?>
Сағламлыг

Ушагларда анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын сәбәбләри нәләрдир? - МҮСАҺИБӘ

Ушагларда анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын сәбәбләри нәләрдир? - МҮСАҺИБӘ

Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын јаранмасына һәм ҝенетик факторлар, һәм дә һамиләлик дөврүндә бәзи аналарын пис вәрдишләри сәбәб ола биләр. Үрәк дамар системинин формалашмасында ембриоҝенезин илк 8 һәфтәси өнәмли әһәмијјәт кәсб едир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: “Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын еркән диагностикасы ушағын һәјаты үчүн критик өнәм кәсб едир”.

Бу сөзләри Сәһијјә Назирлијинин мүтәхәссис-експерти, ушаг кардиоҹәрраһы Елнур Һәсәнов мүсаһибәси заманы дејиб.

- Елнур мүәллим, ушагларын үрәк гүсурлу доғулмасында ҝенетика вә валидејнләрин пис вәрдишләри нә гәдәр рол ојнајыр?

- Анаданҝәлмә үрәк гүсуру олан ананын үрәк гүсурлу ушаг дүнјаја ҝәтирмәси еһтималы 50 фаизин үзәриндәдир. Бу, анада артыг олан гүсурлу ҝенләрин бир араја ҝәлмәси вә дөлүн инкишафы заманы бир сыра факторларын тәсири нәтиҹәсиндә олур. Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын јаранмасына һәм ҝенетик факторлар, һәм дә һамиләлик дөврүндә бәзи аналарын пис вәрдишләри сәбәб ола биләр. Үрәк дамар системинин формалашмасында ембриоҝенезин илк 8 һәфтәси өнәмли әһәмијјәт кәсб едир.

Бундан әлавә, валидејнләрдә вә ја гоһумларда анаданҝәлмә үрәк хәстәлијинин олмасы, јахын гоһум евлиликләри, анада шәкәрли диабет, һамиләлик дөврүндә спиртли ички вә сигарет истифадәси, ананын радиасијаја мәруз галмасы көрпәдә бир сыра үрәк гүсурларынын јаранмасына сәбәб олур.

- Ушагларда үрәјин гәфил дајанмасы һаллары нәдән јараныр?

- Үрәк наһијәсинә алынан зәрбәләр, ағыр аллерҝик реаксијалар, ҹидди астматик статус вә боғулмалар, анаданҝәлмә үрәк гүсурлары ушагларда үрәјин гәфләти дајанмасына сәбәб ола биләр.

Клиники олараг гаршылашдығымыз һалларын чох һиссәсини анаданҝәлмә үрәк гүсурлары әһатә едир. Бунлара ани үрәк дајанмасына сәбәб олан һаллар, үрәји гидаландыран таҹ дамарларда анаданҝәлмә аномалијалар, аорта гапағын ҹидди дарлығы вә митрал гапаг тајларынын ҹидди пролапсы аиддир.

- Анаданҝәлмә үрәк гүсурлары олан ушагларда нечә јашында үрәк әмәлијјатлары һәјата кечирилир?

- Анаданҝәлмә үрәк гүсурлары чох ҝениш диапазону әһатә едир, ағ вә ҝөј гүсурлар олараг тәсниф олунур. Бу гүсурлар арасында еркән јашда мүдахилә тәләб едән гүсурлар ҝөј гүсурлар групунда тәсниф олунан хәстәликләрдир (Фалло тетрадасы, трикуспид гапаг атрезијасы, бөјүк дамарларын транспозисијасы вә ја јердәјишмәси). Ҹәрраһи јанашма хәстәнин вәзијјәтиндән вә гүсурун ағырлығындан асылы олараг дәјишир. Ҝөј гүсурлар чох һалларда һәјатын илк ајларында ҹәрраһи мүдахилә тәләб едир. Ағ гүсурлар исә гулагҹыгарасы чәпәрин гүсуру, мәдәҹик арасы чәпәр гүсуру вә диҝәрләри гүсурун симптоматикасындан асылы олараг мүхтәлиф вахтларда әмәлијјат тәләб едир.

- Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын еркән диагностикасы неҹә апарылыр?

- Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын мүалиҹәси комплекс шәкилдә апарылыр. Бура медикаментоз мүалиҹә, бәзи һалларда интервенсион мүдахилә (Х-рај ендоваскулјар үсул, јәни тәсирләнмиш органа дахилолмалар дамарлар васитәсилә һәјата кечирилир), чох һалларда исә ҹәрраһи мүдахилә аиддир.

Анаданҝәлмә үрәк гүсурларынын еркән диагностикасы ушағын һәјаты үчүн критик өнәм кәсб едир. Ушаг доғулдуғу анда ҝөјәрмә, тәнәффүс позғунлуглары, хүсусилә дә оксиҝен сатурасијасынын өлчүлмәси вә бу ҝөстәриҹинин ашағы оланда үрәк гүсурундан шүбһәләнмәк олар.

Ушаг илк ҝүнләриндән даһа чох ана илә тәмасда олур. Она ҝөрә дә анада көрпәнин үрәк гүсурлу олмасы илә бағлы бәзи шүбһәләр јарана биләр. Бураја ушағын зәиф гидаланмасы вә сакит вәзијјәтдә ҝөјәрмәси, тәнәффүс позғунлуглары, чәки артмамасы, ҝеҹә тәрләмәләри аиддир.

- Һансы идман нөвләри анаданҝәлмә үрәк гүсурлу ушаглар үчүн төвсијә олунмур?

- Анаданҝәлмә үрәк гүсуру илә доғулан ушаглар бир чох һалларда ҹәрраһи мүдахилә олунмазса, јашыдларындан инкишаф барәсиндә ҝери галыр. Нәтиҹәдә физики ҝүҹ тәләб едән ојунлар вә идман нөвләри илә мәшғул олмалары мәсләһәт ҝөрүлмүр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*