?>

Таҹикистан дөвләти Шиә мүҹаһидләриндән бири олан полковник Мәһәммәд Багирову террор едәрәк Шәһид етди – Гыса ачыглама

Таҹикистан дөвләти Шиә мүҹаһидләриндән бири олан полковник Мәһәммәд Багирову террор едәрәк Шәһид етди – Гыса ачыглама

Бәдәхшанын исмаили шиәләринин мүҹаһидләриндән вә нүфузлу шәхсләриндән олан полковник Мәһәммәд Багир Мәһәммәд Багиров Таҹикистан террорчу дөвләтинин снајперчисинин атәши илә шәһид едилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Таҹикистанын Бәдәхшан Мухтар Вилајәтинин мүҹаһидләриндән вә нүфузлу исмаили шиәләриндән олан полковник Мәһәммәд Багир Мәһәммәд Багиров анти-Шиә Таҹикистан дөвләти тәрәфиндән террор едилиб.

Јерли шаһидләрин сөзләринә ҝөрә, полковник Мәһәммәд Багиров 22 мај 2022-ҹи ил ахшам радәләриндә снајпер илә вурулараг шәһадәтә јетирилиб.

Бәдәхшан Дағлыг Мухтар Вилајәти Полиси бәјанат јајараг, Мәһәммәд Багирову реҝионал ҹинајәткар груплашманын лидери кими характеризә едәрәк иддиа едиб: “22 мај, 2022-ҹи ил, саат 17:30 радәләриндә “Хорог” шәһәринин “Хорог Бала” мәһәлләсинин “Бәр Хорог” әразисинин ҹинајәткар групун арасында баш вермиш дахили гаршыдурмада, груп лидери Мәһәммәд Багир Мәһәммәд Багиров өлдүрүлүб. Бәдәхшан әјаләт прокурорлуғу бу һадисә илә бағлы илкин арашдырма апарыр.”

Таҹик Милли Пакты исә бәјанат јајараг, Мәһәммәд Багир Мәһәммәд Багировун өлдүрүлмәсини гәти шәкилдә писләјиб вә буну “дөвләт террору” адландырыб.

“Мүхалифәт Коалисијасы” да бәјанат јајараг Бәдәхшан халгына чағырыш едиб: “Һакимијјәтин суи-гәсдләринә фикир вермәјин; Чүнки онлар бу бөлҝәнин мәһәлләләри арасында нифаг салмагла нүмајишчиләрин гануни тәләбләрини шүбһә алтына алмаг вә төрәтдикләри ҹинајәтләрин нәтиҹәләрини бөлҝә әһалисинин үзәринә гојмаг истәјирләр”.

Полковник Мәһәммәд Багир Мәһәммәд Багиров Таҹикистанда 5 иллик вәтәндаш мүһарибәси заманы (1992-1997) Бәдәхшан Шиәләринин сәһра командирләриндән бири олуб. Сүлһдән сонра о, Таҹикистанын сәрһәд командирләриндән бири кими хидмәт едиб.

Шәһид Мәһәммәд Багировун оғлу вә күрәкәни дә он ил әввәл (2012-ҹи илдә) террор едилиб. Һәмчинин Шәһид Мәһәммәд Багировун Шиә алимләриндән вә јолдашларындан олан шәһид “Сәбзәли Мәһәммәд Рза” бир нечә ил әввәл чох фаҹиәли шәкилдә шәһид едилиб.

Сон илләрдә Таҹикистанын мәркәзи һөкумәтинә гаршы етиразларын ҝүҹләндији бир вахтда, Мәһәммәд Багиров етиразларын популјар лидерләриндән бири кими һөкумәтдән халгын тәләбләрини јеринә јетирилмәсини тәләб едирди.

Өтән һәфтә Таҹикистанын дағлыг Бәдәхшан вилајәтинин пајтахты Хорог шәһәриндә Таҹикистан режими етиразлар силаһ ҝүҹү илә јатыздырды; Нәтиҹәдә 40-дан чох инсан шәһид олуб, 100-ә јахын адам јараланыб, 30 нәфәр һәбс едилиб.

“Ҹәнаб Әмруддин Алаутшаһов вә ҹәнаб Чаһаршанбе Чаһаршанбе дә дахил олмагла сијаси мәһбусларын азадлыға бурахылмасы”, “Бәдәхшан губернатору вә Хорог губернаторунун ишдән чыхарылмасы”, “Хариҹдәки нүфузлу Бәдәхшанлыларын тәһлүкәсизлији” вә “Ҝүлбәддин Зиабековун гатилләринин тәгиби” сүлһмәрамлы нүмајишләрдә халгын тәләбләриндән бири иди.

Ҝүлбәддин Зиабеков 25 нојабр 2021-ҹи ил, Таҹикистан тәһлүкәсизлик гүввәләри тәрәфиндән шәһид едилән Бәдәхшан исмаили шиәләринин вә ҝәнҹ лидерләринин мәшһур сималарындан иди. Һәмин һадисәдән сонра Бәдәхшан әһалиси сон 30 илдә ҝөрүнмәмиш бөјүк нүмајишләр кечирди.

Таҹикистан һөкумәти диҝәр өлкәләрдән, хүсусән дә Русијадан олан рәгибләрини оғурлајыр вә ја екстрадисија едиб һәбсә атдығы үчүн нүмајишчиләр тәрәфиндән “хариҹдәки нүфузлу Бәдәхшанлыларын тәһлүкәсизлији” дә тәләб олунур. Ҹәнаб Алаутшаһов вә ҹәнаб Чаһаршанбә ејни шәкилдә Таҹикистана ҝәтирилиб вә һазырда һәбсдәдирләр. Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Шәһид Сејјед Гиамуддин Ғази дә аналожи шәкилдә Русијадан екстрадисија едилиб вә 2009-ҹу илин мајында һәбсханада фаҹиәви шәкилдә гәтлә јетириләрәк шәһид олуб.

Гејдетмәклазымдырки, ТаҹикистанРеспубликасы 1991-ҹиилдә. Кечмиш Совет Иттифагынын дағылмасы илә мүстәгиллик әлдә етмиш вә аз сонра беш иллик вәтәндаш мүһарибәси јашамышдыр. Дағлыг Бәдәхшан Мухтар Вилајәти мүһарибә битәндән бәри ҝәрҝинлик оҹағы олараг галмагдадыр. Таҹикистан режими Ислама гаршы хүсуси илә дә Шиәләрә гаршы амансызҹасына репресијалара вә гәтилләрә давам етдирмәкдәдир.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*