?>

Сионист режим тәһлүкәсизлик системләринин сындырылдығыны етираф едиб

Сионист режим тәһлүкәсизлик системләринин сындырылдығыны етираф едиб

«Мусанын әсасы» адлы һакер групу сионист режимин ҹасуслуг һава шарынын Бејт-Һанун шәһәриндә Гәззәнин үзәринә дүшмәсинин мәсулијјәтини үзәринә ҝөтүрүб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Сионист режимин ҹасуслуг-һәрби һава шары ҹүмә ҝүнү Гәззә золағынын шималында сүгут едиб вә Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин әлинә дүшүбдүр.

Медиалар хәбәр верибләр ки, модерн тәҹһизатлар дашыјан бу һава шары һеч бир хәсарәт алмадан мүгавимәт гүввәләринин әлинә кечиб.

«Әл-Рәј әл-Јәум» гәзетинин вебсајты сионист «Једиот Аһаронот» нәшринә истинадла јазыб: Бу ҹасуслуг һава шарынын гијмәти, ики милјон «шекел», башга сөзлә, 580 мин доллардыр.

«Једиот Аһаронот» гејд едибдир ки, «Мусанын әсасы» һакер групу бу һава шарынын Гәззәнин үзәринә дүшмәсинин мәсулијјәтини өз үзәринә ҝөтүрүбдүр.

Бу сионист медианын билдирдијинә ҝөрә, һава шары модерн ҹасуслуг вә фотографија тәҹһизатларына малик олуб вә сионист режим ондан һәрби вә кәшфијјат һәдәфләри үчүн истифадә едирмиш.

Индијә кими сионистләрин системләри вә һәдәфләринә гаршы бир нечә әмәлијјат кечирмиш «Мусанын әсасы» һакер групу билдирибдир ки, һава шарынын сүгуту, һәлә ишин әввәлидир. Бу груп сионист режимә хәбәрдарлыгла вурғулајыбдыр ки, бүтүн саһәләрдә һүҹумлар давам едәҹәк.

Сионист режим мүгавимәт гүввәләринин бу һава шарынын модерн технолоҝијасы вә һәссас информасијаларыны әлдә етмәләриндән горхур.

«Мусанын әсасы» һакер групу бундан әввәл ишғал олунмуш әразиләрдәки күчәләрдә гурашдырылмыш мүшаһидә камералары вә сионист режимин силаһ ширкәтләринин камераларыны сындырмышды.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*