?>
Ислам вә Сағламлыг

Һиҹамәт вә онун инсан организиминә ҝөстәрдији мөҹүзәви фајдалары

Һиҹамәт вә онун инсан организиминә ҝөстәрдији мөҹүзәви фајдалары

Имам Садиг (ә) бујуруб: "Һиҹамәт олунан јердән бәдәнин зәһәриндән башга бир шеј хариҹ олмур."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Ислам шәриәтиндә сағламлыг вә узунөмүрлүлүк елми вә тибби арашдырмаларла сүбута јетмәси кимсәјә мәхфи дејилдир. Елә бу сәбәбдән дә анти-идеалист гүввәләр башда атеизим олмагла узун илләрдир Ислам Дининин бу парлаг ишғы үзәринә өртүк өртмәклә Дин мәһфумуну бәшәријјәтә әфјун кими танытдырмаға чалышырлар. Амма онларда јахшы билирләр ки, даим инсанлыға төһфә верән мәһз Илаһи Пејғәнбәрләр (әлејһимус-сәла

Бу ҝүнкү мәгаләмиз Меһди Таһири ҹәнабларынын гәләмә алдыглары "Ислам шәриәтиндә сағламлыг вә узунөмүрлүлүк елми вә тибби сүбутларла" адлы китабынын тәрҹүмәси үзәриндәдир.

Мүәллиф дејир: Имам Садиг (ә) бујуруб: "Һиҹамәт олунан јердән бәдәнин зәһәриндән башга бир шеј хариҹ олмур."

Һәзрәт Әли (ә) бујуруб: "Ушағын бәдәнини һиҹамәт етмәк ағаҹы будамаг кимидир. Һиҹамәт өлүмдән башга бүтүн дәрдләрин дәрманыдыр".

Әзиз Пејғәмбәр бујуруб: "Ҹәбрајыл (ә) мәнә һиҹамәт етмәји елә тапшырды ки, онун ваҹиб олдуғуну сандым".

Һиҹамәтин ҹисми фајдалары

1- Һиҹамәт ушагларда вә јенијетмәләрдә бојун, чәкинин вә инкишафын сүрәтини артырар.

2- Һиҹамәт көрпәләрин, ушагларын вә јенијетмәләрин иштаһынын артмасына сәбәб олур.

3- Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрдә 91 дәрдин о ҹүмләдән: Хәназир (су чичәји), миҝрен, хроники өскүрәк, ардыҹыл сојугдәјмә, астма, алерҝија, көрпәләрдә сарылыг (физиоложи сарылыг), ҝеҹә јерини ислатмаг, зәиф ҝөрмә вә с. кими хәстәликләрин мүалиҹәсиндә мүсбәт тәсирә маликдир.

4- Ҝөрмә габилијјәти јахшы олмајан бәзи ушаглар һиҹамәт етдикдән сонра ҝөзләринин зәифлији дүзәлир вә даһа ејнәјә еһтијаҹлары олмур.

5- Һиҹамәт, ушаг вә јенијетмәләрин үз вә дәриләринин шәффафлыг вә ҝөзәллијинә сәбәб олур. Һабелә сачларын бөјүјүб тәравәтләнмәсиндә дә тәсирлидир.

6- Ушаг вә јенијетмәләрин әксәр дәри хәстәликләри һиҹамәт етмәклә дүзәлиб.

7- Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрин јаддашыны, гаврама гүввәсини шиддәтли дәрәҹәдә ҝүҹләндирир.

8- Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрин ган дөвраныны јахшылашдырыр вә ганазлығынын дәрманыдыр.

9- Һиҹамәт јенијетмә гызларда менструасијанын низамланмасында еләҹә дә ајлыг адәтләриндәки нараһатлыг вә ағрынын азалмасында чохлу тәсири маликдир.

10- Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрдә бәдәнин мүгавимәтинин артмасына, әзәләләрин даһа чох ҝенишләнмәсинә, идман вә һәрәкәт заманы онларын ҹисми тәсиринин артмасы вә бәдән фәалијјәтинә сәбәб олур.

11- Демәк олар ки, һиҹамәт бүтүн ҹисми вә руһи хәстәликләрин дәрманыдыр, ја да нисби сурәтдә мүалиҹә едир вә ја һеч олмаса башга дәрманларын мүалиҹәви тәсирини ҝүҹләндирир.

12- Ҹавад Фазил "Исламда тибб вә ҝиҝијена" китабында белә јазыр: "Һиҹамәт васитәсилә мүалиҹә олан ән мүһүм хәстәликләр: диш ағрысы, диш әтләринин корланмасы, үрәк сыхылмасы, бөјрәјин фәалијјәтиндә позунту, сидик кисәсинин хроники нараһатлыглары, ушаглығын нараһатлыглары, ајбашы позунтулары, дәри сәпкиләри, чибанлар вә с.- дән ибарәтдир.

