?>

Рәиси: "Теһран вә Анкара икитәрәфли әлагәләрин сәвијјәсини јүксәлтмәјә һазыр олмалыдыр"

Рәиси:

Иран президенти Түркијәнин хариҹи ишләр назири илә ҝөрүшдә вурғулајыб: "Иран вә Түркијә әлагәләри индики сәвијјәдән һәртәрәфли әмәкдашлыға јүксәлтмәјә һазыр олмалыдыр".

АБНА24 Хәбәр Верир, Иран президенти Сејид Ибраһим Рәиси бу ҝүн Иранда сәфәрдә олан Түркијәнин хариҹи ишләр назири Мөвлуд Чавушоғлуну гәбулу заманы, ики өлкә арасында хүсусилә дә тиҹарәт вә игтисади әлагәләрин инкишафынын ики өлкә халгынын хејринә олдуғуну билдирәрәк, дејиб: "Иран вә Түркијә узунмүддәтли әмәкдашлыг үчүн јол хәритәсини јекунлашдырмагла гаршылыглы әлагәләри индики сәвијјәдән һәртәрәфли әмәкдашлыға јүксәлтмәјә һазыр олмалыдыр".

Иран президенти әлавә едиб: "Ики өлкә арасында реҝионал әмәкдашлыг бејнәлхалг әмәкдашлыға чеврилмәлидир вә бу ҹүр гаршылыглы әлагә һәр ики өлкәнин мүһүм мөвгејини нәзәрә алараг глобал мәсәләләрдә тәсирли ола биләр".

Президент Ислам Республикасынын реҝион өлкәләринин өз проблемләрини әҹнәбиләрин мүдахиләси олмадан һәлл едә билмәси илә бағлы бахышына тохунараг, гејд едиб ки, әҹнәбиләрин мөвҹудлуғу реҝион халглары вә һөкумәтләри арасында инамсызлыг вә ҝәрҝинликдән башга һеч бир фајдасы олмајаҹаг; Неҹә ки, АБШ-ын Әфганыстанда 20 иллик варлығы гәтл, ган төкүлмәси вә дағынтыдан башга һеч нә илә нәтиҹәләнмәди вә мәлум олду ки, Әфганыстанын проблемләри бу өлкә халгы вә гоншуларынын көмәји илә һәлл едилә биләр.

Иран президенти ИШИД террор груплашмасынын фәалијјәтинин бүтүн реҝион өлкәләринин зијанына олдуғуна диггәт чәкәрәк, дејиб: "АБШ рәсмиләринин етирафына ҝөрә, ИШИД-и онлар јарадыблар вә тәбии ки, бу груплашма америкалыларын сифариши илә һәрәкәт едир вә мүхтәлиф өлкәләрдә онларын адындан гәтл төрәдир вә ган төкүр".

Рәиси гејд едиб ки, терроризм вә мүтәшәккил ҹинајәткарлыгла мүбаризә Теһран вә Анкара арасында әмәкдашлығын мәркәз нөгтәси ола биләр вә Иран бу саһәдә дә Түркијә илә әмәкдашлығы инкишаф етдирмәјә һазырдыр.

Дөвләт башчысы Түркијәнин хариҹи ишләр назиринин Иранла Ҹәнуби Гафгаз реҝионунда ортаг әмәкдашлыға даир сөзләринә истинад едәрәк, дејиб: "Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹан вә Түркијә илә дәрин вә узунмүддәтли дини вә мәдәни әлагәләри вар вә биз әҹнәбиләрин бәзи һәрәкәтләринин әлагәләрә хәләл ҝәтирмәсинә имкан вермәмәлијик".

Түркијәнин хариҹи ишләр назири дә бу ҝөрүшдә, өлкәсинин Иран Ислам Республикасы илә әлагәләрини сүрәтләндирмәјә чалышдығыны вурғулајыб.

Чавушоғлу дејиб: "Түркијә Иранын јени һөкумәтини нәтиҹәјөнүмлү һөкумәт һесаб едир вә Теһранла әмәкдашлыг сәвијјәсини мүмкүн гәдәр артырмаг әзминдәдир".

Түркијәнин хариҹи ишләр назири, һәмчинин Ҹәнуби Гафгазда сабитлик вә тиҹарәтин инкишафында Иранын әмәкдашлығы вә иштиракынын әһәмијјәтинә тохунараг, дејиб: "Биз Ҹәнуби Гафгазда сабитлик вә тиҹарәт әлагәләрини артырмаг үчүн Иранла икитәрәфли әмәкдашлыг гурмаг вә ҝүҹләндирмәк истәјирик".

Бөлҝәдә баш верән просесләрә дә тохунан Чавушоғлу террорла мүбаризә вә реҝионда сабитлијин тәмин едилмәсиндә Иранла әмәкдашлыг етмәк истәдикләрини билдириб.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*