?>

"Украјна мәсәләсиндә әсас проблем Гәрбин НАТО-ну ҝенишләндирмәк планыдыр"

Ислам Ингилабынын Алимәгамлы Рәһбәри Газахыстан президенти вә ону мүшајиәт едән нүмајәндә һејәти илә ҝөрүш заманы Украјна мәсәләсиндә әсас проблемин Гәрбин НАТО-ну ҝенишләндирмәси планы олдуғуну вурғулајыб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеи бу ҝүн Газахыстан президенти Гасым Журмат Токајев илә ҝөрүш заманы дејиб: “Бу, Украјна мәсәләсиндә әсас проблемдир. Гәрб НАТО-ну ҝенишләндирмәјә чалышыр вә имкан дахилиндә тәсирләрини ҝенишләндирмәкдән чәкинмәјәҹәк.

“Биз һәр шејә диггәтлә бахмалы вә диггәтли олмалыјыг, чүнки америкалылар вә гәрблиләр даим мүхтәлиф реҝионларда, о ҹүмләдән Шәрги вә Гәрби Асијада өз тәсир даирәләрини ҝенишләндирмәјә, дөвләтләрин мүстәгиллијинә вә суверенлијинә хәләл ҝәтирмәјә чалышырлар”, - дејә Ингилаб Рәһбәри сөјләјиб.

О һәзрәт Иран вә Газахыстан арасында дәрин тарихи вә мәдәни әлагәләрә тохунараг, ики өлкә арасында мүхтәлиф саһәләрдә, хүсусилә реҝионал саһәләрдә әмәкдашлығын даһа да ҝенишләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.

Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеи сијаси вә игтисади мәсәләләрдә координасијаны әлагәләрин инкишафы үчүн зәрури адландырыб вә мүштәрәк комиссијанын фәалијјәтә башламасынын ваҹиблијини гејд едәрәк бујуруб: “Һәр ики тәрәф разылашмаларын һәјата кечирилмәси үчүн сәјләрини икигат артырмалыдыр.”

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри һәмчинин Иран вә Газахыстан арасында мәдәни әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсини ваҹиб сајыб вә әлавә едиб: Фараби газах әсилли бир философ вә ислам алими олараг мин илдир ки, әсәрләри Иранда тәдгиг едилән бир елм адамыдыр. Вә бунун өзү мәдәни әмәкдашлығын вә мүштәрәк елми комитәнин јарадылмасынын әсасыны тәшкил едә биләр”.

Иран Ислам Республикасынын президенти Сејид Ибраһим Рәисинин дә иштирак етдији ҝөрүшдә Газахыстан Республикасынын президенти Гасым Журмат Токајев исә дејиб: “Иран президенти илә чох јахшы данышыгларымыз вә сәнәдләримиз олуб. Имзаланан сәнәдләр икитәрәфли мүнасибәтләрин даһа да ҝенишләнмәсинә јол ача биләр”.

Газахыстан президенти Иран вә Газахыстан арасында тарихи вә мәдәни охшарлыглара тохунараг, Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин Фараби илә бағлы елми комитәнин јарадылмасы тәклифини алгышлајыб, реҝионал мәсәләләр вә Украјнадакы вәзијјәтлә бағлы фикирләрини билдириб.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*