?>

Чин 70-ҹи илләр сијасәтинә дөнүр: әһалинин сајы артырылыр

Чин 70-ҹи илләр сијасәтинә дөнүр: әһалинин сајы артырылыр

Чин һөкумәти ашағы дүшән доғум нисбәтини артырмаг үчүн өлкәнин шимал-шәргиндәки бәзи әјаләтләрдә дүнјаја ушаг ҝәтирмәјә гојулмуш мәһдудијјәти ләғв етмәји планлашдырыр.

АБНА24 Хәбәр Верир, бу барәдә Чин Милли Сәһијјә Комиссијасы ачыглама јајыб. Билдирилир ки, јени демографик сијасәтлә бағлы бир сыра әјаләтләрдә арашдырма апарылаҹаг, пилот програмлар һәјата кечириләҹәк. Мәлумата ҝөрә, Чиндә сон 5 илдә јени доғулан көрпәләрин сајында азалма вар. Өлкәдә 2015-ҹи илдән "бир ушаг" сијасәтиндән имтина едилиб, "ики ушаг" сијасәтинә кечилсә дә, бу, јени доғулан көрпәләрин сајынын артмасына ҝәтириб чыхармајыб. Өлкәдә јени доғулан көрпәләрин сајы 2016-ҹы илдә 17 милјон 860 мин, 2017-ҹи илдә 17 милјон 230 мин, 2018-ҹи илдә 15 милјон 230 мин, 2019-ҹу илдә 14 милјон 650 мин, 2020-ҹи илдә исә 10 милјон 35 мин ҹиварында олуб. Гејд едәк ки, Чиндә аилә планламасы вә тәк ушаг сијасәти 1970-ҹи илләрдә тәдриҹән гүввәјә миниб. Кәндләрдә јашајан аиләләрин илк өвладлары гыз олсајды, икинҹи ушаға иҹазә верилирди. Чин Дөвләт Шурасынын 2017-ҹи илдә јајдығы хәбәрләрә ҝөрә, 2030-ҹу илә гәдәр өлкә әһалисинин дөрддә биринин 60 јаш вә ја даһа јухары олмасы ҝөзләнилир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!