?>
Азәрбајҹан Халгынын Сәрвәтләрини Күлә Совуран Гәбилә!

Пандора Сәнәдләри ачылды: Азәрбајҹан Халгынын сәрвәтини күлә совуран гәбилә башчысы И. Әлијев, аиләси вә пашајевләр!

Пандора Сәнәдләри ачылды: Азәрбајҹан Халгынын сәрвәтини күлә совуран гәбилә башчысы И. Әлијев, аиләси вә пашајевләр!

Пандора Сәнәдләри ҝөстәрир ки, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш гәбилә башчысы Илһам Әлијевин гызлары Арзу вә Лејла Әлијева вә “оғлу” Һејдәр Әлијев һејрәтамиз дәрәҹәдә лүкс әмлака сәрмајә гојублар. ЫҸЫЖ изаһ едир ки, Әлијевин ушаглары 2006-2018 -ҹи илләрдә Британијанын Вирҝин Адаларында 44 ширкәтин сәһмдары олублар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, дүнјанын бир чох өлкәсиндән бир груп сијасәтчинин вә мәшһурун ​​сәрвәтләрини неҹә ҝизләтдијини, верҝиләрдән јајындығыны вә бәзи һалларда чиркли пулларын јујулмасыны ҝөстәрән 12 милјона јахын сызан сәнәддән ибарәт Пандора Сәнәдләри нәшр олунуб. Сәнәдләрдә өнә чыхан ад Азәрбајҹана һаким кәсилмиш гәбилә башчысы Илһам Әлијевдир.

Пандора Сәнәдләриндә Әлијев аиләси илә бағлы иддиалар олдугҹа бөјүкдүр.

Бејнәлхалг Арашдырмачы Журналистләр Консорсиуму (ЫҸЫЖ), дүнјада әлдә едилән тәхминән 12 милјон сәнәдин мәлуматларына әсасланараг дүнја лидерләринин, сијасәтчиләринин вә мәшһурларын мәхфи малијјә мәлуматларыны иҹтимаијјәтлә пајлашды.

Пандора Паперс сәнәдләринә ҝөрә, Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин вә аиләсинин Британија Вирҝин Адаларында гејдијјатдан кечмиш 44 ширкәти вар. Бу ширкәтләр васитәсилә Лондонда вә әтрафында јүз милјонларла доллардан чох әмлак алыныб сатылыб. Индијә гәдәр иҹтимаијјәтдән ҝизләдилән мәсәләләр арасында ән чох диггәт чәкән шеј, Аиләсинин вә јахынларынын Инҝилтәрәдә 400 милјон фунт стерлингдән чох әмлак алгы -сатгысында иштирак етмәсинин ортаја чыхмасыдыр.

Пандора Сәнәдләри адлы сәнәдләрдә Иорданија Кралы ЫЫ Абдуллаһ, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш Гәбилә башчысы Илһам Әлијев вә аиләси, Украјна Президенти Владимир Зеленскиј вә Инҝилтәрәнин кечмиш Баш назири Тонј Блаир, бир чох дүнја лидерләринин вә мәшһурларын верҝи ҹәннәтләриндә олан һесаблары һаггында мәлуматлар чатдырылыр. Сәнәдләрдә Түркијә, АБШ, Һиндистан, Бразилија вә диҝәр өлкәләрдән 130 милјардерин һесаблары илә бағлы деталлар да вар.

 

ИЛҺАМ ӘЛИЈЕВИН АИЛӘСИ ҺАГГЫНДА СӘНӘДЛӘРӘ ҺАНСЫ МӘЛУМАТ ДАХИЛДИР?

Пандора Сәнәдләри ҝөстәрир ки, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш гәбилә башчысы Илһам Әлијевин гызлары Арзу вә Лејла Әлијева вә “оғлу” Һејдәр Әлијев һејрәтамиз дәрәҹәдә лүкс әмлака сәрмајә гојублар. ЫҸЫЖ изаһ едир ки, Әлијевин ушаглары 2006-2018 -ҹи илләрдә Британијанын Вирҝин Адаларында 44 ширкәтин сәһмдары олублар.

Гејдләр, беш ушаг ширкәтинин 2006-2009-ҹу илләрдә Лондонун ән баһалы бөлҝәләриндә 120 милјон доллардан чох дәјәриндә әмлак алдыгларыны вә сонра сатышындан бөјүк ҝәлир әлдә етдикләрини ҝөстәрир.

Сәнәдләрә ҝөрә, гәбилә башчысынын “ән кичији” Һејдәр Әлијев, 11 јашында икән Лондонун ән елит Мајфаир-дән 49 милјон доллара офис алан Британија Вирҝин Адаларында гејдијјатдан кечмиш бир ширкәтин сәһмдары олуб. Једди ај сонра, орта гызы Арзу Әлијевә мәхсус бир ширкәт күчәдә бир иш бинасы алыб вә 9 ил сонра сатышдан 40 милјон доллардан чох ҝәлир әлдә едиб.

2009-ҹу илдә бөјүк өвлады Лејла Әлијев Лондонун мәшһур тиҹарәт күчәси Оксфорд Сиркинин јахынлығында милјонларла долларлыг бир бина алыб. Бина бу ҝүнә кими Әлијев аиләси вә достлары тәрәфиндән бир чох мүәссисәләр тәрәфиндән истифадә едилмишдир.

2013 -ҹү илдә ушаглары хариҹи ширкәтләрдәки пајларыны аналарынын атасына, бабалары Ариф Пашајевә көчүрүбләр. Һолдинҝләр даһа сонра Инҝилтәрәнин ҝизлилик ҹәннәтиндә јерләшән “Ысле оф Ман'де” адланан бир сыра ширкәтләрә тәһвил верилиб.

Пашајев вә ики јахын адамы 2006-2017 -ҹи илләрдә Лондонда вә әтрафында 500 милјон доллардан чох дәјәриндә әмлак алыблар.

ИҸИЖ -ин шәрһ истәјинә Әлијевин аилә үзвләриндән һеч биринин ҹаваб вермәдији билдирилир.

 

СӘНӘДЛӘР НЕҸӘ ҜӨРҮНҮБ?

Дүнјанын ән бөјүк журналистика ортаглыгларындан бири олан арашдырмада, бир ил әрзиндә 117 өлкәдә 150 ​​мәтбуат органындан 600-дән чох журналистин әлдә етдикләри милјонларла сәнәддә, 91 өлкәдәки 35 сијаси лидер, 330 -дан чох сијасәтчи вә дөвләт мәмуру вә бир чох мәшһур һаггында мәлуматлар ачыгланыб..

Пандора Сәнәдләри

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*