?>

Пашинјанын истефасы тәкзиб олунду

Пашинјанын истефасы тәкзиб олунду

Ермәнистанын баш назиринин офиси Никол Пашинјанын истефасы илә бағлы јајылан хәбәрләри тәкзиб едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , баш назирин апарат рәһбәринин мүавини Тарон Чахојан сосиал шәбәкәдә јазыб ки, “јалан шајиәләр јајанлар баш назирин истефасыны өз гулагларынын дибини ҝөрәндә ҝөрәҹәкләр”:

Дөвләт рәсмисинин сөзләринә ҝөрә, Ермәнистан вәтәндашлары ҹәми бир ил әввәл өз сечимини едибләр. Ирәван күчәләриндә мүхалифәт өз тәрәфдарларыны руһландырмаг үчүн нөвбәти јаланы јајырлар.

О билдириб ки, мүхалифәт фәаллығынын азалмасы бир нечә ҝүнүн ишидир. Һәр ил истефа вә нөвбәдәнкәнар сечки тәләб етмәк абсурддур.

Ики һәфтәдән чохдур ки, Ирәван вә Ермәнистанын диҝәр рајонларында етираз јүрүшләри кечирилир. Өтән һәфтәнин сонундан етираз аксијалары артыг митингләр шәклиндә өзүнү ҝөстәрир. Аксија иштиракчылары баш назир Никол Пашинјанын вә онун һөкумәтинин истефасыны тәләб едибләр. Митингләрә мүхалиф депутатлар, Ермәнистанын икинҹи президенти Роберт Кочарјан, кечмиш президент Серж Саркисјанын башчылыг етдији Республика Партијасы да гатылыб.

Етиразчылар һесаб едир ки, Баш назир Никол Пашинјанын Гарабаға даир сијасәти “Ермәнистан вә Гарабаға” тәһлүкә јарадыр.

Аксијада “Һәмрәјлик”, “Никол сатгындыр” шүарлары сәсләндирилир. Ермәнистан парламентинин мүхалифәтчи витсе-спикери Ишхан Сагателјан дејиб ки, сәһәрдән Франса мејданында етираз аксијасы даһа күтләви форматда давам едәҹәк: “Бизим мәгсәдимиз Пашинјана гејри-леҝитим олдуғуну билдирмәкдир. Онун мандаты јохдур, о, ҝетмәлидир”.

Мүшаһидәчиләрин фикринҹә етиразлар нә гәдәр ҹидди ҝөрүнсә дә, Пашинјанын девриләҹәји реал ҝөрүнмүр. Хүсусилә дә аксија иштиракчыларынын сајы Пашинјаны девирмәк үчүн кифајәт дејил.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*