Сионизим Хәбәрләри

ИИР илә мүһарибәдән бәрк тәшвишә дүшмүш Исраил Азәрбајҹан вариантына әл атыр

ИИР илә мүһарибәдән бәрк тәшвишә дүшмүш Исраил Азәрбајҹан вариантына әл атыр

Еһуд Барак: "...Биз һәр ики тәрәфә фајда кәсб едән мүдафиә вә тәһлүкәсизлик кими саһәләрдә гаршылыглы фәалијјәти вә әмәкдашлығы инкишаф етдиририк..."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 1979-ҹу илдә Имам Хомејни һәзрәтләринин башчылығы илә Иранда зәфәр чалмыш Ислам Ингилабынын гаршысына гојдуғу әсас приоритетләрдән бири дә, 1948-ҹи илдә Фәләстин торпагларыны ишғал едәрәк гондарма Исраил режимин јаратмыш сионист јәһуди өлкәсини јер үзүндән силмәкдир...

Бу истигамәтдә динамик шәкилдә инкишаф едән Иран Ислам Республикасы гондарма јәһуди режиминин јер үзәриндән силинмә тарихини дә, нисби шәкилдә ачыгламышдыр. Белә ки, 09 Сентијабр 2015 тарихдә иҹтимаијјәт нүмајәндәләри илә бирҝә кечирилән ҝөрүшдә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары Исраил режиминин Иран илә алтылыг арасында имзаланмыш нүвә разылашмасы барәдә ирадларына тохунараг белә билдирибләр: “Биринҹиси, Аллаһын көмәји илә сиз јахын 25 или ҝөрмәјәҹәксиниз. Чүнки, јахын 25 ил әрзиндә артыг сионист режим мөвҹуд олмајаҹаг. Икинҹиси, бу мүддәт әрзиндә мүбаризә вә мүгавимәт руһијјәси бир ан белә сионист режими раһат гојмајаҹаг".

Белә бир ачыг месажын ардынҹа Теһран, Мәшһәд вә с ири шәһәрләрин хијабанларында сионист режимин мәһв олаҹағы ҝүнүн саат вә санијәләрини сајан диҹитал табло сајғаҹлар да гојулубдур...

Бу мәсәләдән бәрк тәшвишә дүшмүш јәһуди иҹмасы исә, Исраил режиминин бир ҝүн артыг белә јашамасы үчүн әлиндән ҝәлән тәлаш вә зәһмәтләри әсирҝәмирләр...

Мүхтәлиф әрәб өлкәләри илә, әлагәләрини горујуб сахламаға ҹан атан Исраил үчүн Азәрбајҹан һакимијјәти там башга мәна кәсб едир...

"Исраил үчүн ачыг мүсәлман өлкәси олан вә динамик инкишаф едән Азәрбајҹан илә мүнасибәтләр хүсуси әһәмијјәт дашыјыр."

Бу сөзләри стмеҝи.ҹом сајтына мүсаһибәсиндә гондарма Исраил режимин сабиг баш назири вә дахили ишләр назири Еһуд Барак дејиб.

“... Биз һәр ики тәрәфә фајда кәсб едән мүдафиә вә тәһлүкәсизлик кими саһәләрдә гаршылыглы фәалијјәти вә әмәкдашлығы инкишаф етдиририк. Бир чох диҝәр саһәләрдә мүһүм аддымлар атмышыг”, - Барак билдириб.

О гејд едиб ки, Исраил үмумилли лидер Һејдәр Әлијевин рәһбәрлији алтында Азәрбајҹан тәрәфи илә апарылан ачыг диалоглары јүксәк гијмәтләндирир:

“Мән баш назир олдуғум дөврдә ону шәхсән таныдығыма вә онунла бејнәлхалг мәсәләләрдә бирликдә ишләдијимә ҝөрә гүрур дујурам. Әлбәттә, биз президент Илһам Әлијевлә ишләмәкдән хошбәхтик”, - Барак әлавә едиб.

Хатырладаг ки, сионист режимә мәхсус дронлар дәфәләрлә Азәрбајҹан Республикасы әразиләри сәмтиндән Иран Ислам Республикасынын һава саһәсини позараг кәшфијјат әмәлијјатлары апармаға ҹәһд едибләр. Белә бир аддымлар Нахчыван, Астара вә Ләнкәран әразиләриндә јерләшән ҝизли һәрби базаларда гејдә алыныб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
conference-abu-talib
We are all zakzaki