?>

Сәбуһи Сәлимовун аиләси онун талејинә ҝөрә нараһатдыр

Сәбуһи Сәлимовун аиләси онун талејинә ҝөрә нараһатдыр

Азәрбајҹанда Дөвләт Тәһлүкәсизлик Хидмәтинин әмәкдашлары тәрәфиндән һәбс едилмиш диндар Сәбуһи Сәлимовун аиләси онун талејинә ҝөрә нараһатдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир, о , октјабрын 20-дә сахланылыб вә һәмин вахтдан етибарән аилә үзвләри онун һаггында мәлумат ала билмирләр.

Диндар октјабрын 20-дә гызынын Һөкмәли гәсәбәсиндә јерләшән евиндән апарылыб, евдә ахтарыш апарылыб. Бу барәдә диндарын һәјат јолдашы Фатимә Сәлимова билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, ахтарыш заманы әмәкдашлар мобил телефон, компүтер, диндарын нәвәсинә мәхсус планшети ҝөтүрүбләр. Бундан башга, Бакыда диндарын өз евиндә ахтарыш апарылыб.

Мәһбусун һәјат јолдашы дејиб: "Индијәдәк бизим Сәбуһи һаггында һеч бир мәлуматымыз јохдур. Онун башына нә ҝәлдијини билмирик. О, Биринҹи Гарабағ мүһарибәсинин иштиракчысыдыр. Сағламлығына ҹидди шәкилдә зијан вуруб. Бир нечә ил әввәл үрәк әмәлијјаты кечириб, 4 дамары дәјишдирилиб. Сәбуһи чох хәстә иди вә онун әсассыз олараг һәбсдә сахланылмасы вәзијјәтини ағырлашдыра биләр".

Онун сөзләринә ҝөрә, диндар һеч бир тәшкилата үзв дејил, ади диндар, вәтәнпәрвәрдир. Кечән ил о, 4 дәфә мүһарибәјә апарылмасы үчүн һәрби комиссарлыға ҝедиб. Амма сәһһәти илә әлагәдар ону апармајыблар.

Хатырладаг ки, сон ҝүнләр бир нечә шиә илаһијјатчы вә дини фәал гыса мүддәтлик сахланылыб.

Илаһијјатчы Сәрдар Бабајевә гаршы исә ҸМ-ин 274-ҹү (дөвләтә хәјанәт) маддәси илә ҹинајәт иттиһамы ирәли сүрүлүб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*