?>

Путин Азәрбајҹан вә Ермәнистан рәһбәрләрини ҝөрүшдүрүр

Путин Азәрбајҹан вә Ермәнистан рәһбәрләрини ҝөрүшдүрүр

2021-ҹи ил нојабрын 26-да Сочидә Русија Президенти Владимир Путин, Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијев вә Ермәнистанын Баш назири Никол Пашинјан арасында атәшкәс һаггында бәјанатын имзаланмасынын илдөнүмүнә тәсадүф едән үчтәрәфли данышыглар кечириләҹәк.

АБНА24 Хәбәр Верир, Русија дөвләт башчысынын тәшәббүсү илә кечириләҹәк данышыгларда үч өлкә лидеринин 9 нојабр 2020-ҹи ил вә 11 јанвар 2021-ҹи ил тарихли бәјанатларын иҹрасына бахылмасы, о ҹүмләдән реҝионда сабитлијин мөһкәмләндирилмәси вә динҹ һәјатын бәргәрар олмасы үчүн ҝәләҹәк аддымларын мүәјјәнләшдирилмәси планлашдырылыр.

Тиҹарәт-игтисади вә нәглијјат әлагәләринин бәрпасына вә инкишафына хүсуси диггәт јетириләҹәк.

Кремлин мәлуматында о да гејд олунуб ки, В. Путинлә Азәрбајҹан вә Ермәнистан лидерләри арасында ајрыҹа данышыглар да нәзәрдә тутулур.

Гејд едәк ки, даһа әввәл Авропа Иттифагы Шурасынын Президенти Шарл Мишел декабрын 15-дә кечириләҹәк “Шәрг Тәрәфдашлығы” Саммити чәрчивәсиндә Президент Илһам Әлијев вә Баш назир Никол Пашинјанын Брүсселдә ҝөрүшүнә ев саһиблији етмәји тәклиф едиб. АИ-нин јајдығы мәлуматда гејд олунуб ки, лидерләр Брүсселдә ҝөрүшмәјә разылашыблар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*