?>
Гәрби Асија вә Орта Асија Хәбәрләри – Сәудијјә режими вә Әфганыстан

Сәудиләрин Әфганыстана тәдриҹән сызмаг ҹәһди – Арашдырма

Сәудиләрин Әфганыстана тәдриҹән сызмаг ҹәһди – Арашдырма

Әр -Ријад Әфганыстанла бағлы практики сијасәт апараҹаг вә дини мөвгејиндән истифадә едәрәк јени һөкумәтә рәһбәрлик етмәјә чалышаҹаг. Бу арада, Талибан үчүн әсас нараһатлыглардан бири, хариҹи јардымы вә ја сәрмајәни сүрәтләндирән гануни бир һөкумәт олараг танынмагдыр. Демәли, Талибан кечмишә нисбәтән даһа јумшаг ола биләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 1998-ҹи илдә Кабул, Әфганыстана сығынан Әл-Гаидә лидери Усама бин Ладени Сәудијјә режиминә тәһвил вермәкдән имтина етдикдә, Әр-Ријад Әфганыстандакы сәфирлијини бағлады. 2001 -ҹи илдә Нју Јоркдакы Дүнја Тиҹарәт Мәркәзинә едилән һүҹумдан сонра Әр -Ријад Әфганыстанла бүтүн әлагәләрини кәсди.

Лакин бунунла белә Сәудијјә Әрәбистаны Әфганыстанла әлагәләрини бу мүддәтдән артыг кәсә билмәз.

Бунунла әлагәдар олараг Јахын Шәрг Институтунун тәдгигатчысы "Мәһәммәд Сүлејман" Ал-Монитор-а вердији мүсаһибәдә бунлары сөјләјиб: “АБШ Әфганыстаны тәрк етдикдән сонра Әр-Ријад бу өлкәдә јени бир рол ахтарыр. 1990 -ҹы илләрдә Әр -Ријад Әфганыстаны таныјан азсајлы пајтахтлардан бири иди вә инди. Һазырда исә Сәудијјә Әрәбистаны илә Талибан арасындакы әлагәләр ән аз сәвијјәдәдир.”

 

Сәудијјә Әрәбистаны илә Әфганыстан арасындакы әлагәләрдә узун сүрән сојуглугдан сонра Әр -Ријад һансы чәтинликләрлә үзләшәҹәк?

Әввәлҹә Гәтәр кими бир нечә реҝионал рәгибин Талибанла бирбаша әлагәси вар иди. Гәтәр бу ҝүн диггәт мәркәзиндәдир, чүнки Кабул Һава Лиманыны идарә етмәјә вә тәхлијә ишләриндә иштирак етмәјә көмәк едир.

Әслиндә Гәтәр, Талибан -ын Доһада офисини ачдығы 2013 -ҹү илдән бәри АБШ -ын Әфганыстанда әсас мүттәфигидир. 2016 -ҹы илдә дә Талибан вә деврилмиш Әфганыстан Президенти Әшрәф Гани арасында сүлһ просеси мәһз Гәтәрдә башлады.

Белә ки, Сәудијјә Әрәбистанынын бөлҝәдәки бәзи рәгиб өлкәләри Кабилдәки Талибан рәсмиләри илә бирбаша әлагәдәдир. Әр -Ријад Талибанла мүнасибәтләрини 20 ил әввәлки сәвијјәјә ҝәтирә билмәсә, Әфганыстанын даһа чох ирәлиләјиш әлдә едәҹәји еһтимал олунур.

Түркијә, Кабил һава лиманыны идарә етмәк үчүн Гәтәрлә бирликдә чалышараг тәсирини артырмаға чалышыр, лакин бөлмәләри тәһлүкәсизлик идарәчилијинә гарышмадығы тәгдирдә һава лиманы миссијасына гатылмаг истәмәјәҹәкдир.

Гәрби Асија (Јахын Шәрг) Институтунун тәдгигатчысы Мәһәммәд Сүлејман һесаб едир ки, Сәудијјә Әрәбистаны Әфганыстанла әлагәләрини бәрпа етмәк үчүн Исламабадла мүнасибәтләриндән истифадә едә биләр.

Әр -Ријад Әфганыстанла бағлы практики сијасәт апараҹаг вә дини мөвгејиндән истифадә едәрәк јени һөкумәтә рәһбәрлик етмәјә чалышаҹаг.

Бу арада, Талибан үчүн әсас нараһатлыглардан бири, хариҹи јардымы вә ја сәрмајәни сүрәтләндирән гануни бир һөкумәт олараг танынмагдыр.Демәли, Талибан кечмишә нисбәтән даһа јумшаг ола биләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*