?>

Украјнаја јардым үчүн Бајден хүсуси сәлаһијјәт газаныб

Украјнаја јардым үчүн Бајден хүсуси сәлаһијјәт газаныб

Америка президенти Украјнаја ленд-лиз чәрчивәсиндә јардым һаггында гануну имзалајыб.

АБНА24 Хәбәр Верир , АБШ Президенти Ҹозеф Бајден Украјнаја ленд-лиз әсасында силаһ тәдарүкү һаггында гануну имзалајыб.

Гејд едәк ки, ганун лајиһәси даһа әввәл Конгресин һәр ики палатасы тәрәфиндән тәсдиг едилиб.

Лајиһә Ҹозеф Бајденин Украјнаја мүдафиә активләрини иҹарәјә вермәк вә ја өтүрмәк, еләҹә дә диҝәр мәгсәдләр үчүн сәлаһијјәтләрини ҝенишләндирәҹәк. Һәмчинин актын гәбулундан сонра Бајден 60 ҝүн әрзиндә мәһсулларын тәдарүкү үчүн сүрәтләндирилмиш проседурлар јаратмалыдыр.

Сәнәд АБШ-дан Украјнаја силаһ, нәглијјат, әрзаг вә јардымын чатдырылмасынын әһәмијјәтли дәрәҹәдә сүрәтләндирилмәсини нәзәрдә тутур.

Гејд едәк ки, ленд-лиз АБШ-ын Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы мүттәфигләрә о ҹүмләдән ССРИ вә Британијаја һәрби техника вә аваданлыглары иҹарәјә вердији вә ја узунмүддәтли кредитлә тәһвил вердији бир програмдыр. Ленд-лиз һаггында ганун 1941-ҹи илин мартындан 1945-ҹи илин августуна гәдәр гүввәдә олуб. О вахт үмуми мәбләғи 50 милјард доллардан чох олан материаллар АБШ-ын мүттәфигләринә көчүрүлүб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*