?>

"Русијанын иткиләри 26 минә чатыб"

Украјна Баш Гәрарҝаһы һүҹумчу өлкәнин тәләфаты барәдә јени мәлумат јајараг, февралын 24-дән буҝүнәдәк 26 мин рус һәрбчисинин һәлак олдуғуну иддиа едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , билдирилиб ки, дөјүшләр нәтиҹәсиндә Русијанын 26 000 һәрбчиси зәрәрсизләшдирилиб.

Бундан башга, һүҹум едән тәрәфин 1 170 әдәд танкы, 2 808 әдәд зиреһли дөјүш машыны, 519 әдәд артиллерија системи, 185 әдәд реактив јајлым атәш системи), 87 һава һүҹумундан мүдафиә системи, 199 әдәд һәрби тәјјарәси, 158 әдәд һеликоптери, 1 980 әдәд нәглијјат васитәси, 12 әдәд ҝәми/катери, 380 әдәд дрону вә 41 әдәд хүсуси техникасы мәһв едилиб.

Бу арада Пентагон рәсмиси билдириб ки, Русија ордусу шималда јалныз үч баталјон тактики групунун фәалијјәт ҝөстәрмәсинә бахмајараг, Харкову шимал вә шәргдән ат налы шәклиндә мүһасирәјә алмаг сәјләрини давам етдирир. Руслар Белгород вилајәтиндә 19 баталјон тактики групу топлајыблар. Јәгин ки, онлар Украјна ордусунун Русија илә сәрһәдә чатмасынын гаршысыны алмаг үчүн Харков истигамәтини ҝүҹләндирә биләрләр.

Диҝәр тәрәфдән украјналы һәрби експерт Олег Жданов иддиа едиб ки, Русија президенти Владимир Путин Баш Гәрарҝаһ рәиси Валери Ҝерасимову Украјнадакы мүһарибәјә рәһбәрликдән узаглашдырды. Онун јеринә ҝәтирилән јени рәһбәр бүтүн гүввәләрлә Украјна ордусуна һүҹум әмри верә биләр.

Онун сөзләринә ҝөрә, гаршыдакы һәфтәләрдә дөјүшләрин шиддәтләнәҹәји ҝөзләнилир. Белә ки, Русија гошунлары Харков вилајәтинин инзибати сәрһәдинә доғру һүҹуму даһа да инкишаф етдирә биләрләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*