?>

Сүлһмәрамлыларын командири Ханкәндинә Ермәнистандан ҝәлиб

Сүлһмәрамлыларын командири Ханкәндинә Ермәнистандан ҝәлиб

Русијанын Гарабағдакы сүлһмәрамлы континҝентинин јени команданы Михаил Кособоков бу ҝүндән етибарән рәсмән өз вәзифәсинә башлајыр. О Ханкәндинә ҝетмәздән өнҹә Ирәвана сәфәр едиб вә Ермәнистанын мүдафиә назири илә ҝөрүшүб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ҝенерал-лејтенант Рүстәм Мурадову әвәз едән Русија сүлһмәрамлыларынын јени команданы Михаил Кособоков Ханкәндиндә өз вәзифәсинә башламаздан өнҹә дүнән Ермәнистана сәфәр едиб вә Русијанын Ермәнистандакы 102-ҹи базасынын командири, полковник Дмитри Овчаровла бирликдә Ермәнистанын мүдафиә назири Аршак Карапетјанын гәбулунда олуб.

Ҝөрүшдә Русија Федерасијасынын Ермәнистандакы сәфирлијинин мүдафиә мәсәләләри үзрә атташеси, полковник Игор Шербаков да иштирак едиб.

Ермәнистан мүдафиә назири Русијанын бөлҝәдәки һәрби-сијаси вәзијјәтин сабитләшмәсинә јөнәлмиш сәјләрини, һәмчинин Дағлыг Гарабағдакы сүлһмәрамлы миссијанын сәмәрәлилијини јүксәк гијмәтләндириб.

Карапетјан Кособокову јени вәзифәјә тәјин олунмасы мүнасибәтилә тәбрик едиб вә она сүлһмәрамлы миссијасыны јеринә јетирмәкдә уғурлар арзулајыб. Овчарову да һәрби база командири тәјин едилмәси мүнасибәтилә тәбрик едән ермәни назир, Ермәнистанда јерләшән Русија базасынын бөјүк ролуну вә әһәмијјәтини вурғулајыб.

Михаил Кособоков буна гәдәр Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин 58-ҹи Үмумгошун Ордусунун командан мүавини постуну тутуб.

Ҝенерал бир вахтлар Русијанын Абхазијадакы һәрби базасынын команданы олуб.

Һәмчинин Михаил Кособоковун ады Украјнанын “Миротвореч” сајтынын мәлумат базасына дахил едилиб. Украјна тәрәфи Кособокову Донбасдакы сепаратчылара силаһ-сурсат чатдырмагда вә Русија ордусунун һиссәләрини Украјна әразисинә ҝөндәрмәкдә иттиһам едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*