

-Һовик кими диҝәр ермәни әсҝәрләр үчүн исә дөјүш давам едир. Чох гарагабағ бахышы олан бу Диаспора ермәниси Сочи шәһәриндән Гарабағдакы мүһарибә үчүн ҝәлдијини сөјләјир. Өз һәрби тәҹрүбәсинин һардан ҝәлдијини демир, анҹаг (чох тәәҹүблүдүр ки) о ермәни хүсуси тәјинатлы гошунларына бирбаша гатылыб. Сағ әлиндән јараланан бу әсҝәр бир сигарет чыхардыб түстүләдир.

-Әмин бир сәс илә хәстәханада олан Һовик дејир ки, онун хүсуси тәјинатлы бирләшмәдән олан достлары хәстәханада галмалы олса да, о јенидән дөјүшә јолланыр. Тибб баҹысы онун голларынын сарғысыны бағлајан кими әјнинә јени бир униформа ҝејиниб хәстәханадан гачыб ҝедир. Дејир ки, о диҝәр јерләриндән дә јараланыб, лакин һәкимләрдән о јаралары ҝизләдир, јохса онун јенидән ҹәбһәјә ҝетмәсинә мане оларлар.

-Сочи шәһәриндән олан Һовик достларына дејир ки, она јени бир машын версинләр ки, ону өн ҹәбһәјә апарсынлар. Машын јохдур ҹавабы гаршысында Һовик Ханкәндиндә һәлә дә таксинин олуб-олмамасыны сорушур. Нәһајәт хүсуси контактлар сајәсиндә бир полис нәфәри ону јенидән Шуша јолуна гәдәр апармаға разы олур. Һовикин силаһы јохдур, лакин о үмид едир ки, јолда јараланмыш илк әсҝәрин силаһыны ҝөтүрәҹәк.

-Дағлыг Гарабағын 90-ҹы илләрин артилерија вә силаһлары илә вурушан мүдафиәчиләри һәм сајҹа һәм да техноложи олараг дронлар, һавадан там дәстәк механизмләри, һәм дә хүсуси тәјинатлы гошунлары олан үстүн олан дүшмәнә гаршы вурушур.

-Ханкәндиндә исә дејирләр ки, Шуша дөјүшү чәтиндир, анҹаг удузулмајыб. Шушанын мери Артсвик Саркисјан исә сәнҝәрдән телефон илә ҹаваб верир : "Шушаны итирмәјәҹәјик, бу ағла ҝәлән шеј дејил, буҝүн чохлу дүшмән өлдүрмүшүк, сабаһ да даһа чохуну өлдүрәҹәјик".

-Дөјүш сәдалары алтында галын бир думан дағы бүрүјүб вә Ханкәндинин јхуарыларында исә гәрибә бир сүкут вар. Сонра ҝеҹә бирдән бомбалар јенидән јағмаға башлајыр, Шушанын әтрафында бомбалар партламаға башлајыр.

-Өзүнүн сон сакинләриндән нараһат олан Ханәндинин бајырларында исә артыг пулемјот сәсләри ешидилир. Думан чәкилир, сәһәр ачылыр, бир ермәни һәрбчи фикрини дағытмаг үчүн һаваја атәш ачыр, ола билсин ки, дүшмән артыг пајтахтын гапыларындадыр.
Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*