?>
Һәҹҹ –Исламын Бөјүк Сијаси вә Ибади Әмәли – Әрәфә Дуасы

Рәшт шәһәринин ҹамааты “Шәһидләр Ҝүлзарында” Имам Һүсејнин (ә) охудуғу Әрәфә дуасыны охујуб – Фото Репортаж

Дүнјанын бир чох јерләриндә олдуғу кими һәзәрәт Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрәфә ҝүнү охудуғу бу мәшһур вә Төвһиди маариф илә долу олан Әрәфә Дуасы, Иран Ислам Республикасыын Ҝилан әјаләтинин мәркәзиндә, Рәшт шәһәриндә јерәшән Шәһидләр Ҝүлзарында, мөмин халг күтләсинин иштиракы илә охунмушдур.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Әрәфә ҝүнү Исламда мүбарәк ҝүнләрдән сајылыр. Һәмин ҝүнүн ҝеҹәсини намаз вә дуа илә кечирмәк, ҝүндүз исә оруҹ тутмаг савабдыр. Һәзрәт Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Мәсум Имамлар (әлејһимус сәлам) әрәфә ҝүнү оруҹ тутан шәхсин ҝүнаһларынын бағышланаҹағыны бујурмушлар.

Әрәфә ҝүнү Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) дилиндән рәвајәт едилән "Әрәфә дуасы"ны охумағын да бөјүк савабы вар. Һәмин дуаны вахтилә Имам Һүсејн (ә) һәҹҹ зијарәти заманы, әрәфә ҝүнүндә Әрәфат чөлүндә охумушду.

Дүнјанын бир чох јерләриндә олдуғу кими һәзәрәт Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрәфә ҝүнү охудуғу бу мәшһур вә Төвһиди маариф илә долу олан Әрәфә Дуасы, Иран Ислам Республикасыын Ҝилан әјаләтинин мәркәзиндә, Рәшт шәһәриндә јерәшән Шәһидләр Ҝүлзарында, мөмин халг күтләсинин иштиракы илә охунмушдур.

 

Әрәфә Ҝүнү нә демәкдир вә һансы ҝүндүр?

Әрәфә ҝүнү зилһиҹҹә ајынын 9-ҹу ҝүнүнә дејилир. Һаҹилар һәмин ҝүн Мәккә кәнарындакы Әрәфат чөлүндә “вүфуг”- дајаныб нијјәт етдикләри үчүн она бу ад верилиб. Әрәфат - Мәккә шәһәриндән 20 км. ҹәнуб-шәргдә, Мәккә-Таиф јолунун кәнарында јарымдаирәви тәпәләрлә әһатәләнмиш әразинин адыдыр. Рәвајәтә ҝөрә, Һәзрәт Адәм Пејғәмбәрлә (ә) Һәвва ҹәннәтдән говулдугдан сонра бир-бирини ахтарараг хејли ҝәзиб-долашмыш вә нәһајәт, Әрәфатда ҝөрүшмүшдүләр. Башга бир рәвајәтә ҝөрә, мәләк Ҹәбраил Һәзрәт Ибраһим Пејғәмбәрә (ә) һәҹҹ әмәлләрини бурада баша салмыш вә Ибраһим Пејғәмбәр (ә) "билдим, анладым" дејә ҹаваб вермишди. Һәр ики варианта ујғун олараг, "Әрәфат" сөзү дә "билмәк, танымаг" көкүндән гајнагланыр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*