?>

Русија Рәшт-Астара дәмир јолунун иншасында јахындан иштирак едәҹәк

Русија Рәшт-Астара дәмир јолунун иншасында јахындан иштирак едәҹәк

Русија Рәшт-Астара дәмир јолунун тикилиб баша чатдырылмасында мараглыдыр вә бу ишдә Ирана јахындан көмәк ҝөстәрәҹәк.

АБНА24 Хәбәр Верир , буну Русијанын Баш назиринин мүавини Алексеј Оверчук Иранын Тиҹарәтин Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри Әлирза Пакпејман илә ҝөрүшүндә дејиб.

Санкт-Петербург игтисади форуму чәрчивәсиндә кечирилән ҝөрүшдә “Шимал-Ҹәнуб” Бејнәлхалг Нәглијјат Дәһлизинин формалашмасы мүзакирә олунуб. Гејд олунуб ки, бу дәһлиз Русија илә Иран арасында тиҹарәт әлагәләрини ҝенишләндирмәклә јанашы, һәр ики өлкәнин транзит имканларыны да артыраҹаг. Русија дәһлиз васитәсилә Фарс Көрфәзи вә Ҹәнуб-Шәрги Асија өлкәләри илә транзит вә тиҹарәт әлагәләрини ҝенишләндирәҹәк.

Гејд едәк ки, “Шимал-Ҹәнуб” Бејнәлхалг Нәглијјат Дәһлизи Иран вә Азәрбајҹан әразисиндән кечир. Фарс Көрфәзи вә Ҹәнуб-Шәрги Асијадакы өлкәләр јүкләрини Бәндәраббас вә Чабаһар лиманлары васитәсилә Ирана, бурадан исә Гәзвин-Рәшт-Астара(Иран)-Астара(Азәрбајҹан) дәмир јолу илә Русијаја вә әкс истигамәтә дашымаг истәјиндәдирләр. Бу јол һәм уҹуз, һәм дә гыса мүддәтдә јүкләрин чатдырылмасына тәминат верир.

Һәләлик јолун Гәзвин-Рәшт һиссәси тикилиб истисмара верилиб. Рәшт-Астара һиссәсиндә исә ишләр давам едир. Русија дәһлизин тамамланмасында мараглы олдуғу үчүн Иран илә бу саһәдә әмәкдашлығыны артырмагдадыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*