?>

Трамп: Америка сүгут етмәкдәдир

Трамп: Америка сүгут етмәкдәдир

Американын кечмиш президенти Доналд Трамп демократларын рәһбәрлик етдикләри бу өлкәнин сүгут вә мәһв олмагда олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир , “Ындепендент” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Доналд Трамп һәмчинин демократлары, иҹтимаи рәји өлкәнин үзләшдији бир сыра дахили проблемдән јајындырмаг үчүн тәдгигат комитәсинин әјани динләмә иҹласларыны кечирмәкдә иттиһамландырыб.

Трампын/ “Американын гуртулушу” адлы сијаси фәалијјәт комитәси тәрәфиндән јајымланан он ики сәһифәлик бәјанатында дејилир: Гүдрәтин әлиндән чыхдығыны ҝөрән һөкумәт, баҹардығы гәдәр ондан мөһкәм-мөһкәм јапышмаға чалышыр. Өлкәмиз учурума доғру ҝедир. Америкалылар газ чәнләрини долдурмаға, көрпәләринә јемәк вермәјә, ушагларыны охутдурмаға, ишә дүзәлмәјә, алыш сифариши вермәјә, сәрһәдләримизи һүҹумлардан горумаға чалышырлар. Јүз фаиз/ сахта сечкиләр јолу илә һакимијјәтә ҝәлмиш демократларын/ јаратдыглары диҝәр фәлакәтләр топлусу мөвҹуддур. Халгымыз гәзәбли вә нараһатдыр.

Трампын 12 сәһифәлик бәјанатынын башга бир һиссәсиндә дејилир: 6 Јанвар һадисәләриндән 17 ај сонра демократлар һәлл јолу тәгдим етмәјә гадир дејилләр. Онлар һәтта ифрат солчуларын фәалијјәтләриндән ирәли ҝәлән ҹәми бир нечә ај бундан габаг баш вермиш дағынты вә өлүмә ишарә етмәдән мәғлубијјәтә уғрамагда олан бир өлкәнин һекајәтини дәјишмәјә фајдасыз шәкилдә сәј ҝөстәрирләр. Јанылмасынлар, онлар һөкумәтә нәзарәт едирләр. Онлар бу фәлакәтин саһибләридирләр. Онлар үмид едирләр ки, бу динләмә иҹласлары узаг перспективдә онларын уғурсузлугларыны бир тәһәр дәјишәҹәк.

Трампын бәјанаты АБШ конгресинин нүмајәндәләр палатасынын 2021-ҹи ил јанварын 6-да конгрес бинасына олмуш һүҹуму арашдыран хүсуси комитәнин базар ертәси ҝүнү кечирилән икинҹи динләмәсиндә әввәлки иҹласда олдуғу кими, АБШ-ын кечмиш рәсмиләри вә Трампын һәмкарларынын ифадәләринин видеоларыны јајдығы бир вахтда јајылыб. Бу комитә һәмин ифадәләри «чеврилишә ҹәһд» иддиасына дәстәк үзрә фактлар һесаб едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*