?>
Сөзүн Дүзү

Түркијәли мүтәхәссис: ““Тарихи сәрһәдләрә гајыдаг” дедијиниз заман, иранлыларын севинҹдән рәгс етдикләрини дүшүнмүрсүнүзмү?”

*Тарихи сәрһәдләримизә гајытмалыјыг дејирләр вә саир... Бу хәбәр гаршы тәрәфә (Ирана) чатарса, дејәрләр нә јахшы, дүз дејирсән!


Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 200 ил өнҹә Чар русијасынын Иранла мүһарибәләри заманы Иранла бағладығы Ҝүлүстан вә Түркмәнчај мүгавиләсинә әсасән Гафгазы Иран әразисиндән ајырараг өз империјасына дахил едилдикдән 100 ил сонра бөлшивикләрин Чар Русијасыны девирмәси илә Гафгаз нисбән мүстәгиләшди вә Халг Ҹумһуријјәти јарадылды. Елә һәмин илләрдән бәри башлајараг ҝүнүмүзә кими даим Ҹәнуби Гафгазда јерли халгларын дүшүнҹәләриндә ана вәтәнләри олан Ирана гаршы әдавәт тохумуну әкмәјә чалышырлар. Сон 30 илдә исә бу шејтани әгидә олан “пантүркчүлүк” азғын идеолоҝија илә өзүнүн пик һәддинә ҝәлиб чатыб. Белә ки, дүшмән гүввәләри Ирана гаршы јени әрази иддиаларындадырлар (!)... Бүтүн бу хам иддиалара ҹаваб олараг түркијәли сијаси аналтик мүшаһидә едәҹәјиниз видеода ҝөзәл ачыглама верир:

*““Тарихи сәрһәдләрә гајыдаг” дедијиниз заман, иранлыларын севинҹдән рәгс етдикләрини дүшүнмүрсүнүзмү?”

*Тарихи сәрһәдләримизә гајытмалыјыг дејирләр вә саир... Бу хәбәр гаршы тәрәфә (Ирана) чатарса, дејәрләр нә јахшы, дүз дејирсән!

*Тарихи сәрһәдләримиз һарададыр? Орта Асија! О заман Орта Асијаја (Орхон дүзүнә) гајытмалыјыгмы?! Бу нә ҝүлүнҹ сөзләрдир ифадә едирсиниз.

*Дејәҹәкләр ки, бу тарихи сәнәдләрә ҝөрә Дағлыг Гарабағ, Бакы, Түркмәнистан, Газахыстан вә с. кими торпаглар Иранын тарихи торпагларыдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*