?>

Тале Бағырзадәдән аҹлыг аксијасына сон гојмасы истәнилиб

Тале Бағырзадәдән аҹлыг аксијасына сон гојмасы истәнилиб

“Азәрбајҹан сааты” телевизија каналынын дәјирми масасында МБҺ лидеринин вәзијјәти мүзакирә олунараг, Тале Бағырзадәдән аҹлыг аксијасына сон гојмасы истәнилиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , дәјирми масасынын иштиракчылары вурғулајыблар ки, Азәрбајҹан Республикасынын мөвҹуд атмосфериндә ҹәмијјәтин Һаҹы Тале Бағырзадә кими ҹәсур инсанлара еһтијаҹы вар вә онун аҹлыг аксијасы мүгәддәсләри тәһгир едәнләрин ҹәзаландырылмасыны тәләб едир.

Азәрбајҹан Ислам Партијасы Гадынлар Шурасынын сәдри Нөврәстә Ибраһимова Һаҹы Талеин өз ҹанына гәсд едәрәк мүбаризә апардығыны вурғулајыб, Тале Бағырзадә, Мөвсүм Сәмәдов кими инсанларын һәм дә бәшәри дәјәрләрә хидмәт етдикләрини вурғулајыб.

Ханым сијасәтчи Тале Бағырзадәнин ҝуја Иранын Азәрбајҹан Республикасындакы аҝенти олмасы илә бағлы тәблиғатлара тохунараг дејиб: “Бир милләт өз бәшәри, дини вә Ислами дәјәрләрини горумаг истәјирсә, кимәсә Иранын аҝенти дамғасыны вурмаг абсурддур”.

2015-ҹи илин нојабрында Нардаран һадисәсинин ветераны, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын үзвү Һаҹы Әбүлфәз Бүнјадов да дејиб: “Азәрбајҹан Республикасында он илдир ки, Аллаһын дининә гаршы мүбаризә ҹидди вә давамлы шәкилдә давам едир. Өлкәдә ән чох сијаси мәһбус диндардыр. Ҹәми бир ил әрзиндә алты дини сајт блокланыб. Бу сијасәтдә инсана мәнәви ҝүҹ верән бүтүн ресурслар мәһдудлашдырылыр”.

Дәјирми масада чыхыш едән һүгуг мүдафиәчиси Рүфат Сәфәров исә Истанбулда Тале Бағырзадәнин шәкилләринин диварлара вурулуб она дәстәк елан едилмәсинә диггәт чәкиб.

Сонра Милли Мәҹлисин сабиг депутаты ханым Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли баш верәнләрә мүнасибәт билдириб. “Нардаран һадисәси заманы Тале Бағырзадә ағыр ишҝәнҹәләрә мәруз галыб. Ејни заманда ондан анти-Иран етирафына имза атмасы тәләб олунуб”.

“Туран” Информасија Аҝентлијинин директору Меһман Әлијев дә билдириб ки, өлкәдә горху сијасәти һөкм сүрүр. Бу ишҝәнҹәләр һәм дә инсанлары горхутмаг, ҹәмијјәти сусдурмаг үчүн истифадә олунур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*