?>

Түркијә, Пакистан вә Азәрбајҹанын бирҝә һәрби тәлимләри башлајыб

Түркијә, Пакистан вә Азәрбајҹанын бирҝә һәрби тәлимләри башлајыб

Түркијә, Азәрбајҹан Республикасы вә Пакистанын силаһлы гүввәләринин иштиракы илә Бакыда "Үч Гардаш - 2021" адлы бирҝә һәрби тәлимләр башлајыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Азәрбајҹан Республикасы Ордусунун Хүсуси Тәјинатлы Гүввәләринин команданы Һикмәт Мирзәјев бу бирҝә тәлимләрин ачылыш мәрасиминдә Гарабағын Ермәнистанын ишғалындан азад едилмәси үчүн 44 ҝүнлүк мүһарибәдә, Түркијә вә Пакистанын Азәрбајҹан Республикасына ҝөстәрдикләри дәстәји јүксәк гијмәтләндириб.

Мирзәјев бирҝә тәлимләрин кечирилмәсини вә үч өлкәнин әмәкдашлығыны Түркијә, Азәрбајҹан Республикасы вә Пакистан арасындакы сых әлагәләрин әламәти кими дәјәрләндириб.

Ҝенерал-лејтенант Һикмәт Мирзәјев "Үч гардаш – 2021" бејнәлхалг тәлимләринин һәр үч өлкәнин һәрби гуллугчулары арасында ҝениш тәҹрүбә вә фикир мүбадиләси апарылаҹағына вә онларын пешәкар һазырлыг сәвијјәсинин даһа да артырылмасына бөјүк төһфә верәҹәјинә әминлијини билдириб.

"Үч гардаш – 2021" тәлимләри сентјабрын 30-дәк давам едәҹәк.

Азәрбајҹан Республикасы Мүдафиә Назирлијиндән верилән мәлумата ҝөрә, бу, Түркијә, Азәрбајҹан Республикасы вә Пакистанын Хүсуси Тәјинатлы Гүввәләринин илк бирҝә тәлимидир.

Бундан әввәл Түркијә, Азәрбајҹан вә Пакистанын парламент спикерләри Бакыда Азәрбајҹан Милли Мәҹлисинин ев саһиблији илә кечирилән ијул мәрасиминдә "Бакы Бәјаннамәси" адлы бир бәјанат имзалајыблар.

Бәјаната әсасән, үч өлкә мәдәни вә тарихи бағлара, гаршылыглы һөрмәт вә етимада әсасланараг, әмәкдашлығы ҝенишләндирмәк әзминдә олдугларыны бир даһа тәсдигләјибләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*