Һиҹамәт тәдгигат мүәссисәләринин апардыглары ахтарышларын нәтиҹәси
Сон 17 ил әрзиндә Иран һиҹамәт тәдгигатлары мүәссисәси шөбәсиндә апарылан тәдгигатлар вә һиҹамәт олунан 500 јүз мин нәфәрдән ҝөтүрүлмүш статистика һиҹамәтин тәхминән 200 хәстәлик үзәриндә там јахуд ниҹби тәсирини сүбута јетирмишдир. Һиҹамәтин арадан галдырдығы хәстәликләрин бәзиләри ашағыдакылардан ибарәтдир:

1- Ҝүҹлү баш ағрылары вә миҝрен;

2- Сигарет вә наркоманијаја алудәлик;

3- Ҝөрмә габилијјәтинин зәифлији;

4- Ган тәзјиги вә ганын лахталанмасы;

5- Ганда јағланма, шәкәр вә ҹөвһәр;

6- Үздә сәпкиләр вә ләкәләр;

7- Дәри вә бәдәндә гашынма хәстәликләри;

8- Инфаркт вә апоплексија (бејнә ган сызмасы нәтиҹәсиндә ифлиҹ);

9- Сачын төкүлмәси вә баш кәпәји;

10- Бәдәнин тәһлүкәсизлик гүдрәтинин зәифлији (иммун системинин зәифләмәси);

11- Ревматизм;

12- Әл вә ајағын кејимәси;

13- Ушагларын гысабој олмасы;

14-Астма, өскүрәк тәнҝнәфәслик, аллерҝија вә һәссаслыглар;

15- Хроники сојугдәјмә вә грип;

16- Сонсузлуг вә зөһрәви хәстәликләр;

17- Ушагларда һуш вә јаддашын зәифлији;

18- Гадынларда менструасија позунтулары;

19- Иштаһшызлыг вә арыглыг;

20- Имиасын (отураг әсәбинин илтиһабы) вә дамар ҝенишләнмәсинин мүалиҹәси;

21- Пис һәзм етмә вә мәдә вәрәми;

22- Ган зәһәрләнмәләри вә хроники инфексијалар;

23- Һормонларын позулмасы;

24- Әсәби вә руһи хәстәликләрин нәзарәти;

25- Руһдан дүшмәк вә сүстлүк;

26- Тохумлугда киста (шиш);

27- Ағыз учугламасы;

28- Синозит;

29- Бәдәндә артыг түкләрин төкүлмәси;

30- Јуху позунтулары;

31- Радикулит вә бел ағрылары;

32- Хәрчәнҝ хәстәликләринин мүхтәлиф нөвләри;

33- Өрә вә егзема;

34- Дилдә пәлтәклик;

35- Простат вәзи хәстәликләри;

36- Бөјрәк вә өд кисәсиндә даш;

37- Су чичәји вә хәназир;

38- Һепатит;

39- Көрпәләрдә сарылыг;

40- Һамилә гадынларын јерикләмәси вә с.

Һиҹамәтә аид бир нечә мәсәлә

1- Һиҹамәт етмәк үчүн уғурлу ҝүнләр

А- Шәнбә ҝүнү

Б- Базар ҝүнү: Аллаһын Рәсулу (с) бујуруб: "Базар ҝүнү олунан һиҹамәт бүтүн дәрдләрә дәрмандыр".

Ҹ- Базар ертәсинин сону: Имам Садиг (ә) бујуруб: "Базар ертәси ҝүнүнүн сону олунан һиҹамәт бәдәндә олан ағрылары чәкир чыхардыр".

Ч- Чәршәнбә ахшамы ҝүнү ајын 17, 19, вә 21-ә тәсадүф едәрсә, Пејғәмбәрин (с) бујурдуғуна әсасән, бу ҝүндә олунан һиҹамәт бир иллик ағрыларын дәрманыдыр.

Д- Ҹүмә ахшамынын сону.

Е- Ајын 12-дән 15-ә кими олунан һиҹамәт бәдәнин сағалмағына сәбәб олур.

Ә- Мүбарәк Рамазан ајында ахшам һиҹамәт етмәк лазымдыр.

2- Һиҹамәт етмәк үчүн уғурсуз ҝүнләр

А- Ҹүмә ҝүнү ҝүнорта.

Имам Садиг (ә) бујуруб: "Ҹүмә ҝүнү ҝүнорта һиҹамәт етдирән шәхсин һалы писләшәрсә, өзүндән башгасыны мәзәммәт етмәсин"

Б- Чәршәнбә ҝүнү. Пејғәмбәр (с) бујуруб: "Һәр кәс чәршәнбә ҝүнү һиҹамәт етдириб үзүндә ләкә әмәлә ҝәләрсә өзүндән гејрисини мәзәммәт етмәсин."

В- Ајын ахыры. Бу ишин сәбәбини Имам Рза (ә) белә бујуруб: "Ај јарымчыг оларса ганда да нөгсан јараныр вә ајын долмағы (даирә формасыны алмасы) илә ган да артыр. (Тәдгигатларын бунун сәбәбини 100 илләр сонра кәшф етмәси мүмкүндүр. Ганын артыб-азалмасынын ајын долуб бошалмасы васитәсилә олмасы ола билсин дәниздәки "чәкилмә вә габарма" һадисәсинә бәнзәјир ки, бу да ајла бағлыдыр.)

3- Һиҹамәтдән әввәл јемәк

Һиҹамәт бир аз јемәк једикдән сонра едилмәлидир, чүнки, Имам Казим (ә) бујуруб: "Һиҹамәт јемәкдән сонра олмалыдыр. Она ҝөрә ки, инсан тох оларкән һиҹамәт едәрсә ган бир јерә јығылар вә хәстәлик бәдәндән чыхар. Аҹ оларкән һиҹамәт едәндә исә, ган хариҹ олаҹаг амма хәстәлик олдуғу кими бәдәндә галаҹагдыр".Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*