?>

Украјна мүһарибәсини ишыгландыран АБШ вә Гәрб медиасынын гејри-инсани вә фашизим нүмунәләри

Украјна мүһарибәсини ишыгландыран АБШ вә Гәрб медиасынын гејри-инсани вә фашизим нүмунәләри

Американын NBC шәбәкәсинин Лондондакы мүхбири украјналы мүһаҹирләрин вәзијјәтиндән данышаркән гәрб фашизимини ортаја гојараг, гејри-инсани сөзләрлә дејиб: “Бунлар Суријадан ҝәлән гачгынлар дејил, Украјнадан ҝәлибләр!. Христианлар, ағдәрилиләр вә мәдәни бахымдан бизә чох јахын оланлардырлар.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 2022-ҹи ил, Ҹүмә ахшамы, февралын 24-ү сәһәр саатларында Путин рәсми олараг Украјнаја гаршы “хүсуси һәрби әмәлијјат” елан етди.

Русија, Украјнадакы әмәлијјатынын мүһарибәнин башланғыҹы олмадығыны, әксинә глобал мүһарибәнин гаршысыны алмаг үчүн бир ҹәһди олдуғуну билдирди.

Русијанын Украјнадакы әмәлијјатына башладыгдан сонра империалист вә сионист дүнја медиасы вә хәбәр сајтлары ҹари хәбәрләри бөјүк һәвәслә ишыгландырыб, һадисәнин мәтнини вә һашијәсини тәһлил едирләр.

Амма ајдын олан одур ки, Әфганыстан, Сурија, Ираг, Фәләстин вә Јәмәндәки мүһарибәләри, милјонларла ҝүнаһсыз Мүсәлманларын НАТО башда олмагла АБШ вә сионист режим тәрәфиндән күтләви вә фәрди шәкилдә өлдүрүлмәсини, өз ата-баба јурдларындан дидәрҝин салынмаларыны өртбастыр еләтдирән вә дүнја иҹтимаијјәтинә унутдуран һеҝемончу АБШ вә Гәрб медиасы Русијанын һәрби әмәлијјатларына, хүсуси диггәт јетирир. Хүсусән дә Америка вә Британија медиасы өз тәһлил вә шәрһләриндә бу мүһарибәјә ајры-сечкилик, гејри-инсани вә фашизим бахышы илә Гәрби Асијадакы мүнагишәләрлә мүгајисә едирләр.

Американын ән бөјүк радио вә телевизија шәбәкәләриндән бири олан CBS мүхбири ҹанлы мүсаһибәсиндә јәһуди иргчилијини тәзаһүр етдирәрәк дејиб: "Он минләрлә мүлки шәхс Украјнаны тәрк етмәјә ҹан атыр вә бу рәгәм даһа да артаҹаг. Украјна халгы сығынаҹаглардадыр. Бу, онилликләр әрзиндә дөјүшән Ираг вә ја Әфганыстана бәнзәмир. Бу, нисбәтән сивил өлкәдир вә сивил өлкәләрдән биридир. Авропа шәһәрләри! ”

Инҝилтәрәнин BBC каналы да бу ачыгламаны тәкрар едәрәк, гурбанларын авропалы олмасына диггәт чәкиб! BBC каналы үзрә аналитик ағдәрили иргчилик сијасәтини ашылыјараг дејиб: “Бу мүһарибә мәним үчүн аҹынаҹаглы вәзијјәтдир. Чүнки моталијалылар вә мави ҝөзлү авропалылар һәр ҝүн Путинин ракетләри вә һеликоптерләри илә өлдүрүлүр!”

Британијанын Sky Nеws телеканалы да ајры-сечкилик вә гејри-инсани мөвге нүмајиш етдириб. Sky Nеws-ун Полшадакы мүхбири ҹанлы мүсаһибәсиндә украјналыларын гејри-мүмкүн проблемлә үзләшдијини билдирәрәк, гејри-авропа өлкәләринә гаршы тәһгирамиз ифадәли ејһамларла дејиб: “Украјна инкишаф етмәкдә олан өлкә вә јахуд үчүнҹү дүнја өлкәси дејил, Авропа өлкәсидир!”

Американын телевизија вә радио шәбәкәси олан NBC дә һеч дә ҝери галмајыб вә шәбәкәнин Лондондакы мүхбири чохларыны гәзәбләндирән сөзләр дејиб.

О, украјналы мүһаҹирләрин вәзијјәтиндән данышаркән гәрб фашизимини ортаја гојараг, гејри-инсани сөзләрлә дејиб: “Бунлар Суријадан ҝәлән гачгынлар дејил, Украјнадан ҝәлибләр!. Христианлар, ағдәрилиләр вә мәдәни бахымдан бизә чох јахын оланлардырлар.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*