?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Торпагларымызы азад едән Имам Һүсејн Ордусу, алдыглары әразиләрдә Азан верирләр – Видео

Әслиндә бу гәләбә, һансыса дөвләтләрин вә јахуд бејнәлхалг тәшкилатларын апардығы сијаси данышыглар вә мүзакирәләрин нәтиҹәси дејилдир. Әксинә Азәрбајҹан Шиә халгынын ајыглығы, Бәдр, Үһүд, Ҹәмәл, Сиффејн, вә Кәрбәла кими дөјүшләрдә иҝидлик, фәдәкарлыг илә тәгва вә иманы бир јердә ҹәмләшдирән мәсум сәркәрдәләри өзләринә өрнәк билмәји, хусусән дә Полад Һәшимов вә онун иҝид достлары кими шәһидләрин шәһадәтинин бәрәкәти вә әзизләримизин шәһид олмаларындан гәзәбләнмиш халгымызын сәһнәјә гәлмәси вә өз етиразыны билдирмәсинин нәтиҹәси иди...


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, 2020-ҹи илин 27 Сентјабр ајындан бәри башлајараг 44 ҝүн давам едән Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Азәрбајҹан Республикасынын Шиәләри ҹанла-башла вәтәнин кешијиндә дурдулар.

Диндар тәбәгәнин үзүвләри олан кәрбалајылар, мәшһәдиләр вә һаҹылар ҝеҹә-ҝүндүз позғунчулуғу, шәһвәт дүшкүнлүјүнү, әхлагсызлығы вә дүнјапәрәстлији Азәрбајҹан Халгынын бејнинә јеритмәјә чалышан олигархлар, атеистләр, маныслар вә с-дән фәргли олараг силаһа сарындылар вә вәтәнин кешијиндә дурмағы вә ишғал олунмуш әразиләримизи ермәни дүшмән гүввәләринин ҹајнағларындан азад етмәји өзләринә һәм шәри һәм дә вәтәндаш һүгугу билдиләр.

30 илә јахын иди ки, ермәни вәһшиләри әлиндә ишғалда галан Гарабағ башда олмагла даһа 7 рајонумуз, түрбәләр, мәзарлыглар, мүгәддәс мәканларымыз, донуз төвләсинә чеврилмиш Мәсҹидләр вә Мәдрәсәләримиз вә с. мәдәни вә маариф оҹагларымыз бу 44 ҝүнлүк мүһарибәдә мәһз Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ашигләринин баҹарыглы әлләри илә ҝери гајтарылды...

Өз Халгынын рифаһы үчүн минләрлә Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Мәктәбинин давамчылары ширин ҹанларындан кечәрәк уаҹ Шәһидлик мәгаына наил олдулар. Минләрлә Шиә баласы исә бу мүгәддәс јолда мүхтәлиф физики вә писхоложи зәдәләр алараг јараландылар вә Газилик мәгамына уҹалдылар. Бүтүн бунлар онлар үчүн балдан да ширин иди. Чүнки онларын Имам Әли ибн Әбу Талиб, Имам Һәсән вә Имам Һүсејн (әлејһимус сәлам) кими игтида едәҹәји өрнәкләри вардыр...

Әслиндә бу гәләбә, һансыса дөвләтләрин вә јахуд бејнәлхалг тәшкилатларын апардығы сијаси данышыглар вә мүзакирәләрин нәтиҹәси дејилдир. Әксинә Азәрбајҹан Шиә халгынын ајыглығы, Бәдр, Үһүд, Ҹәмәл, Сиффејн, вә Кәрбәла кими дөјүшләрдә иҝидлик, фәдәкарлыг илә тәгва вә иманы бир јердә ҹәмләшдирән мәсум сәркәрдәләри өзләринә өрнәк билмәји, хусусән дә Полад Һәшимов вә онун иҝид достлары кими шәһидләрин шәһадәтинин бәрәкәти вә әзизләримизин шәһид олмаларындан гәзәбләнмиш халгымызын сәһнәјә гәлмәси вә өз етиразыны билдирмәсинин нәтиҹәси иди...

Бу, бөјүк Илаһи бир төфһә иди! Чүнки шанлы Азәрбајҹан Халгынын иҝид вә гејрәтли оғуллары “Аллаһу Әкбәр!”, “Ја Әли! Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!”, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!” кими шүарлар илә дүшмән үзәринә шығыјыб торпаглары азад едирдиләр. Һәр бир гарыш торпагларымызы дүшмәнин ишғалындан азад едән һәрбичиләримиз орада Азан верир, намаз гылыр вә оруҹлар тутур, халгымыза вә вәтәнимизә дуалар едирдиләр. Һәгигәтән дә онлар Аллаһ Гатында ниҹат тапан бәндәләрдән идиләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!