?>
Дүнјада Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы – Ираг 2021

Фил Диши Саһили зәввары: Әрбәин зәвварларынын јүксәк тәһлүкәсизлик сәвијјәси Шәһид Гасим Сүлејманинин һәрәкәтләринин нәтиҹәсидир

Фил Диши Саһили зәввары: Әрбәин зәвварларынын јүксәк тәһлүкәсизлик сәвијјәси Шәһид Гасим Сүлејманинин һәрәкәтләринин нәтиҹәсидир

“Ирага ҝәлдијимиз заман бурада тәһлүкәсизлик мәсәләсинин чох ҹидди олдуғуну ҝөрдүк; Бурада һәгигәтән тәһлүкәсизлик вар. Һәр шеј нәзарәт алтындадыр вә шәһәрләр тәһлүкәсиздир. Шәһид Гасым Сүлејманинин ҝөрдүјү ишләрин нәтиҹәси будур ки, һазырда бизләр чох јүксәк тәһлүкәсизлик сәвијјәсинә маликик; Чүнки бурада милјонларла зәввар вар. Һәр ан бурада һәр бир шеј ола биләр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Әрбәин јүрүшүнә гатылан, Фил Диши Саһили зәввары, Ливан әсилли, 31 јашлы Таҹәддин Мәһәммәд АБНА сајтынын Кәрбаладакы хүсуси мүхбиринә вердији ексклүзив мүсаһибәсиндә бунлары сөјләјиб: “Имам Һүсејнин (ә) шәһадәтини вә Ашура олајыны анмаг үчүн Әрбәин зијарәтинә ҝәлмишик. Әба Абдуллаһ Әл-Һүсејнин (ә) бизи дүз јола вә ҹәннәтә апармасы үчүн Әрбәин ҝәзинтисинә ҝәлмишик. Өлүм вахты ҝәләндә, Имам башымыз үстә олсун дејә вә бизи ҹәннәтә апармасы үчүн Әрбәин зијарәтинә ҝәлдик. Ҝәлмишик ки, Имам бизи Әһли-бејт (ә) јолуна јахын олан јола јөнәлтсин...

Әһли-бејтин (ә) фәдакарлығы һәгигәтән буна ҝөрә иди ки, әбәди сәадәтә вә беһиштә чатмагдан өтрү онларын гојдуғу јолла ҝедиб, рәфтар вә давранышларына ујғун һәрәкәт едәк вә Мүсәлманларын вәзифәси дә буну бүтүн дүнјаја чатдырмагдыр. Бу ҝүн бурада 20 милјондан чох шиә топланмышдыр вә һамысынын тәк мәгсәди ибадәт етмәк вә Аллаһа јахынлашмагдыр ки, иншаллаһ Имамын өзү вә Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) бизим шәфаәтчиләримиз олар.”

О, Әрбәин јүрүшү заманы Фил Диши Саһилинә ҝәлән зәвварларын сајы һаггында бунлары сөјләјиб: "Франса, ӘлҸәзајир, Мавританија, Һиндистан, еләҹә дә Иран вә Ливандан олан Фил Диши Саһили вәтәндашлары Әрбәин јүрүшүнә ҝәлмишләр вә бизим зәвварлара хидмәт ҝөстәрән чадырын ады “Абиҹан Франса Ислам Чадыры"дыр.”

Ирагда тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәсиндә Әл-Һәшд әш-Шабинин вә Сәрдар Сүлејмани вә Әбу Меһди әл-Моһандес кими мүгавимәт шәһидләринин ролу барәдә данышараг дејиб: “Ирага ҝәлдијимиз заман бурада тәһлүкәсизлик мәсәләсинин чох ҹидди олдуғуну ҝөрдүк; Бурада һәгигәтән тәһлүкәсизлик вар. Һәр шеј нәзарәт алтындадыр вә шәһәрләр тәһлүкәсиздир. Шәһид Гасым Сүлејманинин ҝөрдүјү ишләрин нәтиҹәси будур ки, һазырда бизләр чох јүксәк тәһлүкәсизлик сәвијјәсинә маликик; Чүнки бурада милјонларла зәввар вар. Һәр ан бурада һәр бир шеј ола биләр.”

Сонда Таҹәддин Мәһәммәд дејиб: “Фил Диши Саһилиндә чохлу шиәләримиз вар. Шиәләрин сајы ән азы 100 мин нәфәрдир. Фил Диши Саһилинин бүтүн шиәләри Әрбәин мәрасимини кечирмәк үчүн Һүсејнијјәләрә ҝедир, синә вурур вә Имам Һүсејн (ә) үчүн ҝөз јашы төкүрләр ки, Имам Һүсејнә (ә) вә аиләсинә һөрмәт нүмајиш етдирсинләр вә Ашура гијамына бағланмагла һидајәт јолунда сабитгәдәм олсунлар.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*