?>
Сатанизимин Мәнбәји АБШ Етираф Едир

Пентагонун кечмиш сөзчүсү: Иранын Ејнул Әсәдә вурдуғу ракет зәрбәси һәјатымын ән чәтин вә ән ағыр анларындан бири иди!

Пентагонун кечмиш сөзчүсү: Иранын Ејнул Әсәдә вурдуғу ракет зәрбәси һәјатымын ән чәтин вә ән ағыр анларындан бири иди!

Кечмиш Пентагон сөзчүсү, Трумп администрасијасынын Ирагдакы АБШ һәрби базасына Иранын ракет зәрбәси ендирмәси вә АБШ һәрбичиләринин бејин зәдәләнмәси илә бағлы мәлуматлары сензура етмәји вә зәрәрин реал фәсадлардан даһа аз ҝөстәрмәк истәдијини ифша етди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, АБШ администрасијасынын Трумп администрасијасындакы сөзчүсү, Ағ Евин Пентагона Иранын АБШ -ын Ирагдакы һәрби базасына ендирдији ракет зәрбәсиндән сонра рәгәмләр вә һесабатларын вермәсинин тәхирә салынмасыны, ракет зәрбәләри нәтиҹәсиндә АБШ һәрбичиләринин бејин зәдәләнмәси илә бағлы мәлуматлары сензура етмәји вә зәрәрләрин реал һәҹминдән даһа аз ҝөстәрмәсини истәдијини етираф едиб.

Мәлумата ҝөрә, Пентагонун кечмиш сөзчүсү Алисса Фараһ вердији ачыгламада, һүҹумун һеч бир итки вермәдији барәдә Трампын илкин иддиаларындан сонра Иранын Ејнул Әсәд һәрби базасына ендирдији ракет зәрбәсиндән сонра Ағ Евин тәзјиг алтында олдуғуну сөјләди. Трумп даһа сонра ракет зәрбәсинин јалныз баш ағрысына вә јүнҝүл јараланмалара сәбәб олдуғуну иддиа етди.

Һесабатда әлавә едилиб ки: "Ағ Евин бу һүҹумун зәрәрләри вә иткиләри илә бағлы иддиалары, елә бир шәраитдә баш верди ки, даһа сонра 8 Јанвар, 2020 -дә, саат ики радәләриндә АБШ-н Ирагдакы ики ән бөјүк һәрби базаларына едилән бу ракет һүҹумунда 100 -дән чох Америка әсҝәринин бејинә ҹидди зијан вурдуғу ортаја чыхды."

Ҝуардиан гәзети хәбәр верир ки, ракет зәрбәси нәтиҹәсиндә јараланан америкалыларын тәхминән 80 фаизи бир нечә ҝүн әрзиндә ишә гајыда билди, лакин онларла инсан мүалиҹә үчүн Алманијаја, сонра да АБШ -а көчүрүлмәјә мәҹбур олду.

Кечмиш АБШ рәсмиси бир даһа вурғулујараг билдирди ки, "Ракет зәрбәси" һәјатымын ән ағыр сааты иди".

Алисса Фараһ сөзләринә әлавә едәрәк дејиб: "Трумп һүҹумдан сонра ҹидди иткиләрин олмадығыны иддиа едәндә, әлбәттә ки, бу фактлары президентә тәгдим етдијимиз мүддәтҹә бир гәдәр һаглы иди, амма мәним фикрим беләдир: “Ағ Евд һүҹумун мүвәффәгијјәтсиз олдуғуну вә Иранлыларын мәгсәдләримизә зәрәр вермәдијини бәјан етмәјә чалышдыгда бу ишләри корлады. Мәнҹә, бу барәдә һәддиндән артыг чох ифрата вардылар.”.”

О, әлавә етди: "Дүшүнүрәм ки, бу һәрәкәтләр сонда чох сајда Америка әсҝәрини јаралајан һүҹумларын кичик санмасына сәбәб олду."

Сабиг АБШ рәсмиси дејиб: "Пентагонун сијасәти беләдир ки, һәгигәт мәлум олдугда вә тәсдигини тапдыгда, тез бир заманда ону јајымласын. Буна ҝөрә дә 2020 -ҹи илин јанвар ајында билдирилән үмуми гурбанларын сајы артды вә бу Ағ Евин нараһатчылығына сәбәб олду.”

Фәрәһ Ағ Евин икиүзлү сијасәтләринә ишарә едәрәк белә дејиб: "Биз Ағ Евин мәнфи реаксијалары илә үзләшмәли олдуг. Ағ Ев, бу һүҹумла әлагәдар инкишафлар һаггында мүтәмади олараг мәлумат алмамағымызы истәјирди. Бу сәбәбдән дә хошаҝәлмәз хәбәрләр тәдриҹән вә дамҹы дамҹы јајылды.”

Ҝуардиан гәзетиндә мәгаләси дәрҹ олунан Фәрәһ сонда белә дејиб: “Мән бу тәзјигләрә бојун әјмәдим. Шәффафлыг һәр заман ән јахшы достунуз олаҹаг. Әлбәттә ки, тәҹрүбәдән өјрәндијим һиссләрим иди.”

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*