?>

Русија Гафгаз реҝиону васитәсилә санксијалардан јан кечмәјә чалышыр

Русија Гафгаз реҝиону васитәсилә санксијалардан јан кечмәјә чалышыр

Украјна һөкумәти Русијанын Азәрбајҹан Республикасы да дахил олмагла Гафгаз реҝиону өлкәләри васитәсилә санксијалардан јан кечмәјә чалышдығыны билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Украјна Мүдафиә Назирлијинин кәшфијјат хидмәти иддиа едиб ки, Русија Ермәнистан, Азәрбајҹан Республикасы вә Ҝүрҹүстан васитәсилә Гәрбин ҝениш санксијаларындан јан кечмәјә чалышыр.

Мүдафиә Назирлијинә бағлы кәшфијјат хидмәти өз Фаҹебоок сәһифәсиндә јазыб ки, Русија өз мәһсулларынын бејнәлхалг базарлара ихраҹыны бәрпа етмәк вә санксијалардан јан кечмәк үчүн үч өлкә илә данышыглар апарыр.

Мәлуматда дејилир ки, Русија бу үч өлкәјә мәһсул тәдарүк етмәк вә үчүнҹү өлкәләрә ихраҹ етмәк нијјәтиндәдир. Бу өлкәләрдә артыг 200-дән чох ширкәт јарадылыб.

Украјна Мүдафиә Назирлијинин Кәшфијјат Хидмәти Ермәнистанын Русија ширкәтләри үчүн хүсусилә информасија технолоҝијалары саһәсиндә мүнбит шәраит јаратдығыны вә Украјнаја ҝенишмигјаслы һүҹумун башланмасындан индијәдәк 85 минә јахын Русија вәтәндашынын вә 113 информасија технолоҝијасы ширкәтләр Ермәнистана дахил олдуғуну гејд едиб.

Украјна Мүдафиә Назирлијинин кәшфијјат хидмәтинин јајдығы бәјаната ҝөрә, Украјна һәрби кәшфијјаты ҝөстәрир ки, Москва Коллектив Тәһлүкәсизлик Мүгавиләси Тәшкилаты (КТМТ) өлкәләриндә икили тәјинатлы һәрби компонентләрин, хүсусән дә хариҹи компонентләр тәләб олунанларын истеһсалыны тәшкил етмәк нијјәтиндәдир. .

Украјна һәмчинин Русијанын КТМТ-јә үзв дөвләтләрдән игтисади асылылығыны артыраҹағыны иддиа едиб ки, бу да Кремлин марағындадыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*