Кәрамәтлә Долу Шәбан Ајы

Мөвлудун мүбарәк, еј Гәмәри-Бәни-Һашым!

Мөвлудун мүбарәк, еј Гәмәри-Бәни-Һашым!

Әлламә Һаири јазыр: “Имам Әли (ә) она ҝөрә она Аббас адыны верди ки, дүшмәнләрә олан шүҹаәт, әзәмәт вә гәзәбиндән аҝаһлығы вар иди. Дүшмәнләр онун гаршысында титрәјир, горхудан рәнҝләри гачарды. О, бир гәһрәман иди вә шүҹаәти атасындан ирс апармышды”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: 26-ҹы Һиҹри илинин Шәбан ајынын 4-дә Имам Әлниин (ә) аиләсиндә бир көрпә дүнјаја ҝөзләрини ачды. Бу көрпә ҝәлиши илә Имам Әли (ә) аиләсинә севинҹ бәхш едир. Чүнки бир мүддәт әввәл Имам Әли (ә), Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вә һәјат јолдашы Һәзрәт Фатимәнин (с.ә) ајрылығындан чох гәмҝин вә изтираблы иди.

Имамын (ә) гардашы Әгил әрәб гәбиләләрини јахшы таныјырды. Она ҝөрә гардашындан истәјир ки, онун үчүн елә бир һәјат јолдашы сечсин ки, иҝид вә шүҹаәтли гәбиләдән олсун. Белә бир гадын иҝид өвладлар дүнјаја ҝәтирәр. Әгил дә Кәләби гәбиләсиндән олан Фатимәни гардашы үчүн һәјат јолдашы сечир вә Фатимә дә бу евлилијә разы олур.

Бу нәҹиб ханым Имамын (ә) евинә гәдәм басдығы ҝүндән өвладларына ана вә Имам (ә) үчүн меһрибан һәјат јолдашы олур. О заман ки, Һәзрәт Әбүлфәзл дүнјаја ҝәлир, ханым ону парчаја бүкүб Имамын (ә) гуҹағына верир. Имам (ә) ону севҝи илә гаршылашыр вә сағ гулағына азан вә сол гулағына игамә охујур. Сонра Үмми-бәнинә бујурур: “Она нә ад гојмусан?”. Ханым ҹаваб верир: “Мән һеч бир ишдә сизи габагламарам. Һансы ады истәјирсинизсә, она гојун”. Һәзрәт (ә) бујурур: “Мән ону әмимим ады илә Аббас адландырдым”.

Әлламә Һаири јазыр: “Имам Әли (ә) она ҝөрә она Аббас адыны верди ки, дүшмәнләрә олан шүҹаәт, әзәмәт вә гәзәбиндән аҝаһлығы вар иди. Дүшмәнләр онун гаршысында титрәјир, горхудан рәнҝләри гачарды. О, бир гәһрәман иди вә шүҹаәти атасындан ирс апармышды”.

Онун ән мәһшур күнијәси Әбүлфәзл иди. ОнунФәзладлыоғлувариди. О, даатасыкимиинсанлығынбүтүнфәзиләтвәкамалынамаликбиринсаниди.

Әрәбләрдә белә бир адәт вар иди ки, әҝәр ушаг ҝөзәл олсајды, ону Гәмәр адландырардылар. Мәсәлән, Пејғәмбәрин (с) үчүнҹү ҹәдди олан Әбдмәнафы ҝөзәл сималы олдуғу үчүн “Гәмәр бәтһа” (Мәккәнин Ајы) адландырырдылар. Пејғәмбәрин (с) атасынын да нурлу симасы олдуғу үчүн ону “Гәмәр һәрәм” (Һәрәмин Ајы) адландырырдылар. Әбүлфәзл Аббасын да узун гамәти вә ҝөзәл симасы вар иди, она ҝөрә дә ону “Гәмәр Бәни-Һашим” адландырырдылар.

Бәни-Һашимин бүтүн ушаглары ҝөзәл иди, анҹаг Аббас башга бир ҝөзәллијә малик олдуғу үчүн, ону Ај адландырырдылар. Она ҝөрә дә анасы һәмишә бу ушаға ҝөз дәјмәсиндән горхарды. Тарихчиләр јазыр ки, Әмирәл-мөминин (ә) оғлу Аббас ҝөзәл, хош сималы, узунбојлу бир киши иди. Нә заман ҝүҹлү бир ата минсә иди, ајаглары јерә дәјәрди.

Һәзрәт Аббас (ә) хариҹи ҝөрүнүшҹә ҝөзәл олдуғу кими, дахилдән дә ҝөзәл иди. Ҝүҹлү иманы вә тәгвасы, шүҹаәт вә иҝидлији дилләр әзбәри иди. Һәзрәт Аббас (ә) Имам Әли (ә) мәктәбини ҝөрмүш бир инсан иди. Ушаглыг дөврүндән шәһадәтинә гәдәр әдәб вә нәзакәтинә риајәт едәрди. Һеч бир заман гардашы Имам Һүсејнин (ә) һүзурунда әјләшмәзди.

Имам Әли (ә) чох заман тарлада чалышарды вә Һәзрәт Аббас (ә) да онунла бир јердә әкинчиликлә мәшғул оларды. Имам (ә) мәсҹиддә дәрс верән заман еһтијаҹы оланларын јардымына тәләсәрди. О, атасынын ҝүҹлү биләји вә гардашынын дајағы иди. О, бөјүк бир галаја бәнзәјирди ки, дағ кими мөһкәм иди. Дөјүш мејданында атасы кими шир вә гардашынын хидмәтиндә исә тәвазөкар бир хидмәтчи олурду. (Һәвзәһ)

Салам олсун сәнә, еј Имам Әлинин (ә) шири!

Салам олсун сәнә, еј Гәмәри-Бәни Һашим!

Салам олсун сәнә, еј Әбүлфәзл-Аббас!

 

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
conference-abu-talib
We are all zakzaki