?>

Сәәд Һәрири Ливанын 77-ҹи һөкумәтинин тәшкилинә бир манеәдир

Сәәд Һәрири Ливанын 77-ҹи һөкумәтинин тәшкилинә бир манеәдир

Ливанын јени назирләр кабинетинин тәшкилинин Сәәд Һәриријә тапшырылмасындан дөрд аја јахын вахт кечир. Онун он сәккиз назирин/ президентин вә парламент үзвләринин нәзәри өјрәнилмәдән сечилмәсинә исрар етмәси јени һөкумәтин тәшкилини далана дирәндириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сәәд Һәриринин Ливан президенти Мишел Оунла ҝөрүшдән сонракы сөзләри илә/ бу өлкәнин 77-ҹи һөкумәтинин тәшкилинин гаранлыг ҝәләҹәји. м.к- Һәр кәс бундан башга бир шеј фикирләшәрсә, јанылыр. Әсас идеја, һөкумәтин текнократ назирләрлә јарадылмасы олаҹаг. Президентә дедим, амма разылыға чатмадыг. Ливанын јени назирләр кабинетинин тәшкилинин Сәәд Һәриријә тапшырылмасындан дөрд аја јахын вахт кечир. Амма о, он сәккиз назирин президентин вә парламент үзвләринин нәзәри өјрәнилмәдән вә јалныз онун нәзәри илә сечилмәсинә тәкид едир. Сијаси аналитик Һәсән Ҹуни бу һагда белә дејир: м.к- Бу гәнаәтдәјәм ки, һөкумәтин тәшкили ҹидди проблемләрлә үзләшир вә онун чох һиссәси Һәриријә аиддир. Тәрслик, хариҹиләрә истинад, ҝәләҹәк һөкумәтдә парламент әксәријјәтинин нәзәрини арадан ҝөтүрмәјә сәј,/ тәәссүфлә, Америка башда олмагла гәрблиләрин истәјидир. Ливан халгынын ҝөзләнтиси, бу өлкәдә игтисади рөвнәг/ вә коррупсија илә мүбаризә үчүн назирләр кабинетинин тез бир заманда тәшкилидир. Бәзи ливанлы аналитикләр Һәриринин назирләр кабинетинин тәшкили үчүн парламент үзвләри илә анлашмамасы вә тәрсликләринин дәлилини, бәзи хариҹи рәсмиләрин ону һимајә үзрә сон ҝөрүшләриндә ҝөстәрдикләри јашыл ишыг һесаб едирләр. Ливанын 76-ҹы һөкумәтинин баш назири Һәссан Дијабын истефасындан алты ајдан чох бир вахт кечир. Бу өлкәнин әсас ганунунда Ливанын јени һөкумәтинин тәшкили үчүн хас бир заман мүәјјән едилмәјиб вә јалныз парламент үзвләри/ вә назирләр кабинетинин тәшкили тапшырығыны алмыш президентин анлашмас/ ҝәләҹәк һөкумәтин јарадылмасынын јеҝанә јолудур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!