Ислам вә Елм

Испанијанын Мадрид Университетидә Ибн Синанын бүстүнүн ачылышы олуб - Фото

Ибн Сина тибб вә фәлсәфә саһәси башда олмагла бир чох саһәјә аид 450 китабын мүәллифидир.

1884 – 1954 ҹү илләрдә јашамыш вә биринҹи дүнја мүһарибәси заманы Белчиканы тәрк едәрәк АБШ-а көчүб орада һәјатыны елм тарихини тәдгиг етмәк вә јазмаг үчүн һәср етмиш вә елм тарихини бир интизамлы шәкил һалына ҝәтирмиш Ҹорҹ Сартон јаздығы "Тарих вә Елм" адлы китабында Ибн Синаны дүнја тиббинин ән бөјүк алимләриндән бири кими тәгдим едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Испанијанын пајтахты Мадриддә, Аутономус Университетиндә мәшһур иранлы алим Әбу Әли Синанын бүстүнүн ачылышы олуб.

Ачылыш мәрасиминдән сонра дүнја шөһрәтли даһи алимин хатирәсинә һәср олунмуш семинар кечирилиб. Семинарда испанијалы алим вә мүтәфәккирләр иштирак едибләр. Иран Ислам Республикасынын Мадриддәки сәфирлијинин мүвәггәти ишләр вәкили Әбүлфәзл Кашани дә бу мәрасимә гатылараг чыхыш едиб.

Әбүлфәзл Кашани Ибни Синанын өз дөврүнүн ҝөркәмли алими, философу, ријазијјатчысы, кимјачысы, астроному, мусигишүнасы, шаири, арифи, фәгиһи вә сијасәтчиси олдуғуну дејиб.

Кашани даһа сонра дејиб: Ибн Сина Гәрб вә Шәрг алимләринин елмләрини мәнимсәјәрәк, өз билији вә тәҹрүбәсини бир дүнја ирси олараг бәшәријјәтә тәгдим едиб.

Гејд едәк ки, Ибн Сина тибб вә фәлсәфә саһәси башда олмагла бир чох саһәјә аид 450 китабын мүәллифидир. 1884 – 1954 ҹү илләрдә јашамыш вә биринҹи дүнја мүһарибәси заманы Белчиканы тәрк едәрәк АБШ-а көчүб орада һәјатыны елм тарихини тәдгиг етмәк вә јазмаг үчүн һәср етмиш вә елм тарихини бир интизамлы шәкил һалына ҝәтирмиш Ҹорҹ Сартон јаздығы "Тарих вә Елм" адлы китабында Ибн Синаны дүнја тиббинин ән бөјүк алимләриндән бири кими тәгдим едиб.

Һәмчинин, Тенси Университетинин Фәлсәфә Енсиклопедијасында Ибн СИна мүасир дөврдән өнҹәки дөврүн ән тәсирли философу олараг тәгдим олунуб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib