?>
Гәрби Асија Хәбәрләри - Пакистан

Пакистан полиси мәшһур Шиә ваизин һәбс етди / Исламабадда тәкфирчиләрин фитнәсинә етираз едән топлуму полис вәһшиҹәсинә дағытды

Һөҹҹәтүл Ислам "Сејид Шаһнешаһ Нәгәви" һәбс едиләрәк Исламабаддан депортасија едилди.

Пакистан полиси мәшһур Шиә ваизин һәбс етди / Исламабадда тәкфирчиләрин фитнәсинә етираз едән топлуму полис вәһшиҹәсинә дағытды

Бу гаршыдурманын һазырлыглары "Карачи" шәһәриндә екстремист вә тәкфирчи шәхсләрин бөлүҹү вә тәфригә јарадан топлантысында һазырланыб. Јығынҹаг, Пејғәмбәрин (с) “сәһабәләрини” мүдафиә етмәк үчүн "Сәһабәләрә кобудлуг едәнләрә гаршы Карачи Уләма Комитәси Топлантысы" ады алтында кечирилмишдир. Топлантыда иштирак едән Карачи шәһәринин тәкфирчи вә вәһаби партијаларынын лидерләри "Сејид Шаһнешаһ Нәгәви илә мәшғул олмағы", "Шиә азаныны ганунсуз елан етмәји" вә "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) тәзијјәсинин јасагланмасыны тәләб етмишләр!"...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, тәкфирчи вә вәһһаби гүввәләринин тәхрибатындан сонра Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслиминин "Сејид Шаһнешаһ Һүсејн Нәгәви" Пакистан полиси тәрәфиндән пајтахт Исламабадда һәбс едилди.

О, Сәфәр ајынын илк онҝүнлүјүндә әзадарлыг мәрасиминдә чыхыш етмәк үчүн Исламабада дәвәт едилмишдир. Үч ҝеҹә чыхыш етдикдән сонра тәһлүкәсизлик гүввәләринин етиразлары илә гаршылашмышдыр. Дөрдүнҹү ҝеҹәдән етибарән онун чыхышы гадаған едилмиш вә Пакистан полиси ҹәнаб Нәгәвини дүбарә чыхыш етмәмәси үчүн һәбс едәрәк пајтахдан депортасија етмишдир.

Пакистанда олан АБНА мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, әзадарлыг мәрасими бу ҝүндән етибарән давам етмәли иди, лакин 12 сентјабр 2021 -ҹи ил чәршәнбә ахшамы, Сејид Шаһнешаһ Һүсејн Нәгәви чыхыша башламаздан әввәл полис тәрәфиндән тутулараг Исламабаддан чыхарылмышды.

Пакистан һөкумәт мәнбәләри, Һөҹҹәтүл Ислам вә Мүслимин Сејид Шаһнешаһ Һүсејн Нәгәвинин һәбс вә депортасијасынын сәбәбинин "ганунун иҹрасы вә тәһлүкәсизлијин горунмасы" олдуғуну билдирдиләр!

Ејни заманда вәһһаби фәаллары Әлламә Нәгвинин артыг Пакистанда чыхышлар едә билмәјәҹәјини иддиа едибләр. Лакин Пакистан рәсмиләри бу барәдә һәлә рәсми мөвге билдирмәјибләр.

 

* Һөҹҹәтүл Ислам Шаһнешаһ Нәгәвинин һәбсинә вә депортасијасына гаршы халг етиразлары

Өтән ахшамдан етибарән Исламабад шәһәриндә минләрлә инсан ҹәнаб Нагәвинин һәбсинә етираз олараг күчәләрә ахышмыш вә Пакистан һөкумәтинә, тәкфирчи үнсүрләрә гаршы чохсајлы нүмајиш вә митингләр кечирмишләр.

 

* Тәкфирчиләр шиәләрин кечиртдикләри матәм мәрасимләрини арадан галдырмаг үчүн топланты кечиртмишләр

Гејд едәк ки, бу гаршыдурманын һазырлыглары "Карачи" шәһәриндә екстремист вә тәкфирчи шәхсләрин бөлүҹү вә тәфригә јарадан топлантысында һазырланыб. Јығынҹаг, Пејғәмбәрин (с) “сәһабәләрини” мүдафиә етмәк үчүн "Сәһабәләрә кобудлуг едәнләрә гаршы Карачи Уләма Комитәси Топлантысы" ады алтында кечирилмишдир. Топлантыда иштирак едән Карачи шәһәринин тәкфирчи вә вәһаби партијаларынын лидерләри "Сејид Шаһнешаһ Нәгәви илә мәшғул олмағы", "Шиә азаныны ганунсуз елан етмәји" вә "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) тәзијјәсинин јасагланмасыны тәләб етмишләр!"...

................................

Хәбәрин сону / 268-101

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*