?>

Теһранын инсан һаглары үзрә хүсуси мәрузәчинин мәлуматна гәтијјәтли ҹавабы

Теһранын инсан һаглары үзрә хүсуси мәрузәчинин мәлуматна гәтијјәтли ҹавабы

Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки нүмајәндәлији Иранда инсан һагларынын вәзијјәти үзрә хүсуси мәрузәчи Ҹавид Рәһманын мәлуматына гәтијјәтли ҹавабда бу кими мәлуматларда мәгсәди, јанлыз инсан һагларындан диҝәр өлкәләрә гаршы бир васитә кими истифадә адландырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир,Теһранын Иран Ислам Республикасында инсан һагларынын вәзијјәти үзрә хүсуси мәрузәчинин һесабатына ҹавабыны Иранын БМТ-дәки сәфири вә нүмајәндәси Зәһра Иршади БМТ Баш Ассамблејасынын үчүнҹү комитәсиндә гираәт едиб.

«Инсан һагларынын горунмасы вә јүксәлдилмәси бизим һамымыз үчүн ортаг бир һәдәф олмалыдыр»- дејән ханым Иршади белә сөјләјиб: Бунунла белә, инсан һаглары саһәсиндә ардыҹыл ирәлиләјишә малик олан өлкәләри сечим әзаб-әзијјәти илә үзләшдирмәк мәгсәдилә инсан һаглары механизмләриндән суи-истифадә,/ һәмрәјлик һиссини тәһлүкәјә салыр вә инсан һагларынын јүксәк вә инсани һәдәфләринә хәләл ҝәтирир.

Иршади сонра белә гејд едиб: Мөвҹуд олан бүтүн фактлар вә реаллыгларын/ Иранда инсан һагларынын вәзијјәти үзрә хүсуси мәрузәчинин тәјин едилмәсиндә һеч бир јахшы нијјәтин олмамасы кими ҝерчәклији ҝөстәрдији бир һалда,/ Иран өз демократик идарәетмә системини дәринләшдирмәклә халгына хидмәт ҝөстәрмәкдән бир ан белә, ваз кечмәјәҹәк.

Иранын БМТ-дәки нүмајәндәлијинин ҹавабында дејилир: Иран әразиси Сәддамын Ирана гаршы иҹбар етдији мүһарибә боју халгымызы мүдафиә јолунда өз дәјәрли һәјатыны фәда етмиш минләрлә нәфәрин пак ҹәназәсини еһтива едир. Бу мүһарибәнин малијјә мәнбәләри, кимјәви силаһлары, танклары, тәјјарәләри вә һәтта онларын мәрмиләри/ нүмајәндәләри бу иҹласда иштирак едән Гәрб өлкәләри тәрәфиндән тәмин едилмишди.

Иршади өз чыхышында белә бир суал ортаја гојуб: Мәним өлкәми инсан һаглары саһәсиндә мәзәммәт едән өлкәләрин нүмајәндәләри тәрәфиндән Канададакы ҝәһшәтли сојгырымы кампанијасы һагда нечә бәјанат гираәт едилиб?

Иршади бу суалын ҹавабында белә дејиб: Һеч бир бәјанат гираәт едилмәјиб. Әвәзиндә Гәрб јерли ушагларын иҹбари тәлиминдә Канаданын аҹы мирасынын давам етмәси вә инсан һаглары саһәсиндә Иран Ислам Республикасынын јүксәк стандартлары илә мүгајисәдә өз стандартларыны тәтбиг етмәк саһәсиндә әлиндән ҝәләни әсирҝәмәјибдир.


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*