?>

Хәтибзадә: "Иран тәһлүкәсизлијинә гаршы тәһдидләрә дөзмәјәҹәк"

Хәтибзадә:

Иранын Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәтбуат катиби, Ираг Күрдүстанында террорчу групларын һәдәфә алынмасынын, онларын Ирана гаршы һәрәкәтләринә ҹаваб олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сәид Хәтибзадә кечирдији һәфтәлик брифингдә дејиб ки, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу СЕПАҺ, Ирагда вә Иран сәрһәдиндә бир нечә әсҝәрин шәһид олмасына ҹаваб олараг, Ираг Күрдүстанында террорчу групларын базаларыны һәдәфә алыб.

Иранын дипломатија апаратынын сөзчүсү билдириб ки, Иран рәсмиләри илә Ираг һөкумәти арасында рәсми вә гејри-рәсми данышыгларда, һәмишә бу мәсәләјә тәкид олунуб ки, Ираг һөкумәти террорчу групларын бу өлкә әразисиндән суи-истифадә етмәсинә иҹазә вермәмәлидир.

"Иран Ислам Республикасы пешман олан вә башгалары тәрәфиндән истисмар едилмәсини истәмәјән террорчу груплары алгышлајыр", - дејә Хәтибзадә әлавә едиб.

О, Иранын сүлһ вә тәһлүкәсизлијин тәрәфдары олдуғуну вурғулајыб.

Хәтибзадә Түркијә илә Азәрбајҹанын Хәзәр дәнизиндә бирҝә һәрби тәлимләри һагда дејиб: "Хәзәр дәнизинин һүгуги статусу һаггында Конвенсија бу мәсәләјә там ајдынлыг ҝәтириб. Беш саһилјаны өлкәнин разылашмаларына әсасән, бу беш өлкәдән кәнар өлкәләрин һәрби варлығы ганунсуздур. Бу мәсәлә Хариҹи Ишләр Назирлијиндә арашдырылыр".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*